D.A.G.B.O.K.

1835:3.

September, October, November, December.


Ny-Carleby.
Zachris Topelius.

 

DAGBOK 1835:3, NY-CARLEBY

[TRO
GEN
MCL]

    Alltså ny dagbok. Skrifven i NyCarleby och börjad den 1 September år 1835. — Författaren, bokens jag, är alltså Pegasenhjelm. — Detta till början. — Efter en vacker sommar har hösten infunnit sig, gul och blek efter vanligheten, men torr och klar och vacker emot vanligheten. — Jag börjar utan vidlyftiga preludier mitt trefliga, hvardagliga lif; måtte detta häfte af dagboken erbjuda lika mycket roligt som det föregående!


SEPTEMBER MÅNAD.

    1  September 1835, Tisdag. Hvad arbete beträffar börjades denna månad bra. Dess första dag var en af de flitigare. Studerat Latin och Grekiska. —
    E. m. besök hos handelsmannen Collander. Inspecterat nya byggningen hos Lithéns. — In hos Lithéns en treflig stund. Sammanträffade med 2 Mamseller Herlin. — I anledning af den enas (Sophies) förlåfning med Styrman Snellman, sade Rosalie L. det var bra rart att finna exempel på så troget folk. Medgifves; men en söt flicka kan göra underverk. — Ad notam hoc. —


    2. Onsdag. Hemma (d. v. s. hela dagen). Läst 100 verser i Gamla Homerus. Mamma vill jag skall läsa bra. Nå, nå, jag hoppas sonen vill detsamma och skall utföra't. E. m. ut att rida. Vid tullen mötte jag Mathilda L., som gick till Olssons. Hon drog på mun åt den ståtlige ryttaren på sin skröpliga Rosinante. Just icke underligt. Ridit åt Lippjerfvi, och steg af vid bergen för att se omkring mig. —
    Samma Natt brann Jacobstad. Några ord derom, sådana underrättelserna sedermera inlupo. — Klockan omkring 10 på aftonen utbrast på ännu okändt sätt en våldsam vådeld i Forsbergs spillningshus nere på hans gård. — Innan man i första förvirringen hann vidtaga några hämmande anstalter, kastade sig den vexande lågan, jagad af en hvirflande storm på flere hus i grannskapet. — Snart tänkte man blott på att berga, icke att släcka. Folket strömmade till Forsbergs, och han, som låg just i gapet, fick mer bergadt än mången annan. — Ur hvirflande rökmoln framblänkte elden himmelshög, och snart var öfverallt ett knakande och sprakande, ett larm och en gråt, som var en jemmer att påse. Der brann det hela natten igenom; mången fattig, mången rik mans hus öfvergåfvos af sina ägare för alltid. ¾ af staden låg i aska, och bland förstörelsen 3 menniskor, ihjälkrossade, under det de bergade en annans egendom. Sådant var tilloppet. Det synes obestridligt, att med mera energie och enighet och Commando, utgången blifvit mindre olycklig. Men det var just hvad som fattades dem i farans stund. De ådagalade en lamhet, en handlöshet som var oförsvarlig. — Ryska inqvarteringen gjorde det mesta. Genast derefter utspriddes ett rykte att det varit mordbrand; troligen af Forsberg för att från sitt, utomdess icke mycket älskade, hus bortvältra det förhatliga af olyckan. — Mannen var, särdeles af bönder och ringare folk, illa liden. — Samma natt sågs elden härstädes på flere punkter. Oförsvarligt att man icke här gjorde larm, då härifrån ännu mången hjelp hade kunnat i tid hinna fram.


