Frågan om
Topeliusbysten
i
Österbottniska Pressen

 
Topeliusbyst till Nykarleby.
Ett anbud av prof. Ville Vallgren
Frågan om en Topeliusbyst

En penninginsamling skall igångsättas

Grundplåt till TopeliusstatynTopeliusbyst till
Nykarleby.


Frågan om uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby bar blivit aktuell sedan Kuddnäsföretaget lyckligt bragts i hamn och skaldehemmet blivit en vallfärdsplats för skaror av Topeliusbeundrare från när och fjärran. Tillströmningen av besökare i somras var betydande och vid flere tillfällen hörde man uttalas en önskan att staden till hedrande av skaldens minne måtte uppresa hans byst. Som den bästa platsen för en dylik ansågs Topeliusparken, vars lummiga björkar skulle utgöra en lämplig inramning, och där densamma, blickande ut över älven, som skalden så ofta besjungit i sina dikter, skulle vara synlig även för de resande vilka färdas genom staden.

Det har emellertid stannat vid fromma önskningar och de ansenliga kostnader ett dylikt företag skulle draga i synnerhet under rådande kristid hava hittills avklippt alla planer på dess förverkligande. En möjlighet till snar lösning av frågan har emellertid yppat sig genom att professor Ville Vallgren på förfrågan förklarat sig villig att utföra en byst av Topelius till ett synnerligen anspråkslöst pris. Andra städer hava ju hedrat sina märkesmäns minne med byster. Vasa har sin Topeliusgrupp och huvudstaden består sig med tvenne, företrädande olika smakriktningar. Endast hemstaden är utan. Det kan därför betraktas som en ambitionssak för Nykarleby att kröna det vackra resultat till hugfästande av skaldens minne, som uppnåtts med Topeliushemmets tillkomst, genom uppresandet av en byst.

Tanken på en minnesstod åt Topelius är ej ny för Nykarlebys vidkommande. År 1907 föranstaltade stadsborna en insamling till en fond för ändamålet, men när senaten två år senare avslog en anhållan om tillstånd att över hela landet fortsätta denna insamling, måste planen förfalla. Bland den tidens stadsbor märktes Ernst V. Knape, Gånge Rolf, Gustaf Hedström (som stod i spetsen för insamlingen) och Werner Lybeck, varför man kan förstå att varken intresse eller initiativ saknades. Det är att hoppas att våra dagars Nykarleby besjälas av samma anda och ej nu när svårigheterna i så måtto utjämnats att varken myndigheter eller oövervinneliga ekonomiska hinder träda i vägen låter tillfället gå sig ur händerna att till ett överkomligt pris anskaffa en Topeliusbyst.

Det intresse som vid den av Svenska litteratursällskapet föranstaltade stora insamlingen visades Topelii minne ej blott i hela vårt land utan även i Sverige borde utgöra ett manande exempel för hemstaden att på det här föreslagna sättet hedra minnet av sin störste son.


Österbottniska Pressen, 4 januari 1935, nr 1, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

Frågan om Topelius-bysten.

Ett anbud av prof. Ville Vallgren.


Skulptören, professor Ville Vallgren har till stadsfullmäktige inlämnat ett anbud på en byst av Zacharias Topelius. Bysten skulle bliva färdig instundande sommar och kostnadsförslaget lyder på Fmk 15,000 för en byst i naturlig storlek och Fmk 25,000—30,000 i övernaturlig storlek. Med anledning av professor Vallgrens anbud hade ett antal medborgare inlämnat ett förslag att stadsfullmäktige skulle hos Svenska Litteratursällskapet anhålla om bidrag till Topeliusbystens uppresande. Ärendet var föremål för behandling vid stadsstyrelsens senaste sammanträde, men bordlades frågan för införskaffande av några detaljuppgifter till nästa stadsstyrelsesammanträde.

Såsom av annons i dagens blad framgår äro personer intresserade för uppresandet av en Topeliusbyst sammankallade till möte i Samskolan instundande måndag den 11 februari kl. 9 e. m.Österbottniska Pressen, 8 februari 1935, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02-01.)

*

Frågan om en Topelius-
bystFrågan om uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby är som bekant synnerligen aktuell, och för saken intresserade äro som känt sammankallade till ett möte i kväll för att dryfta saken. Bilden här ovan återger en trämodell i den storlek, som man tänkt sig den planerade bysten. Modellen är som synes upprest i Topeliusparken. Det är att hoppas att kvällens möte, som försiggår å samskolan och börjar kl. 9, skall bli talrikt besökt och att man även skall kunna enas om att föra det planerade företaget i hamn, ty här om någonstädes bör skaldens minne hugfästas genom uppresandet av en byst. Må vi därför hoppas, att Topeli hemstad på det planerade sättet skall hedra minnet av sin störste son!Österbottniska Pressen, 11 februari 1935, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02-01.)

*

Frågan om Topelius-
bysten.

En penninginsamling skall igångsättas.


För frågan om en Topeliusbyst i Nykarleby hölls senaste måndag kväll i Samskolan ett sammanträde, till vilket hade infunnit sig ett 20-tal personer. Sedan till ordförande utsetts direktor N. A. Fougstedt och till sekreterare mag. G. Forsander, refererades frågan av mag. T. Hellström.

Som bekant har skulptören, professor Ville Vallgren till stadsfullmäktige inlämnat ett anbud på en Topeliusbyst i brons att uppresas på en lämplig plats. Bystens storlek är beroende av platsens dimension. För en bronsbyst i naturlig storlek skulle priset vara 15,000 mark, i övernaturlig storlek 25,000—30,000 mk. Sockeln bör vara i granit, och dess dimensioner äro även beroende av bystens storlek liksom priset. Professor Vallgrens anbud har inlämnats till stadsstyrelsen, som bordlagt frågan till nästa sammanträde.

De provmodeller, som varit uppställda i Topeliusparken, hava ådagalagt, att en byst i naturlig storlek ej är lämplig, utan måste den vara i ungefär 1½ gång den naturliga storleken. Man får då räkna med ett pris av 30,000 mk samt för sockeln och uppsättningen 10,000 mk eller inalles 40,000 mk.

För att driva saken framåt och hos landshövdingen anhålla om tillstånd till en insamling, som med fördel kunde utsträckas över hela Österbotten, tillsattes en kommitté, bestående av fem personer. I densamma invaldes mag. T. Hellström, fru Ester Fougstedt, lärare J. Sundqvist och magistrarna Å. Åström och G. Forsander.


Österbottniska Pressen, 15 februari 1935, nr 13, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02-01.)

*

Grundplåt till Topeliusstatyn. Nykarleby Handelslag har beslutat skänka Fmk 500 som bidrag till uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby.


Österbottniska Pressen, 18 mars 1935, nr 22, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02-01.)Läs mer:
Topeliusbysten.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Pressen.
(Inf. 2022-01-22, rev. 2022-02-01 .)