Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957
av Hans von Schantz
Efterskrift


 

Matrikeln kunde inte på grund av tryckeritekniska orsaker färdigställas till våren 1957, vilket var avsett. Genom att det inte varit möjligt att i den redan ombrutna texten införa de senaste tjänsteförändringarna, har dessa placerats i ett tillägg i den mån de kommit till undertecknads kännedom. Om den alfabetiska namnordningen i elevmatrikeln inte konsekvent blivit följd, beror detta på ombrytningstekniska orsaker.

Såsom redan tidigare påpekats (sid. 59), har inte samma förkortningar konsekvent blivit nyttjade. En orsak är den, att olika redaktörer sammanställt personnotiserna. En strävan att göra boken möjligast billig har också bidragit till att förkortningar i allt för stor utsträckning kommit till användning i matrikeldelen. Detta, är att beklaga, men kunde inte korrigeras, emedan matrikeluppgifterna till största delen var satta, när skönhetsfläcken upptogs till behandling. [Som tidigare nämnts har jag efter bästa förmåga skrivit ut förkortningarna.]

Tidskrift för folkskolan och Kansakoulu kalenteri har utgjort utmärkta källskrifter beträffande notiser över sådana personer, som inte alls lämnat in några uppgifter eller som inte kompletterat sina redan insända biografiska data.

Ett särskilt bekymmer har namnformerna utgjort. Genom att man under olika perioder kunnat skriva såväl till- som förnamn på olika sätt eller nyttjat andra namn än de, som finns intagna i seminariets elevmatrikel, årsberättelser och vitsordsprotokoll, har det inte varit möjligt att undvika oriktigheter i skrivsätt och namnformer.

Jag ber att få framföra mitt varma tack för de bidrag som utanordnats och för de garantier som ställts av Svenska folkskolans vänner, Finlands svenska folkskollärarförbund och De svenska Sparbanksföreningarnas samarbetsutskott.

Denna matrikel utges vid en mycket lämplig tidpunkt. Den nya seminarielagen innebär genomgripande förändringar för Nykarleby seminarium. Den allt sedan 1920-talet skymtande frågan om Barnundervisning blir antagligen nu realiserad. Den gamla mansavdelningen i Nykarleby hör kanske snart historien till. Ett blad vändes i läroinrättningens historia. Framtiden må utvisa, vilka konsekvenserna kommer att bli för Österbottens seminarium.

Nykarleby seminarium den 20 april 1958.

H. F. v. S.
Ritad 1923 av seminarist Gösta Cavonius. Förstoring.


Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957, sid. 322 f.


Läs mer:
Fler kartor och stadsplaner.
(Inf. 2023-02-25, rev. 2023-02-25 .)