Österbotten.
_____

 
   — Några reflexioner i anledning af sista marknaden. Erkännas måste, att ordningen nu, liksom ofta förut under marknaderna, varit alt annat än mönstergill. Värst af alt var att se huru litet det grymma djurplågeriet kunde stävjas. En altför vanligt företeelse var det att se druckna allmogemän stående i sina kärror, under rop och täta piskrapp drifva sina hästar i pin karriär midt genom staden. Om också en och annan antastades fick dock flertalet gå fri.
    En väsentlig orsak till att dylika oordningar kunna passera torde bristen på dugligt folk bland marknadsvakterna vara. Sålunda sågos par af dem ragla druckna omkring och en körde t. o. m. i samma tillstånd fram och tillbaka på gatorna. — En härlig parodi på en ordningens upprätthållare!
    Stängningen af ölkrogarna och spritvarubutikerna är endast en halfmesyr, så länge å gästgifveriet utskänkningen af spirituosa åt marknadspubliken är tillåten. Kändt är att densamma genom en mindre ekonomisk uppoffring från stadens sida kunde förbjudas, något som man i nykterhetens och ordningens intresse, borde hafva rätt att fordra.
    Tyvärr sträcker sig stadens område ej till bryggeriet, i hvars närhet många ruskiga scener utspelades under marknadsdagarna. Månne ej vederbörande landspolis här hade haft ett lämpligt område för sin värksamhet.
    Till ordningen vid marknaden bidrog ej häller att den ena af stadens polismän under första marknadsdagen tilläts funktionera såsom auktionsförrättare, något som måste betecknas såsom i hög grad otillständigt.

—X—


Österbottniska Posten
, nr 40/1900.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.

Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-04-26.)