Forsby - Kyrkoby telefonandelslag höll vårstämma senaste söndag, varvid en mängd olika frågor behandlades. Sedan ordförande hälsat de närvarande välkomna, utsågs Paul Linqvist att leda förhandlingarna och lär. R. Dahlstedt att föra protokollet.

Därefter föredrogs styrelsens årsberättelse och delgavs kassaställningen samt revisorernas utlåtande, varefter bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades åt redovisningsskyldiga. Beslöts att överföra årets överskott till vinst- och förlustfonden ävensom att göra en avskrivning på andelsslagets inventarier med i det närmaste 10 procent.

Föreståndare för centralen, Karl Nylund, åtog sig skötseln av centralen ännu ett år framåt mot ett arvode av 400 mk i månaden. Detta måste betecknas som måttligt, då centralen nu omfattar 33 abonnenter. Angående samtalen bestämdes, att avgiftssamtalen bör beställas på Forsby centralen. Likaså beslöts att som normallängd för alla utgående samtal skall gälla 5 minuter. För varje därutöver använd minut erlägger abonnenten 1 mk. För varje samtal, som beställes efter kl. 10 på kvällen erlägges 1 mk.  Styrelsen framkom med förslag om att ändra denna till kl. 9 eller 9,30 om vintern, men bordlades frågan till höststämman. Vidare kan antecknas, att mötet överlämnade åt ordförande att med det första förse centralen med en ny jordledning och ett bättre åskskydd.


Österbottniska Posten 1939.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Idyll och ”chitta slow” mot dagens  forsande, obegränsade kommunikationer. Det var landsbygd och både folk och fä behövde lugn och ro till natten. Men var fanns centralen som Karl Nylund skötte 1939–40?Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvarar 1 mk 1939 0,35 € år 2013.

Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-01-19, rev. 2022-01-05 .)