Ortens scouter.

I detta blad ingick för ett par nummer sedan en uppsats rörande scoutrörelsen. Jag vill här nedan beröra scoutkårens organisation på denna ort.

De s. k. Nykarleby Spejargossar och flickor grundades den 20 oktober 1926. Som kårchef för flickorna fungerar d:r Lisa Toppelius och för gossarna seminarist S. Österblom. Förutom dessa ledare förekomma ett s. k. de äldres råd, vilket har till uppgift att övervaka kårens arbete. Medlemmar häri äro lektorerna K. T. Oljemark och N. Böök, bankdir. Einar Hedström och normalskollärar Alex Björklund. Kårens aktiva medlemmar bestå övervägande av skolungdom. Dessa äro fördelade i patruller om 8 personer i varje. Patrulledare utses av patrullerna inom sig.

Kåren, som är inskriven som medlem i Finlands Svenska Scoutförbund, räknar f. n. 35 flickor och 20 [eller 29] gossar förutom passiva medlemmar. Genom stadens försorg har kåren tills vidare erhållit f. d. stationshuset till möteslokal. Här försiggå möten och övningar för gossarna alla tisdagar från kl. 6—7,30 e. m. och för flickorna alla onsdagar under samma tid.

Utfärder företagas varannan söndag, om väderleken det medger. Här inövas de unga i lägerliv, proven avläggas m. m. Scouterna vilja försöka att låta strövtåg i skog och mark, i byar och städer, roddfärder på sjöar och älvar, lägerliv, vinteridrott, sedermera även längre fotvandringar bidraga till iakttagelseförmågans skärpande, till det fysiska modets, hälsans och uthållighetens stärkande, till danande av förmåga att taga sig fram i eget eller främmande land utan kostbara hjälpmedel och vidlyftiga förberedelser.

De vilja dessutom hos sig själva söka fördjupa aktningen för allt redbart och gott arbete, som utförts och utföres ej blott i deras eget hemland och deras egen hembygd, utan också i andra land och andra bygder, vissa om, att ingen förståelsefull tanke kan gå helt förlorad, ingen handling, framsprungen ur osjälvisk sympati, sjunka följdlös i tidernas hav.

Sålunda vilja de med gemensamma krafter söka bidraga till främjande av strävanden, vilkas seger innebure gryningar av en ny och bättre tid.

Och med glad tacksamhet vilja de hälsa varje yttring av kamratlig förståelse som från närmare eller fjärmare bygder kan komma dem till del såsom en stärkande påminnelse om den inre enheten i allt arbete i folkens och mänsklighetens tjänst.

Scouternas valspråk är: »Var redo!»


Sigge, Österbottniska Posten, 18.02.1927, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Mer om scouter.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-04-29, rev. 2023-04-29 .)