Veckans intervju:

500 kobesättningar i Nkbynejden är anslutna till semindistriktet


— Semineringen vinner allt större terräng inom vår husdjursavel, betonar seminören Johannes Swels i Nykarleby. Från nyåret fick Sv. Österbottens seminförening ett nytt distrikt nämligen ett för Nykarlebynejden: Nykarleby, Nykarleby lk, Munsala (förutom Gunilack) och Jeppo. Det finns nu 11 sådana distrikt i Svenskösterbotten.
     — Vi har här i vår nejd i detta nu ungefär 500 anslutna besättningar eller ladugårdar. Det är något olika på olika orter med intresset för seminering. I Munsala har vi många gårdar där hela koantalet anslutits, i Jeppo finns ännu åtta föreningstjurar. I fjol seminerades 10.594 kor i Sv. Österbotten, men i år stiger antalet betydligt över 11.000 kor. De anslutna besättningarna blir c:a 5.000. Inom hela landet seminerades i fjol ungefär 285.000 kor omtalar hr Swels.
     — Den som vill skriva in en eller flere kor i föreningen erlägger helt enkelt bara 500 mk i engångsavgift, vilket betyder att skriver man in en ko så har man den inskriven för alltid, nota bene om man inte säljer kon, för då följer medlemskapet med. Seminföreningskvitto skall medfölja vid försäljningen. Semineringsavgifterna varierar beroende på besättningens storlek om den tillhör kontrollförening etc. Avgifterna rör sig mellan 1.100—1.500 mk. Två förnyelser är gratis.
     — Före klockan nio på morgonen bör anmälan om en seminering för dagen ske. Det är bara att ringa Nykarleby tel. 20126. Så skall koägaren också minnas, att det är bättre med seminering i det senare än det tidigare skedet av brunsten. Denhär saken är mycket viktig, ty det händer ofta att folk ringer en dag för tidigt. Envar måste förstå att jag kommer att kuska mycket omkring och faktiskt har bråttom, ty i år blir det över 1.300 första semineringar, förnyelser till. Med bilen kör jag c:a 3.000 km i månaden. Som ett exempel kan jag nämna, att på en dag besökte jag nyligen 16 gårdar inom distriktet. Så ingen skall förvånas om man har bråttom! Därför vill jag också påpeka, att det vore bra om kon kunde hållas nära ladugården, helst inne, insemineringsdagen. Skall jag vänta nån halvtimme här och 40 minuter där går fort halva dagen till spillo. Och det är också bäst för kon om den hålls hemma. På vintern är det ju annorlunda med dessa saker, då korna är inne.
     — Dräktighetsprocenten är vid inseminering högre än vid vanlig betäckning, upplyser oss seminör Swels vidare och säger att sperma tas från Sydvästra Finlands seminstation, där man har c:a 90 tjurar med det absolut bästa påbrå. Ty det är ju det som är kärnan i det hela, att få fram fler avkommor från toppdjur. Insemineringen har således slagit igenom även i Nykarlebynejden.

 
  
Österbottniska Posten fredagen den 19 juli 1959.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Swels ”bistod bröderna Niemi” tre år senare.
Swels hus.
Stor stril i Nykarleby.
John Jakas var förste seminören.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-09-24, rev. 2021-12-29.)