Till havs.


Det är strålande sol över Nykarleby, som just nu ligger inbäddat i sommarens ljusa grönska, då vi söndagen den 8 juli vandra ned till Nålön för att därifrån sedan fortsätta med motorbåt till skären. Stormen är rätt så stark, men detta avskräcker oss icke, utan vi styra ut för full maskin, glada och ungdomsfriska allihop.

Redan då man kommer ut på älven, frapperas man av de höga och branta stränderna, där vattnet under århundradens lopp banat sig väg ut till havet. Och där i strandsluttningen ha svalorna i tusental byggt sina bon. Där sanden är slät och jämn synas öppningarna som svarta hål i en jättestor tesil.

Men vi fortsätta. Komna till Djupsten avlämna vi en mjölkhink till semesterfirande Nykarlebybor. De berätta för oss, att stormen under natten hotat deras brygga.

Ute på fjärden blåser det rätt friskt, och damerna börja småningom inse, att sommarens korta tygstycke är kanske något för knappt tillmätt. Vi passera Alörn, och jag sänder en tyst tanke till sagoberättaren och skalden. Snart skönja vi Hellgrunds fyr. Nu gå vågorna ganska höga, men »Gustas» präktiga, nyligen sjösatta och egenhändigt tillverkade båt klarar dem med lätthet.

Då vi närma oss Tornskär, har vinden något bedarrat, och det är skönt och varmt på de blå ändlösa vidderna. Vi landa på Furuskär, beundra växtlighetens exotiska vildhet och havets storslagna prakt och styra åter till havs. Nu är det nästan lugnt, och havet glittrar och blänker i solgasset. För tusende gången i mitt liv saknar jag kameran och önskar, att jag kunde fånga de solmättade perspektiven på en kameraplåt.

På Tornskär, gubben Bomans fiskeplats och »allraheligaste» landa vi åter, koka kaffe och vandra omkring i omgivningen. Här är stenigt och kargt. Det oaktat fröjdar sig ögat åt den brokiga markvegetationen. Livet tränger in överallt. Här växa Käringkål, Silene, Stellaria, förkrympta enrisbuskar m. m., och t. o. m. Lathyrus och Parnassia palustris, Lathyrus ...] äro här representerade. Där berggrunden träder i dagen ha besökande inhuggit sina namn, en ovana som dock jag lagt bort för omkring 15 år tillbaka.

Snart blir det emellertid tid på att bryta upp. Vi taga farväl av Tornskär och gubben Boman, en hurtig man, som prövat både med och motvind, och styra åter tillbaka mot Nykarleby. Då vi slutligen, stärkta av sol och havsluft, anlända till hemstaden, leka ännu solstrålarna därute på vågorna kring Tornskär.B. S—g. På kopian fanns även:

Sjöbad äro ur hälsosynpunkt att rekommendera, om de tagas på ett förnuftigt sätt. Sålunda bör den badande hava en känsla av värme i hela kroppen innan han går i vattnet, ej hava intagit någon större måltid minst 1 t. före badet, vilket ej bör utsträckas längre än till 2 och 3 minuter, isynnerhet om vattnets temperatur icke överstiger 18 grader. Om luften är kall fordras en ordentlig gnidning av kroppen med groft lakan efteråt. Ehuru sommaren hittills varit ogynsam för havsbad måste man dock hoppas att den riktiga sommarvärmen med det första skall komma. Allmänheten, som önskar bada vid Andrasjön, uppmanas att begagna sig av det vid hamnen befintliga badhuset, vartill nyckeln finnes hos hamnvakten, där även avgiften 25 pi, erlägges.

Hälsovårdsnämnden.Österbottniska Posten nr 28/1928.
Lars Pensar tillhandahöll.


Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-06-23.)