Rond runt Forsby


Haralds såg- och kvarnandelslag m. b. t.
höll ordinarie vårstämma i Forsby folkskola söndagen den 27 mars. Till ordf. för stämman valdes E. Lundqvist och till sekr. R. Dahlstedt.

Årsberättelsen upplästes, och därav framgick bl. a. att det förflutna verksamhetsåret varit ett återuppbyggnadens år, med nyanskaffningar och reparationsarbeten. Likaså upplästes revisionsberättelsen och de ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Stämman behandlade för övrigt stadgeärenden, och en del andra aktuella saker diskuterades mycket livligt. I detta sammanhang kan bl. a. omnämnas att en moderniserad blocksågstyp inköpts. Sågen är placerad på västra sidan av ån, där den gamla sågplanen bjuder gott utrymme som upplagsplats för virke. Pärthyveln är däremot på östra sidan invid kvarnen. Att Haralden numera förfogar över en fullständig kvarn- och såginrättning är ett gott bevis på vad andelsidén kan åstadkomma där blott vilja till samarbete finnes. Vid sidan om den egentliga vårstämman behandlades flere för byn viktiga frågor, men mera därom i ett annat sammanhang.


Haralds kvarn på östra älvsidan i överkant och bakom den forsen som utplånades i samband med kraftverksbygget 1984. Besökte Gunnar Östman i somras i f.d. Kerrmans gård längst till vänster. Nu kom tavlan jag fotade då väl till pass. Förstoring.

*

Hängbron vid Juthas kommer inom en snar framtid att få en ordentlig översyn, vilket inte alls är en dag för tidigt. Att få bron omändrad till körbro är inte ännu när detta skrives fullt klart, men alla erforderliga åtgärder har av vederbörande vidtagits, för att få saken avgjord i positiv riktning. Det erforderliga trävirket, har redan uttaxerats av de skogsägande byborna och arbetet kommer, efter vad vi hört att utföras huvudsakligast som frivilliga dagsverken.

*

Forsby tjurförening är sedan några veckor tillbaka en tjurlös förening, i och med att den präktiga Ay-tjuren »Ora» genom slaktarhand skattat åt förgängelsen. Tjurarnas placering har ju alltid vållat mer eller mindre huvudbry, så även denna gång. I lönsamhetens intresse borde dock inga småsintheter få bli avgörande, utan skötarfrågan bör ordnas helt i ambulerande form, för att så rättvist som möjligt få fördelat den stora uppoffring skötarsysslan innebär för boskapsstammens förädling och i lönsamhetens intresse bör denna fråga få en snar och lycklig lösning.

*

Är förhållandet på tjurföreningsfronten otillfredsställande i byn, så är läget vad hästavelfronten beträffar ljusare. Ty alla hästvänner i byn hälsa helt säkert med tillfredsställelse III pris stambokshingsten »Tom» välkommen, isynnerhet som hans föräldrar äro välkänt goda och dugliga arbetshästar. Hingstens uppfödare och ägare Johannes Östman kan känna sig både nöjd och stolt över sin dyrgrip.


Dick [Valter Fagerholm], Österbottniska Posten, 1 april 1949, nr 13, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Innehållsförteckning till Forsby i Landskommunen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2022-09-08, rev. 2022-09-08.)