    3. Thorsdag. Om morgonen utbredde sig här ryktet om branden. Många af herrarna reste genast dit. Stort deltagande i grannstadens olycka förspordes öfverallt — Jag gjorde en ridt till Socklot. Öfverallt arbetade bondfolket mycket ostördt, så obegriplig är likgiltigheten hos denna folkclass. Till staden om aftonen. Hos H. Backman och hos Lithéns. Öfverallt taltes ej, hördes ej annat än det arma Jacobstad. — Mamsell Sophie Sjöberg, ett ögonvittne till Olyckan, beskref den i Lt:d. — Bland andra ämnen vi deremellan språkade uti var äfven det, att Sophie, syster min, dragit sig tillbaka från sina förra bästa vänner. Från Jacobstad förspordes ännu mycken farhåga för elden. —


    4. Fredag. Hemma h. d. — En ephemer. — Läsit Latin och öfversatt. Roat mig med rosenperlor, hvilka lyckades bra nog. — D:lle Sahlbohm och fru Svahn hos Mamma. Samtalsämnet var Jacobstad. — I dag hafva stadsboarne dit afsändt 14 lass matvaror, hvartill äfven Kudnis bifogat en ringa skärf. — Promenad med Hindrik B. söderut. Vi skulle möta Sophie, men missgingos. — Mulet. —


    5. Lördag. Hemma h. d. Studerade Horatius, men bortkastade hans grofva Satyrer med förargelse. Jag vill andas friskt, tänkte jag, derute i Guds herrliga natur läser jag ett renare språk. Det var en frisk dag, luften var ren och frisk, och en svalkande vind drog öfver den snart förbleknade blomsterverlden. — En herrlig dag; hjertat klappade så lätt i barmen. —
    Skrifvit till farbror Gustaf i Uleåborg och förfrågat mig om min hälsa och om vidare rörande den blifvande herr doktorn. — Rosenperlor. Spatserat ut i mörkningen, satt en ½ timme och firade brasa hos Turdins. Derpå med Hindrik och Albert söderut och gick åter miste om Sophie. Det var fullmåne och föröfrigt en vacker afton. Albert korsade och signade sig för månan. — Sedermera stodo vi och rimmade utanför L:ns.


    6. Söndag. Zachariae dag år 1835. Jag väcktes med en liten vers af Sophie:

Zacharias, kom och drick,
Caffebordet i godt skick
väntar och vill gratulera
och dig säkert säga mera.

I Saln hade de anrättat ett prydligt blomsterbord, på hvilket, bland andra rara saker, äfven mitt stora Latinska Lindbloms Lexicon och mitt bläckhorn prunkade i rik blomsterdrägt. Omkring bordet satte vi oss, Mamma, syster och jag och doppade i caffe. — Sedermera helsade jag min respektiva namnsdag med en marsch (composé par Monsieur de Pegasenhjelm), som fick namn af dagen. — Derefter, kl. 10 f. m. i kyrkan och hörde der en ny prest, Grönros, nysskommen sokneadjunct hos Ahlqvist. —
     [Jag anser det för ett godt tecken att Mathilda var i kyrkan fast hon inte visste att det var min namnsdag.] Inne en stund hos Lithéns. — E. m. Herrskapet Turdin och demoisellerna Fonselius gjorde besök på Kudnis. — Jag fick hit Henrik Backman och Albert Dyhr. Vi roade oss med Conversationsspel och fråglek. I den sednare frågade någon mig: „saknas någon i sällskapet? Har hon glömt hvem som är dagens hjelte?“ — Klockan ½ 9 om aftonen följde vi damerna till deras logis. — Sedermera promenerade omkring med de tvenne ofvanberörde herrar. — Inne hos Schale en stund. Spatserat utanför Calamniuses, der flickorna L. voro. — Sådan var min namnsdag.


    7. Måndag. Läst 100 verser Grekiska. — Vacker dag. Hösten är i allmänhet rätt hygglig. — Besökt Hindrik. Han väntade M:lle W:na Roos från Jacobstad och var mycket beställsam. — Besett en ny billard. — En liten dam till främmande hos Turdins. — I L:ns nya byggning. — Drack thé hos Albert, i sällskap med Schale och Hindrik. — L:ns fruntimmer voro hos M:lle Högman, Albert och jag spatserade der förbi och sedermera norrut. På gatan träffade vi fruntimmerna. Jag följde med in till L:ns och hade en liten treflig stund: — De undrade hvarför jag ej varit der på länge.


