Zacharias Topelius dagbok


JULII MÅNAD


1833

 

Mensis priore lætior,
quamquam valde ægrotans.

{”Månaden är trevligare än den föregående,
trots att jag var sjuk.”
Ungefärlig översättning.}


    1. Måndag. Hade legat hos Hindric. — På förmiddagen voro vi att simma vid Brunnsholmen. — På eftermiddagen var allena med Franz Lithén. Vi simmade, och på aftonquisten kommo hit Cederman och Thure Levelius, men endast en kort stund. —


    2. Tisdag. Om morgonen funderade jag med morbror Calamnius hos Turdins att fara till Djupsten. Jag gick genast hem och bestyrde om spön, maskar m. m. samt spisade middag hem. E. m. Tog jag först en lur, sedan lagade jag i ordning, och då morbror dröjde alltför länge, for jag med båten att meta agn, men fick ganska litet. Ändtligen kom han, och vi foro efter en timmas vidare dröjsmål. Vi metade löjon vid Bomans och vid Läppogubben. — På Djupsten var morbror Lithén och mycket folk. Vi metade girsar, Alfred Backman och jag, till kl. circa ½ 2, då vi lade oss på spånorne under Fartyget och somnade.


    3. Onsdag. En timme vid pass sofvo vi, och solen var redan upgången, då vi upstodo från vår ovana bädd. Vädret var skönt, och hafvet stilla, och morgonen så leende, som man derute kan vänta sig. Vi metade en stund girsar, men snart blef det tråkigt, och vi foro öfver till Dictan, der vi metade med nöje ända till klockan 7, och fingo dugtiga abborrar och idar. — Då vi kommo till holmen igen, var morbror resfärdig, och vi foro ofördröjeligen bort. På Läppogubben simmade vi medan morbror tog upp näten; han fick ganska litet. — Kl. 12 kommo vi hem, och Alfred åt middag med mig. Vi simmade vid bryggan och sköto med canon. — Om afton gick jag till Turdins; Hindric och jag lågo i Morfars kammare.


    4. Thorsdag. Var till sina följder ingen hugnelig dag. Om förmiddagen var jag redan ½7 på benen. Jag var med Nyberg upp till lill-luckorna, men såg ingenting. Sedan åt jag frukost och gick hem. E. m. kom Alfred hit, och vi simmade vid bryggan, samt sednare Lorenz Mathesius. Efter en stund foro vi med båten till notvarpet och simmade der. Blåsten var kall och skarp, fastän vattnet var varmt, och då förkylde jag mig. Vi gingo hem, jag frös, vi drucko thée och pratade till kl. 10, fastän jag var rädd att komma för sent till morfar. Der fann jag Baron Rosenkampff, som bannades, dock lindrigt. Jag sof deroppe med Hindric.


    5. Fredag. Steg jag upp kl. 8. Jag var som domnad i hela kroppen. Middag åt jag hem. Kl. 3 roddes jag till stan och gick till Forséns, derifrån jag följde gamla fru Kerrman till kyrkogården. Sedan till morfars och derifrån åkte jag till Haralden. Der var mycket folk; jag stod fadder för en liten Johannes Cassén, emot Jos. Calamnius. Föröfrigt mådde jag illa hela eftermiddagen och hade ej humeur att vara med flickorna. Jag längtade rätt hjertligt hem, men måste pinas under hela tiden man åt afton. Ändteligen kom jag hem och lade mig. Detta var min sjukdoms första dag.


    6. Lördag. Om morgonen var jag frisk och klädd i pels ut med Lion i trädgården och till ån, der han fick simma. Men Stackarn frös förskräckligt efteråt, och af honom fick jag en frossa, som en brasa i varma kammarn ej ens kunde afhjelpa. Jag åt medlertid och lade mig sedan, då frossan efter circa en timme gick bort. Sedan var jag skraltiger hela dagen, men uppe allt emellanåt. H. B. ville ha mej dit, men det var stopp. Jag läste tidningar som tidsfördrif.


    7. Söndag. Var jag bättre. Hindric kom hit och berättade den fägnande nyheten, att Ellida syntes; kort derpå fingo vi veta att det ankrat. E. m. lagade jag skjutgevär i ordning och föresatte mig att fara ut emot mamma. ½ timme derefter syntes Ellidas slup. De vände hit till bryggan, och då först märkte jag, att mamma var med. Eja! det blef glädje af, och Syster kom med i land. — — — — Sedan kom bror Cederman = Cæsar hit, och vi voro uppe i vindskammarn. Derifrån gingo vi hit ned och drucko thée. Han gick. Jag funderade en stund med mamma.


