Sollefteå-
kommittén

samlades till årets första sammanträde i tisdags på kvällen. De tidigare medlemmarna i kommittén ställde vid årsskiftet sina platser till förfogande, varför styrelsen för Föreningen folkhälsan i Nykarleby med omnejd hade utsett nya medlemmar i kommittén. Föreningen Folkhälsan representeras i den nya sammansättningen av fru Ester Fougstedt, kyrkan av kyrkoherde Alarik Forsblom, hälso- och sjukvården av stadsläkaren, de kommunala organen i staden av stadsfullmäktiges viceordförande, som inträtt i st. f. fullmäktiges ordförande, vilken tidigare var medlem av kommittén, men bestämt motsatt sig återval, och Marthaföreningen av fru Gerda Eklund.

Kommittén valde till ordförande fru Ester Fougstedt, till sekreterare och kassör kamrer K. Finnström. Av besluten kan anföras att kommittén erhållit Länsstyrelsens tillstånd till föranstaltande av ett lotteri. Detta kommer att äga rum under februari månad och vinsterna bestå av svenskt gåvokaffe. Man beslöt att försöka få försäljningen av lotterna arrangerad så, att endast stadsbor få köpa lotterna, detta är visserligen svårkontrollerbart, men kommittén hoppas dock att det övervägande flertalet lotter och således även vinsterna hamna i händerna på stadens egna invånare. I samband med lotteriet arrangeras en kaffekonsert med servering och program. Den kommer sannolikt att äga rum den 24 februari, men de slutliga detaljerna äro ännu oklara, varför kommittén senare meddelar närmare om konserten.

De tio lådor kläder, som anlänt från Sollefteå skola så snart kan ske utdelas till allmänheten. Utdelningen kommer att äga rum i medlet eller slutet av februari, om detta blott är praktiskt genomförbart. Kommittén kunde ännu ej besluta om huru fördelningen skall gå till och vilka principer som skola följas, då kläderna ännu ej äro uppackade och sorterade. Den beslöt dock att tillkalla utom kommitté stående som medhjälpare vid den slutliga fördelningen och härvidlag försöka få med personer som representera olika samhällsgrupper.

En ytterligare sändning kläder väntas från Sollefteå, men inga meddelanden ha ingått om när den kan anlända. Kommittén önskar därför utdela vad som finnes, då ju som känt behovet av beklädnadsartiklar av alla slag är stort.Österbottniska Posten, 1 februari 1946, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fadderortsrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-04-16, rev. 2021-04-17 .)