Nykarleby får sommarpark
NUFS vidgar verksamheten

EN FOLKPARK planeras i Nykarlebynejden. Det är representanter för NUFS, samarbetsorgan för Nykarlebynejdens ungdomsföreningar, och för stiftelsen för ungdoms- och idrottsgården som som bäst utreder frågan. Berget på norra sidan av Andrasjövägen med utsikt över sjön eller Gamla hamn nära Åminne är påtänkta platser. Till 1970 skall sommarfestplatsen vara klar, förklarar optimistiskt NUFS-ordföranden Raymond Segervall.


Man motiverar planerna med att Nykarleby är pop bland de dansande ungdomarna just nu och den saken borde följas upp med en sommarfestplats.

Samarbetsorganet NUFS bildades dels därför att de små föreningarna ute i byarna i Nykarleby lk inte hade någonmöjlighet att hävda sig, om ens överleva och dels för idrotts- och ungdomsgårdens skull, berättar tredje ringens ordförande och NUFS sekreterare Sol-Britt Smeds. Organet består således av ungdomsföreningarna i landskommunen samt Nykarleby idrottsklubb.

— Tills vidare har vi endast arrangerat danstillställningar, men till hösten skall vi nog starta annan verksamhet också, försäkrar Raymond. Bordtennis, popklubb, frimärksklubb och teaterverksamhet är aktiviteter som diskuterats. Kanske blir det även annat om vi får reda på vad ungdomarna vill syssla med.

Ett kontaktmöte har NUFS utlyst för de föreningslösa ungdomarna i staden, men anslutningen var liten. Ett nytt möte skall hållas senare.

— Vad vi vill just nu är att få stadsungdomarna med, säger Sol-Britt. De kommer nog upp till danserna, men däremellan ser man dem inte.

NUFS är ju en så ny företeelse ännu och dessutom har man haft händerna fulla med praktiska arrangemang kring ungdomsgården att man inte haft tid att knyta de kontakter man önskar. Sommarpaus tas efter FSU-kongressen, men till hösten lovar man komma igen med nya tag och initiativ.

Ett bra netto har de NUFS-arrangerade danserna i ungdomsgården gett. Man har haft goda artister, t.ex. Viktor Klimenko och Laila Kinnunen och likaså strävat till att ha goda orkestrar. Närmare 10.000 mk har NUFS kunnat överlämna till stiftelsen för Idrotts- och ungdomsgården.

— Det har gått över förväntan, säger Bror Åström som glad noterar att driftsbudgeten kommer att visa ett överskott. Dock har man investeringar på längre sikt, t.ex. inventarier, att göra och nog finns det hål för pengarna. Fortsätter det att gå så bra kommer gården att bära sig.

Med mångas personliga och ekonomiska uppoffring, med frivilliga donationer och dagsverken och med ett starkt kommunalt stöd har idrotts- och ungdomsgården byggts. Ungdomarna själva dansar ihop till amorteringarna och räntorna liksom alla de bidrar som utnyttjar den moderna samlingsplats Nykarleby har fått.Med bara händerna håller Raymond Segervall i minken. Den är vit och tam och bor hemma i Sjöholms minkfarm i Socklot.


Nr 21/1968, onsdagen den 22 maj sid 8.
Från issuu.
(Inf. 2020-09-08.)


*     *     *

Ny danspaviljong i Ytterjeppo?

Kommitté utreder behov, möjligheter


Ytterjeppo är föremål för en del planer just nu. Frågan är om man skall få en stor sommardansplats vid den gamla paviljongen. En kommitté tillsatt av NUFS (Nykarlebynejdens ungdomsföreningars samarbetsorgan) utreder som bäst behov och möjligheter. Något konkret förslaghar dock ännu inte lagts fram.


En som tror på planerna är Raymond Segervall, ordförande i NUFS.

— Om inte vi inte gör någonting nu så gör någon annan det, säger han. Raymond var tidigare ivrig förespråkare för en sommardansplats på Storberget vid Andra sjön, men han har ändrat åsikt.

— En paviljong måste ligga centralt för att bli populär ochdet gör Ytterjeppo. Nya riksvägen går endast några hundra meter på sidan om och just nu skärs området av stamväg 67. Denna väg kommer dock att flytta något västerut.

 


• Blir det aktuellt med en nybyggnad kommer troligen den nuvarande Ytterjeppopaviljongen att användas som serveringsrum. Förstoring.


Han såg för en tid sedan en stor och modern paviljong i Tammerfors och menar att man kunde tänka sig något liknande.

— Under 100.000 mark kommer man väl inte i byggnadskostnader, tror han. Tammerfors-paviljongen hade kostat 180.000, men den är som sagt stor.

Raymond tror att det finns rum för en paviljong i tredje ringen mellan Forsby och Oravais. Man har inofficiellt diskuterat med munsala- och jeppoborna om ett eventuellt deltagande men något svar har inte getts. En festplats i tredje ringens regi är han dock inte entusiastisk för. Ringens evenemang ”går” liksom inte. Ingen vill jobba och en ny organisation borde nog bildas i så fall.


