Frågan om kapellansbostället.

Bland frågor, som komma före vid kyrkofullmäktiges till i morgon lördag ajournerade sammanträde, är även frågan om kapellansbostället. Den kommitté, som av boställsnämnden utsetts att inkomma med utlåtande i frågan, har i sitt betänkande framhållit i huvudsak följande.

Kommittén påpekar, att Lillollas boställe, såsom liggande c:a 3 km. från staden, är obekvämt för såväl innehavaren som församlingen, och att det vore önskvärt att kunna bereda rum för församlingens pastor på närmare håll. (Som känt ha de senaste innehavarena utarrenderat bostället och själva bott i staden.) Att emellertid till kapellansboställe inköpa en gård i staden anser kommittén ej vara att tillråda i anseende till de pris en dylik skulle betinga och till att rätt stora kostnader finge nedläggas på en sådan för att få den i syngiltigt skick.

Iståndsättandet av Lillollas åter har av kommittén beräknats draga c:a 48,700 mk. I följd härav framhåller kommittén, huruvida ej skäl förelåge att omedelbart, oberoende av när den nya löneregleringen tillämpas, flytta sätesbyggnaden samt nödiga uthus från Lillollas, och föreslår kommittén som lämplig plats kullen invid uppfartsvägen till kyrkoherde bostället, alltså i slutet av esplanaden. (En medlem föreslår bönehusföreningens gård.) Nödiga uthus kunde i detta fall placeras i aspdungen nedanom kyrkoherdeboställets trädgård. Kostnaderna för en dylik flyttning har av kommittén beräknats till 53,400 mk. Under förutsättning av flyttning föreslår kommittén, att fähus, bagarstugubyggnad och vedlider å Lillollas jämte nödig jord skulle säljas som självständig lägenhet. Nödig prästgårdsjord kunde sedermera lämnas av kyrkoherdeboställets mark. Kommittén har även tänkt sig, att å Jeansborg befintlig bagarstuga, badstuga och möjligen fähus kunde användas gemensamt av församlingens båda präster.

Kommittémedlemmen pastor O. Schalin har till ovanstående bifogat följande önskningsmål: Att församlingen, ifall ej nämnda förslag kan förverkligas, försätter Lillollas i författningsenligt skick till 1 juni 1924, eller tillsvidare uppskjuter alla inre reparationer och i stället anslår ett hyresbidrag à 3—4,000 mk, beroende på hyrornas event. framtida stegring. F. ö. upprepar pastor Schalin sitt ursprungliga förslag att från Lillollas avyttras en mindre hemmansdel och för försäljningssumman inköpes en stadsgård, i vilket fall S. förklarar sig villig åtnöja sig med minsta möjliga reparationer blott lokalen göres varm och beboelig.


Telegrafkontoret
är numera flyttad till f. d. stationshuset.


Vid Majniemi
har denna vecka pågått reparations- och uppsnyggningsarbeten av olika slag, planket kring gårdsplanen har fullbordats och bryggan lagts ut.


Österbottniska Posten, 1 juni 1923, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Det tog två och ett halvt år innan kapellansbolsproblemet löstes.
Prästgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-12-27, rev. 2022-10-22 .)