    8. Tisdag. 100 verser Grekiska. — Skrifvit en Ephemer. — Spatserat med H. Backman och Albert Dyhr. Mött Mathilda och Sophie Olsson. — Sådana dagar som denna böra icke uptaga långa spalter i en dagbok, heldst en sådan som min, der annars ett öfverflöd af hvardagskram inflyter. —
    Hindrik är en envisinge, trots mig sjelf, som inte låter öfvertala sig ifrån sin tilltänkta sjöresa på Runkina. Om det icke vore för Lithéns varor, kunde nästan det murkna vraket lemna der hon nu är. —


    9. Onsdag. Hvardagsdag. — Läst Grekiska. — E. m. Satt hos Hindrik en stund. Mamsell Strömmer skall afresa i morgon. Det är en beskedlig flicka. — Med Hindrik i Lithéns nya byggning. I dessa dagar har jag börjat vänta Halleyska Cometen. Den är redan sedd på de flesta observatorier, äfven i Helsingfors. —


    10. Thorsdag. Grekiska. — Skrifvit till August Essen. — Vacker dag. — E. m. Janne Lybeck satt hos mig en stund. — På aftonqvisten hos Collander. Dit kom Oskar Roos, hvilken jag nu första gången såg, och några andra herrar. Ett glas thé, nej tre var det. — Herrarna voro muntra och skrattade bland annat åt den anmärkningen: „Janne Lybeck tänker gifta sig bara han får sitt nya fähus i ordning.“ — Utsigt midt emot. Lithéns hade främmande. Sedan inne der på en liten stund. De spatserade med Kudnisboarne till vår grind, der skulle vi stänga somliga qvar. —


    11. Fredag. Bra läst. Grekiska och Latin. — E. m. Herrskaperna Lithén och Hammarin på Kudnis. (Utom Rosalie L.) — Åto krusbär. — Spelte ett roligt partie boston med flickorna. Rättnu börjar jag få bostonfeber. — Spatserat med damerna till staden. Flickorna talte så högt, att säkert en och annan sofvande nattmössa i grannskapet reste sig upp för att se hvem det var. Vackert romantiskt månskensväder. —


    12. Lördag. Slutat 6 Iliaden af Homerus. — Förfärdigat Rosenperlor. Besök af Schale. Vi drucko en kopp thé tillsammans. — Med honom till staden på aftonqvisten. Der träffade jag tvenne kamrater, studenterna Hedman från Brahestad och Cannelin från Pyhäjoki, hvilka reste till H:fors. Res ni, gubbar, jag skall försöka att inte vara lat här hemma jag. — De behöfde vexla skjutspenningar och Hindrik hjelpte dem. — Kors, hvad det är längesedan jag var hos Lithéns, nej det bär sig inte. — Du behöfver bannor, bror Pegasenhjelm, men jag måste ha fördragsamhet, jag vet väl huru du gått och långleds, när du inte kommit dig dit.


    13. Söndag. Besökte kyrkan oeh afhörde Fonselius. Till Lithéns var kommen en ung dam, Alexandra Lalin från G. Carleby, en mycket hygglig och söt flicka. Mathilda och hon de äro just ett par vagnshästar, som man plär säga. — Emottagit bref af Blanken, deri bland annat cometen omnämndes. Han hade sett den en gång midt i natten. —
    S. d. e. m. Mycket främmande här. 1:mo Herrskapet Lithén, 6 fruntimmer, 2:do Juthbacka Herrskap, 5 fruntimmer. Deribland en främlinge, M:lle Winge eller rättare Sneckendal, en vacker flicka. — „Kors, torde någon anmärka, två nykomna vackra flickor! aj aj, den ungdomen!“ Nå vackert, vackert, Pegasenhjelm skrattar och säger: passe! 3:tio Var här äfven 2 stadscavalierer, Backman et Dyhr, och Paterson. — Kors, hur glömde jag räkna ännu en ung dame, Emelie Lindqvist. — Sådant grant sällskap var i dag på Kudnis. Först suto damerna och skrattade och smuttade ur bischoffsglasen, sedan åto de krusbär och derefter spelte de. Voilà toute la soirée cela. —
    Damernas musicerande har annars på sednare tider blifvit litet öfverdrifvet. Jag begriper mig ej rätt på deras sällskapston. Kanhända det bebådar en förändring af denna domnade esprit de société. Men jag tror nästan det fattas dem just en homme d'esprit för att sätta lif i sällskapet, och dertill är jag olyckligtvis icke skapad. Ett roligt folk de der flickorna! — På återpromenaden åt stan fick jag bannor af Rosalie för det jag inte varit hos dem. Jag tog dem emot med ödmjuk undergifvenhet.


