Niilo Böök.


Den 24 augusti avled lektorn i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby seminarium, Niilo Böök, efter ett långvarigt hjärtlidande. Han var född i Kemi den 15 nov. 1884, blev student är 1905 och avlade gymnastiklärarexamen vid universitetet i H:fors år 1908.

Sin pedagogiska bana började lektor Böök uti svenska klassiska lyceum i Åbo, där han var vikarierande lärare i gymnastik läsåret 1908—09. Följande läsår handhade han en liknande tjänst vid finska klassiska lyceum i Björneborg, varefter han åren 1910—17 hade anställning som lärare i gymnastik och idrott vid mellanskolan i Mariehamn och dess fortsättningsklasser, där han jämväl tidvis undervisade i fysik, matematik, naturalhistoria och finska. Lektorstjänsten i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby seminarium tillträdde han vid höstterminens början år 1917. Under några år verkade han därjämte som lärare i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby samskola.

Under sin hälsas dagar var lektor Böök själv en framstående gymnast samt en skicklig gymnastiklärare. Hans elever satte alltid ett stort värde på hans undervisning. Och ehuru sjukdomen under de senare åren brutit hans krafter, förstod han dock att hos eleverna väcka och upprätthålla ett livligt intresse för gymnastik och idrott. Hans elever nådde också under många är de bästa resultaten uti flere idrottsgrenar vid de tävlingar, som anordnats mellan de manliga seminariernas elever.

Han deltog i frihetskriget på Savolax-fronten, och därunder lades delvis grunden till den ohälsa, som fördystrade hans sista levnadsår.

Även uti kommunala värv har han anlitats. Sålunda har han en lång tid varit ledamot av hälsovårdsnämnden och brandkommissionen i Nykarleby.

Niilo Böök var varmt fosterländskt sinnad, uppriktig och principfast, varför han vann sina kamraters tillgivenhet och aktning.

Han sörjes närmast av maka, född Gustafsson, samt två söner.


Österbottniska Posten, 26 augusti 1932, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Böök ägde gården på Gustav Adolfsgatan 41.
Böök av Arne Wilskman.
Böök av Gunnar Nybond.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-31, rev. 2024-02-18 .)