Telefonfrågorna

Nykarleby Telefonaktiebolag sammanträdde igen i måndags till en extra bolagsstämma för att diskutera telefonproblemen.

Styrelsen hade sedan senaste stämma uppvaktat Post- och Telegrafstyrelsen och hört sig för om möjligheterna att staten skulle övertaga bolagets central och ledningsnät. Post- och Telegrafstyrelsen meddelade att intresse för saken finns, men de statliga anslagen för dylika ändamål är begränsade. Under detta år kan Post- och Telegrafstyrelsen ej inlösa bolagets egendom och övertaga driften. När och huruvida detta kan ske ville de statliga myndigheterna ej heller yttra sig om i detta skede, men skulle lämna slutligt besked i början av nästa år. Kalkylen som gjorts i Post- och Telegrafstyrelsen, visade att inlösningssumman kan stiga till c:a 1,000,000 mark.

Styrelsen hade anhållit om offerter på automatisering av telefonväsendet av olika firmor, men endast en offert har t.v. inkommit. Det har dock visat sig omöjligt att erhålla jordkablar mera i höst, även om ett dylikt köp kunde finansieras. För att avhjälpa de värsta bristerna i ledningsnätet, hade styrelsen föreslagit att i kabelritningarna upptagna luftkablar redan nu skulle inköpas och uppsättas provisoriskt på de mest överbelastade och i bristfälligt skick varande sträckorna. På så sätt skulle driften hjälpligt säkerställas under vintern. Efter en ingående diskussion, beslöt stämman godkänna styrelsens förslag. Åt styrelsen uppdrogs att försöka få ett lån om mk 300,000 för ändamålet.

För en senare kabeldragning är det av vikt att platsen för den blivande centralen fastställes. Styrelsen hade berett frågan och föreslog att bolaget av staden skulle anhålla om en triangelformad tomt vid Bangatan mittemot mejeriet för detta ändamål. Stämman godkände även detta förslag.

Då förbättrandet av telefonförhållandena åsamkar bolaget större utgifter, beslöts att höja kvartalsavgifterna från den 1 januari 1955 till mk 3,500 i kl I, mk 3,000 i kl II, mk 2,500 i kl III och mk 2,000 i kl IV. Vidare fick styrelsen i uppdrag att underhandla med landsortscentralerna om expeditionsavgifter för vissa genomgående samtal, som kopplas i stadens central.

Bolagsstämman var rätt talrikt besökt, även av representanter för vissa landsortscentraler, och diskussionerna visade att ett livligt intresse  för utvecklandet av nejdens telefonsystem finns.


Österbottniska Posten nr 41 den 15 oktober 1954.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-01-27, rev. 2024-05-23 .)