    14. Måndag. Vacker dag. Läst Latin. — „Kors, tänkte jag, två veckors tid! det här står jag aldrig längre ut med. — Så, ut på visit med dig och det strax.“ — Sökte Lithéns, men flickorna voro hos Stenrothens. I nya byggningen vandrade omkring, med underliga tankar. — Här så, och här så och der så, tänkte jag. — Hem emellan och sedan efter Mamma, som var hos Tante Emelie Turdin. — Der satt jag en stund. Sophie B. och Tante Emelie följde oss hem. Jag följde dem tillbaka. En välförplägad Neptuni son följde oss i hälarne. —


    15. Tisdag. Läst Latin. — E. m. I dag återförsonad hos Lithéns. I Lt:d kl. 5 e. m. Der voro samteliga damerna och plockade stickelbär. Jag frågade om Rosalie var ledsen på mig? — Det var som det kunde, svarte hon, men jag kan aldrig länge vara ledsen på dig. — Sedan in i skymningen. Der drog jag fingerkrok med de yngsta begge och sedermera handsk med dem alla. Rosalie blef kung eller drottning och dömde mig att begära en kyss af Mathilda och henne att ge den. — Det var mycket roliga domar och de åtlyddes begge. — Sqvallerstund. —
     [Väl med Mathilda. Hon tog mig under hakan och sade med sin söta, glada min: inte är jag ledsen på dig. Du goda beskedliga Thilda!] I myrtenkammaren (flickornas sängkammare) flög aftonen så fort, att jag oförmodadt stannade quar till quällsvarden. — När jag skulle gå hem, frågte flickorna om de inte fingo skicka en karl att följa mig, efter det var så mörkt. — Vid min hemkomst fann jag hos oss Mamsell Berggren, stadd på återresan till Orisberg. — Det var temmeligen sent på quällen, och Kudnis sof redan.


    16. Onsdag. M:lle Berggren camperade hos oss en stund på f. m. och afreste kl. 11. — Förfärdigat rosenperlor. — Grekiska 75 verser. — Företog i mörkningen en promenad till Collander och derefter till Turdins. På det sednare stället vara Lithéns och Calamniuses fruntimmer. Turdins hade fått hem en stor gentiler säng, som fyllde halfva rummet. — Mathilda brydde Hindrik som bara småskrattade. „Säg hon skall bry mig för M, hviskade han mig i örat“. — Spelte quatremains med Mathilda. Hon påminte sig 2 stycken som jag lärt henne. Det gick rätt bra. — Hem igen. — Mormor Wacklin var kommen till oss. Gumman var skraler. —


    17. Thorsdag. Bra läst. — Satte ut fågeldon och gjorde snarubräd, lika som pilten för 7 år sedan. — En Ephemer. Promenad och talte länge med Hindrik. Hvilken envisinge! Rättnu reser Paterson, och han far med. Jo, han lärer just få ett hyggligt väder på den färden!


    18. Fredag. Latin. — Sysslat med fågelbragd. E. m. Satt hos Albert Dyhr och besåg de nya grannlåter Lithéns fått hem med Runkina. — Jag proberte bland annat mundgigor. — Spatserat utanför Calamniuses, der flickorna från Lithéns voro. (En stund satt jag äfven med fruarne hos L:ns). — Då ingen kom från Calamniuses måste jag gå hem, då kl. ringde nio. „Hvart skall du ta vägen,“ frågade Schale, när vi möttes på gatan. —


