STORBRONS  OMBYGGNAD.

De ombyggnadsarbeten, som Storbron sedan vårvintern undergått, slutfördes som bekant i augusti, men avsynades bron officiellt förra onsdags av överingenjören vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  H. Backman och distriktsingenjör Rickard Gylling, varvid arbetet godkändes utan anmärkningar.

Av den gamla bron återstår endast landfästena och brokistorna samt den järnkonstruktion, som i tiden uppbar järnvägsspåret över älven, och vilken nu utgör det mellersta av brons tvenne spann. De övriga spannen uppbäras av sex kraftiga bärbjälkar av järn, envar av 6 000 kg vikt. Brolocket är som förut av trä, ledstängerna av järn.När bron förstärktes för järnvägen med fackverk på norrsidan, fick det gamla träräcket vara kvar på sydsidan. Förstoring.


På norrsidan ersattes räcket med ett järnräcke. Bilden från perioden mellan det att järnvägen såldes och revs och ombyggnaden. Enligt notering på fotot poserar H.G. Förstoring.


Den nya, vitmålade bron  gör ett durabelt intryck, om också den ålderdomliga prägeln, som låg över den förra bron, kanske mera överensstämde med miljön.  Stenräckena vid brofästena samt brokistorna äro numera cementerade, men själva landfästena visa ännu sina ärevördiga gråstensytor.

Kostnadsförslaget för ombyggandet belöpte sig till 480.000 mk, men torde arbetet blivit avsevärt billigare. Av kostnaderna har staden att betala 100.000 mk, varjämte den bidrar med den förutnämnda järnkonstruktionen.


Österbottniska Posten nr 31/1931.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Då verkar tidtabellen var följande:

  • 1929 på vinterföret före årsskiftet dras bärbalkarna av ett uppbåd hästar och kopplade stenslädar från Kovjoki till Nykarleby.
  • Medel för ombyggnaden anhålles och anskaffas 1929–30.
  • När isen lagt sig vintern 1930–31 anbringas den nya bärkonstruktionen.
  • Träarbetet, påbyggnaden och målning m.m. slutförs fram till augusti 1931.Läs mer:
Brostugan – Stora bron av Lars Pensar.
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-05-01, rev. 2018-09-30 .)