    8. Måndag. Fick jag ej gå ut. Bror Hindric var hos mig på förmiddagen. På e. m. låg jag. Fru Brunström och Jetta voro här.


    9. Tisdag. Tredje dagen. Allt ännu sjuk med vissa mellanskof. Mammas saker kommo upp från fartyget. Var upp i vindskammarn.


    10. Onsdag. Fjerde dagen. Cedermancæsar och Thure L. voro hos mig. E. m. var fru Brunström här. Jag åt dugtigt mellanmål, hvaribland en skifva lax, som bekom mig rätt illa andra dagen.


    11. Thorsdag var en plågsam dag i synnerhet om morgonen. På aftonquisten voro Moster Augusta och flickorne Calamnius här. Jag skref.
    Baron Rosenkampff var här; det var sant.


    12. Fredag. Sjette dagen var bättre. Baron var här på förmiddagen och tog afsked. Vi spelte Lotteri härstädes; jag läste min gamla dagbok, och mamma gick med moster Augusta till stan.


    13. Lördag. Sjunde dagen. Den var något bättre än de föregående. Jag spelte piquet med Mamma och Sophie samt läste tidningar och min gamla dagbok. Moster Calamnius och flickorne voro här. Äfvenså Logren på ett litet skutt.


    14. Söndag. På förmiddagen sof jag till ½11 och gjorde sedan ingenting märkvärdigt. I dag är eller tror jag mig vara karl igen. E. m. spelte jag piquet med Sophie och Mamma, som fick främmande. Till mig kommo Åkerblom, Dyhr, Nyberg och Salin. De valsade. Slutet på Söndan var ett parti piquet med mamma.


Z. Topelius d. ä. med familj. 1827.
{Målningen finns i Zacharias Schalin Om betydelsen av Zachris Topelius' barndomshem för hans utveckling under uppväxtåren.}


    15. Måndag. På förmiddagen fick jag gå ut, och det var ej litet roligt. På e. m. gick jag med Mamma och Sophie till morfar. Sedermera på ett litet skutt till Lithéns och lånte en bok af Albert. Sist ett parti piquet.
    P. S. Ellidas besättning ställde till en bal.


    16. Tisdag. Fångade flugor i mjölkkammarn. Logren var här. Det blåste Nordan och var ganska kallt. Jag åt den första ärtskidan och de första smultron i trädgården. [Minns du Zachris, hvem som i somras gaf dig det första? — jo, din vän, din saknade hulda Mathilda].


    17. Onsdag. Slog ihjäl 700 flugor. Det var visserligen en mandat, som förtjenar uptecknas (?) I går dog Hökar Lybeck. Hindric blef sjuk.


    18. Thorsdag. På förmiddagen började jag att läsa Ovidii Metamorphoseon och hann deruti 20 verser. Eftermiddagen åt jag smultron och låg och läste deruppe. Om afton spelte jag piquet.


    19. Fredag. Om morgon fick jag veta, att Hindrik var sjuk; äfvenså vår Jacob. E. m. gick jag till bror Hindric, som var rätt dålig och hade plågor; det var hans vanliga inflammation. Essen var hos honom; Lion var med mig. Sedan kommo Mamma och Sophie dit. Vi åto afton der.


    20. Lördag. Hindric hade mått bättre i natt. Jag åt smultron och ärtskidor i trädgården. Ingenieur Fredricson var här. Det blåste och var ruskigt. På e. m. var jag med Mamma till stan och Hindric, som nu mådde bättre. Jag sökte Essen, men förgäfves.


    21. Söndag och  Johannæ dag. Kl. ½ till 7 väckte och saluterade jag syster med 6 skott. Sedermera gick jag med Sophie att gratulera moster Augusta Johanna. Jag var upp till Hindric, och han var nu bra, men låg ännu. O. Snellman existerade der i hans kammare. Dagen var regniger, men ljum och lugn. Eftermiddag: Nu skulle nya begrafningsplatsen invigas, derföre gick jag dit kl. 4 och kom i lagom tid. Prosten Snellman höll tal, och några psalmer sjöngos; deri bestod ceremonien. Alla stadens respektive, med ben försedde invånare, en mängd landtbor och åtskilliga Jacobstadsboer (ganska malitieust kallade: „kissor“) dels åkte, dels promenerade dit för att bivista en så sällsynt och så märklig ceremonie; jag räknade dem vara närmare 3000. Sedan voro här S. Backman, Moster Augusta Johanna och Fru Brunström. Här speltes mariage i parti, äfven sköt jag. Och sålunda fick Johannædag 8 skott sig till heder.