    19. Lördag. Vacker väderlek. — Läst Latin. — Kl. ½ 3 e. m. vara här 3 unga damer på en kort visite. Mathilda Lithén, Alexandra Lalin och Lotta Backman. Följde dem kl. 3 till staden i afsigt att träffa Östring. „Får jag se din mössa“, sade Lotta B. Der satt, vid lyran innanför, den stora nålen qvar som hon dit satt. Träffade brodren Juchum Östring. Han var på en kort afskedsvisite och for kl. 4 e. m. medförande helsningar till H:fors. Jag genomskådar Östring, tror jag, och tycker om honom. — Sutit hos Lithéns med flickorna. (Lotta B. bortfaren) — Treflig qväll. Promenad rundt kring staden och utom den norrut och söderut. Stötte tillsammans med Hindrik. — Hörde från gatan Kårdmakardinos ljufliga toner. Den Granholm måtte vara en genialisk man. — Då vi spatserade frågte Mathilda: „Hvad gjorde du oppe i kammarn, då vi kommo till er i dag?“ — „Jag läste.“ „Ah, läser du också?“ —
     [Detta sad hon med sin obeskrifligt intagande ton.] Det var redan sent, då vi skildes, och Hindrik följde mig hem.


    20. Söndag. Haft känning af en snart öfvergående regnskur, hvilken likväl smutsade vägarne. — Afhörde i kyrkan Adjuncten Grönros. Hindrik var med i kyrkan, han måste väl be om lycklig resa. —
    — E. m. Bergbohm från Uleåborg hos Turdins. — Satt hos Hindrik en stund; sedan till Lithéns. — Der spelte flickorna boston. Hindrik var på afskedsvisit; han skall resa i morgon. — Vi suto der en treflig stund. Man behöfver väl åtminstone minnet af en treflig afskedsstund att trösta sig med på en duskig sjöresa. — Aftonen mörk och molnig. —


    21. Måndag. I början mulen, sedermera på e. m. klar och gladlynt dag. — Läst 100 verser Grekiska. Kl. 4 e. m. afreste Vännen Hindrik Backman från NyCarleby stad. Jag följde honom till Galeasen Runkina. Vädret var, som sagdt, rätt gynnande. — Medföljande voro Morbror G. W. Turdin och Hammarin. — Galeasen var rätt snygg och treflig, och skepparen Paterson tycktes vara en man att lita på. Passageraren var vid godt courage. I anseende till infallande mörker upskjöts afseglingen till i morgon. Herrarna drucko sitt thoddy och skrattade och hade hvarjehanda uptåger. — Hindrik och jag spatserade emellanåt på däck. — Slutligen blefvo herrarna mycket oppspelade; vi sjöngo flere stycken. Med sådant väsende blef Runkan utvisiterad. Bara det inte bebådar fult väder. Vi stannade på fartyget öfver natten och sofvo på kajutans golf. —


    22. Tisdag. Kl. ½ 8 om morgonen hissade Galeasen Runkina segel och utlopp från NyCarleby redd i stark dimma. — Capten var Schioman, (till namnet), Öfverstyrman Paterson (capten om bord), Understyrman Carl Backman och passagerade: Hindrik Backman. — Afsked, vi följde till Thorsön. — Gud gifve lycklig resa, bror Hejko. Mins hur Collin gjorde: „på vatnet och på landet försigtigt bar sig åt.“ — På hemfärden inspecterat Gustaf Lindqvists skepp Trägen. Der hade snålheten möblerat kajutan med trädbänkar, nej bockar à la Wöro, och slarfvet förglömt flere vigtiga tåg, hvilka repslagaren i dag spann, medan fartyget i morgon skulle gå till segels. På Kudnis, Hemma. 100 v. Grekiska. — Drog för första gången not, men fick ingen sik, endast en mört, en brax, och en id. —


    23. Onsdag. Läst Grekiska och roat mig med fågelbragder. —E. m. trenne unga damer hos Sophie, neml. M:lle Sophie Olson, 2:do M:lle Sophie Roos från Jacobstad och 3:io M:lle Emelie Lindqvist. — Mamsell Roos såg bra ut. —
    — Dragit not och fått icke lifvet. Spatserat med damerna till staden. Till storbron och omkring i staden. Hos Bergers voro fruntimmer. Jag tittade på fönstret. — Sedermera obemärkt tittat in till Lithéns förmak, der flickorna stodo helt obekymrade. — Det är en präktig observationsplats, den gränd vid Iybecks.