Ja till NUFS

I Ytterjeppo har man haft att medlemsmöte för att utröna bybornas åsikt i frågan. Man var positiv till tanken på att NUFS på sätt eller annat skulle överta paviljongen och eventuellt bygga nytt. Munsala- och jeppobornas ställning i sammanhanget diskuterades inte och innan man kan avgöra något i den vägen måste nog ett nytt medlemsmöte sammankallas.

Också Roy-Erik Bergman (uf-ordförande), Leif Backlund och Marlene Finnela i Ytterjeppo tror att Ytterjeppo skulle ha chans att klara sig i konkurrensen. Man vet dock att läget har skärpts åtskilligt för paviljongföreningarna de senaste åren. I fjol hade de det själva rätt besvärligt. Dansturerna kolliderade antingen med Oravais eller Forsby. Festfördelningsmötet på Juthbacka i vintras hjälpte upp det hela betydligt inför nuvarande säsong och man har klarat sig hyggligt hittills.• Raymond Segerwall visar NUFS-väskan på trappan till ungdoms- och idrottsgården. En belöningsresa för funktionärerna till Åland förbereds som bäst i NUFS.


De tre är dock måna om att betona att de är optimister. En ny generation har tagit ansvaret för uf-verksamheten i byn och när det gäller aktiviteter på sidan av dansverksamheten har man verkligen haft hela byn med sig. Man tävlar bland annat på skidor och i terränglöpning.


Paviljongen serveringsrum?

Ifall planerna på den nya paviljongen realiseras kommer troligen den gamla att användas som serveringsrum. Tomtmark för den nya byggnaden finns, men däremot skulle parkeringen av bilarna bli ett problem. Hur ägorätten skulle ordnas är inte heller klart och något förslag till finansiering har inte utarbetats.

— Det är klart, säger Roy-Erik Bergman. Från NUFS verksamhet kring ungdomsgården i Nykarleby kan vi inte ta några pengar. Finansieringen måste nog ordnas på något annat sätt. Också Roy-Erik har dåliga erfarenheter av tredje ringens tillställningar. Han tror mera på NUFS, där sammanhållningen varit fantastiskt god och arbetsvilligheten likaså.• Roy-Erik Bergman, Marlene Finnela och Leif Backlund sätter ihop annonsen om lördagsdansen i Ytterjeppo. Det är klart att man gärna skulle ha en storfestplats.[Så här blev resultatet.]


Det är klart, ungdomarna i Nykarleby o. Nykarleby landskommun har anknytning på mer än ett sätt till NUFS. Dels är de medlemmar i den för staden och landskommunen gemensamma idrottsföreningen som är med i NUFS och dels är de medlemmar i byarnas ungdomsföreningar, som i sin tur är med i NUFS. Hemkänslan är nog inte densamma när det blir fråga om hela ringen, tror man.

Dock är man öppen för diskussion och hoppas mycket av sin paviljong på backen.

Inger [Luoma].


*     *     *

Då måste NUFS
ändra sina stadgar

 
  • Bror Åström.

Möjligheterna att bygga en större sommarfestplats i tredje ringen bör utredas grundligt, anser stadssekreterare Bror Åström, sammankallare i NUFS-kommittén och ordförande i stiftelsen för ungdoms- och idrottsgården. Han menar att Ytterjeppo ligger rätt bra till för storfestplatsen om det blir någon. Han påminner dock om den allt bistrare tillvaron för paviljongföreningarna och manar till försiktighet.

 

— NUFS kan enligt stadgar inte nu överta Ytterjeppo paviljong, säger Bror Åström. NUFS bildades att verka kring ungdoms- och idrottsgården och för att kunna vidga sin verksamhet måste stadgarna ändras.

Bror Åströms farhågor i sammanhanget är till största delen ekonomiska, men han fruktar en sak till. Det är att funktionärerna i NUFS inte skall orka med tillställningar både sommar och vinter. Ungdomsgården är helt beroende av det stöd den får från ungdomarna i landskommunen. Lägger de av, ja då får ungdoms- och idrottsgården också lägga av, med de inkomstbringande danstillställningarna. Och än är det mycket som fattas i huset, bl.a. idrottsredskapen.

Bror Åström anser för sin del att en sommarfestplats för hela tredje ringen vore att föredra. Det gäller att få så brett underlag som möjligt, menar han.

I Munsala har man inte diskuterat frågan om samgång med NUFS i paviljongplanerna, berättar Barbro Nyholm. På Lillön kan man i sommar inte tänka sig att ordna några danstillställningar. Bron över till holmen är inte i sådant skick. För övrigt är uf-verksamheten i kommunen synnerligen lam just nu.

Inom Jeppo uf har planerna nog varit uppe till diskussion man och man emellan men eftersom inga konkreta förslag lagts fram har man inte kunnat ta ställning, sägerordföranden Håkan Häggblom. Vi väntar och ser.

Den lilla paviljongen i Jeppo, Lassila, står oanvänd sen flera år och Jeppo är också utan sommardansplats. Däremot har man planer på att renovera samlingshuset i Silvast.


Österbottniska Posten sid. 1 och 12 den 4 juli 1969.
Från issuu.


Läs mer:
Idrotts och ungdomsgården.
Innehållsförteckning Ytterjeppo.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2020-09-08, rev. 2024-03-04 .)