SOMMARSTUGAN PÅ STORBERGET.
invigdes i söndags.

     Kyrkliga Ungdomskretsens sommarstuga på Storberget invigdes senaste söndag under talrikt deltagande. Sommarstugan har under många år stått halvfärdig. Det har varit så många motigheter, innan den kunnat färdigställas.
     Denna vår och sommar har det arbetats flitigt av både frivilliga och anställda arbetare.
     Nu möter den besökaren inbjudande och värdig. Det var många, som vid invigningstillfället ville vara med. Detta blev en upplyftande högtidlighet. I programmet medverkade ungdomskretsens medlemmar med uppläsning, vittnesbörd och sång.
     Lärar Pehr Tonberg, som hörde till initiativtagarna, förde åhörarna med till den tid, när byggandet började. Församlingens kyrkoherde höll själva invigningstalet. I samband med invigningen mottogs tre av årets konfirmander som medlemmar i ungdomskretsen. Sommarstugan fick även ett namn vid detta tillfälle. Den skall heta klippan. Den vill med sin tillvaro tala om Klippan — Kristus. Må denna ungdomskretsens sommarstuga få vara ett vittensbörd om verklig ungdomsglädje och ungdomskraft.

— d —


Österbottniska Posten nr 29/1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.*                  *                  *Klippan.
Foto: F. L., 4 juni 2006.

*       *       *

Lars Pensar i mars 2014:

Det fanns andra farliga saker än krut, som inte p.g.a explosions- och eldfara fick förvaras inom staden i större mängd. Var gränsen gick har jag mig inte bekant. Allt nog, före kriget kom osläckt kalk med båt till ångbåtsbryggan. Den osläckta kalken är, som du som byggnadsingenjör vet, bättre för murning än släckt kalk, men kan bilda explosiva gaser som dessutom är eldfarliga. Därför hade affärsmännen som sålde osläckt kalk en depå vid Storberget där infarten till Klippan är. Den hade tak åtminstone.

Läs mer:
Klippan på Storberget av Peter Portin.
Klippan i Nykarleby Posten.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-05-07, rev. 2018-10-04 .)