    24. Thorsdag. Vacker dag. Studerat Latin. Anatomiserat ett möss, hvarvid jag ordentligen förde protocoll. Det är roliga företag, och dervid skall det visa sig om jag äger lust för slika handtag. — Det lilla kräket var rätt konstigt inrättadt, men det förekommer mig som skulle ändå naturen litet slarfva med sådana så talrika pysslingar. — Säg inte åt mig, sade Mamma förut, jag vill inte veta af det. — Kl. 6 e. m. till Lithéns och tillbringade der en treflig afton. Herrskapet satt i förmaket emedan de skurade annorstädes i rummen. — Det var tal om Jacobstads flyttning hit till NyCarleby, hvarom ett rykte går. Det tyckte inte alla, att vår stad skulle vinna derpå. En rolig qväll bland de muntra flickorna.


    25. Fredag. Hemma hela dagen. Läst Latin. Som vädret var vackert, gjorde jag en promenad till häst och fick dervid skumpa erbarmligen. Bref från moster Marie, med ett project på långt håll, att jag borde komma till Uleåborg och gå farbror tillhanda vid lazarettet. Godt. Jag är glad deråt i händelse mina studier det medgifva, så far jag. — Utomordentligt vacker afton. Flitig dag.


    26. Lördag. Ny curs i Latinet, sålunda att jag börjat genomgå grammatikens finesser i grund. Detta lönande arbete roar mig så att jag tycker arbetstimmarna flyga. — Jag hoppas mitt arbete bär sig. —
    E. m. hos Lithéns. De suto kring ett bord i myrtenkammarn och sydde. Sophie Backman satt der. — Ritade Mathildas och Alexandra Lalins skuggporträtter. En rolig qvällstund bland det trefliga folket. Är det underligt, att jag är en sådan hvardagsgäst i Lithéns hus? —


    27. Söndag. Mulen väderlek med en och annan regnskur. I kyrkan der Fonselius predikade. — På E. m. satt Albert Dyhr hos mig en stund. Vi ha justsom smått ledsamt efter Hindrik, emedan vi 3 utgjorde ett cotterie för oss sjelfva. — Notdragning på Morbror Gustaf Turdins reqvisition, med 7 sikars fångst. — Spatserat med Albert till Josephine Calamnius och hos Rosalie Lithén, hvilken sista ej mådde bra. Promenad utanför Svahns, der flickorna voro församlade.


    28. Måndag. Mulet väder. Stor Notdragning, hvars resultater om aftonen voro 8 laxar och 30 sik, en vacker fångst att börja med. Detta uptog till större delen min dag, emedan jag tjenstgjorde som fjerde man, och var mycket road. Af de sikar jag nu fångade skickade vi ett partie till Lundmarks och Turdins, ett partie till prostgården. På bägge ställen förklarades de för delicata fiskar. Klockan 8 aftonen Rosalie Lithén och Alexandra Lalin inne hos oss; de voro utpromenerande. — Convojerat dem till staden. — Opåräknad rolig visit hos Mathilda som bakade. Hon blef helt förvånad. — Muntert. Albert mycket oppspelad. De följde mig tillbaka till porten, decorerad med ett tecken på ryggen, en hand — af mjöl. — Sic. —


    29. Tisdag. Notdragning, hvars resultater voro 1 Lax och 12 sikar. — Ojemn Väderlek, med diverse regnskurar mot aftonen. Jag ämnade göra en utfart i mörkningen för att gå och titta på ett fönster, men Mamma sade: „hålls hem, din storlöpare!“


    30. Onsdag. Dimmig, oklar väderlek. Notdragning, hvarvid vi gjorde en fångst af 35 sikar och 2 gäddor, af hvilka den ena vägde ½ pund. — Hos Lindqvistens var främmande, hvaribland Kudnis fruntimmer. — Visite af Karkaus Fru Backman, som stannade öfver natten. Conversation. — Såg efter den efterlängtade Cometen, men förgäfves. —
    Slutat September månad. Den har varit bra för mig enskildt. — Sic pluria adsint. Sic tamen absint ignes. — In studiis profecisse spero. —Topelius dagböcker (1920) andra bandet första avd. utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Oktober 1835.
(Inf. 2004-02-05, rev. 2013-01-13.)