[Läs mer: Den nya begravningsplatsen av Einar Hedström.]


    22. Måndag. Vädret var utomordentligt vackert. Rosalie Lithén låg i rödsot. Mamma knöt om sin tunga. Jag läste Amalia Mansfeld. E. m. funderade jag att med Mamma och Sophie fara till Rågårdshällan, men det blef ej af. Hindric skickade bud efter mig, men jag kom ej. Essen och Logren vara här på ett skutt, och vi åto smultron.


    23. Tisdag. Jag läste flitigt Ovidius på förmiddagen. Kl. 11 dog gamla fru Hammarin helt hastigt utaf andtäppa. Hökar Lybeck fördes till nya kyrkgården. E. m. spatserade jag till bror Hindric och hade Lion med. Nu var karln oppe, men ännu ganska matt. Vi rökte. Sedan var jag som hastigast in till Albert och lemnade hans bok. Rosalie var bättre. På hemvägen var jag in uti Turdins boda. Jag vitjade mina ryssior, men förgäfves.


    24. Onsdag och Christinæ dag. Om förmiddagen 3 skott. Jag åt smultron och läste Ovidius. Mammas tunga var rätt fatal. E. m. Moster Augusta och Hindric voro här. Vi spelte mariage. Jag sköt. Sluteligen foro vi alla utom bror Hindric ut att meta till Rågårdshällan, men der kom blott 3 fiskar; Sophie fick två och jag en. Hem igen. Cristinæ dag fick 6 skott sig till heder. [Men dig Mathilda glömde jag visst ej på din dag.]


    25. Thorsdag. Det blåste dugtigt. Stina fick en gädda i ryssian. På e. m. fördes fru Hammarin till begrafningsplatsen, och jag såg procession från stegen. Jag skulle rida på Erics häst, men hade otour. Det regnade.


    26. Fredag. Sades att doctor Berg var död. Capten Brunström med Hoppet kom hem om natten. E. m. metade jag litet i Ragnörn och satte ut ståndkrok. Föröfrigt var jag hem hela dagen, läste Ovidius och fiskade.


    27. Lördag. Om morgonen fick jag en gädda af 1 ½ marks vigt i ryssian. Det var Sjusofvare dag, men jag blef ej gratulert, som för tu år sen. Om afton sprang jag till Åminne april och lät Mamma söka efter mig.


    28. Söndag. Förmiddagen var jag i kyrkan, uppe på lectarn. Essen predikte; orgnisten var sjuk. E. m. köpte jag mig Cardus. Först kom Albert, sedan Nyberg, Hindric och Åkerblom till mig. Vi rökte, drucko thée, och åto smultron. Sedan spatserade vi till nya kyrkgården. Dyhrn var illa ut. Sedan in till morfar, der jag drack toddy och satt till ½ 10. Hem. Vitjade ryssiorne, men förgäfves. —


    29. Måndag. Jacob var här och något bättre. — Äfven Rosalie. — Läste tidningar 2 packor. — E. m. mamma och Sophie voro hos Lindquistens — bror Essen kom hit. Vi sökte Logren, men förgäfves; sedan till Essen, der jag rökte en pipa och hörde Bellmans sånger, sedan var jag i Lithéns trädgård, och sist rodde jag hem mamma och Sophie. — Jag metade, men fick ej.


    30. Tisdag. Förmiddagen ingenting märkvärdigt. — E. m. Franz Lithén kom hit; vi tvinnade refvar. Kl. 6 voro vi i ordning att fara ut, men jebauh jekaterinoslavski tusan Nischnej Novgorod jäkeln! båten var på andra stranden. — Efter lång väntan kunde Franz hemta den. Vi, Mamma, Sophie, Franz och jag, foro nedanför Ragnörn och metade der, men fingo ej stort — vi voro till Ålsten — kl. 9 kommo vi hem. Jag satte sedermera ut krokar. —


    31. Onsdag. Var vädret bra nog, men blåsigt. Jag presiderade i smultron landet på f. m. — middagstiden kom morfar upp och bjöd mig med till Djupsten; jag följde och drog jäddslant. Just då vi kommo, höll man på att hala ikull hedersgumman Ellida. Morbror Calamnius och jag foro till Dictan att meta, men fingo ganska litet; äfven satte vi ut sköt och voro ombord på gamla Hoppet. Sedan ännu metningar om afton, men lika litet. Kl. 10 kommo vi hem.


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Augusti 1833.
(Inf. 2003-11-27, rev. 2018-09-25)