OCTOBER MÅNAD 1835.


    October den 1. Vistelseort: NyCarleby, Kudnis. —
    1. Thorsdag. Notdragning med 9 sikars fångst. Karkaus fru Backman spisade hos oss middag och afreste kl. 2 e. m. — Promenad med Albert Dyhr på Tullstrand. — Kl. 5 e. m. till Lithéns. Läste novellen Hortensia von Hornegg högt för damerna som voro trefliga åhörarinnor. — Den lilla boken var intressant. Vi disputerade mycket om möjligheten af dess underverk; Morbror Berger bestred den; jag, som är fallen för det underbara, försvarade den, och understöddes deruti af Rosalie. Äfven Moster L. deltog i våra demonstrationer. — Vi ville sluta den roande berättelsen samma afton; jag stannade för den skull till qvällsvarden, och läste ännu derefter till kl. ½ 12 för herrskapet, då vi slutade boken. Den hade hållit sällskapet klarvaket, om jag undantager Albert som nickade. — Till en oförtjent belöning för läsningen fick jag en kyss af flickorna, neml. af Rosalie, Mathilda och Alex:a Lalin. Ack, sade jag, för sådan lön ville jag väl läsa i flere herrans veckor. —
    — När jag kom hem midt i natten, så fann jag Mamma helt bekymrad; hon hade trott att röfvare slagit mig ihjäl på den farliga landsvägen.


    2. Fredag. Notdragning med 7 sikars fångst. — 200 verser Grekiska. — Gubben Marklund stämde vårt pianoforte, och det temmeligen på slarf. — Promenerat ut kl. 7 aftonen. Jag fick hm om att flickorna från L:s voro i grannskapet. Altså med dem och Albert promenerat vida omkring. — Visit inne hos Rosalie L. som bakade. Det var den andra bagarstuguvisiten. Två händer mjöl på ryggen. Vidare promenad. Stötte tillsammans med stort sällskap på torget, herrskaperna från Juthbacka m. fl., tillsammans en 25 personer. Vidlyftiga promenader, ända till Juthbacka. Sällskapet var muntert och skrattade mycket åt händerna på min rygg. — Juthbacka damerna skrattade så att det hördes från fru Backmans qvarn till storbron. — Lundmark bjöd mig till sig för att fäkta. — Stötte tillsammans med Mamma och ledsagades till Kudnis grind af L:ns. — Skref en par verser för morgondagen. —


    3 October 1835. Lördag.  Glad dag med vackert väder och munter upsyn och blå himmel. — Tout comme il faut. —
    Föresats att i dag hinna mer än någon dag förut. Den föresatsen dref jag igenom oaktadt flere förhinder. Jag satt träget och hann 250 verser i Homers Iliad. — Besök af Gamla Brita, som satt en lång stund oppe i kammarn hos mig. Hon är 60 års gumma, Brita fattig. „No' lär an ja {jo?} få tigg på gambel dagar“, suckade hon bland annat. „Det sker inte, tröstade jag henne, för alla de gånger Brita nossat och gungat mig.“
    Kl. 7 på aftonen (jag hann ej förr för min föresats) begaf jag mig till Lithéns för att frambära min lyckönskan på Mathildas 18 födelsedag. — Den lilla flickan har blifvit en stor flicka. Hvad de årena gå mellan 8 och 18. —

En etta kom så gladelig
och framför åttan ställde sig;
och lilla Thilda växte opp
och blef en liten rosenknopp.
som drömmer outvecklad än
och öpnas först af — — — — —

Sedan jag sist var hem och gratulerade på den 3 October är det runda 7 år sedan. Måhända lika länge till nästa gång. —
    Jag träffade icke genast flickorna; de voro hos Calamniuses och spådde. — Satt en stund med samteliga fruntimmerna i myrtensalen och åt Lingon. Hem i god tid. [Kors, min flicka, hvad du skyndar dig. — Hinn bara inte förbi mig, söta Thilda. Lemna inte din fattiga vän så långt bakom, att han aldrig hinner dig. Lofva mig det, min goda Thilda, så skall jag också försöka vara snäll.] —


    4. Söndag. Kl. 3 om natten var jag ut och såg efter Halleyska cometen, men såg ingenting. Jag bekikade Orion, men det var orätt håll.
    Michaelis Söndag. I kyrkan, der Neuman predikade. Ett besök i Sacristian, der jag aldrig varit förut. Läste hvarjehanda curiositeter; bland annat en glädjefestsång vid Carl XII:s stigande på thronen. — E. m. Albert Dyhr satt en stund hos mig; vi fäktade. — Promenad till staden; skildes från Albert. — Inne hos Lybeck (Janne). Jag ville ha herrarna med mig till Turdins, der jag förmärkte stort sällskap och ljust och grannt. — Vi ställde oss utanför på torget för att gapa; jag skulle gå in för att se, hvem herrn var som stod i fönstret, och vips tog jag en skamlös min och gick in till damerna. Der voro Juthbacka herrskapet, flickorna Calamnius, Lovis Kerrman, m. fl. — Vi valsade några slag. — Mamsell Winge spelte Webers sista tanke, ett stycke som var sitt namn värdt, en rik och harmonisk tanke. —
    Främmande hos Hammarins. Vakade på kometen.


    5. Måndag. Sydlig vind, mulen väderlek. — Latin första gången här nere. Jag hade möda i början att ej låta blanda bort mig här nere. —
    E. m. Visite af Tant Emelie Turdin, Sophie Backman, A. H. Backman och fru Brunström. De sydde. — Jag skref min dagbok. Sophie spelade ouverturerna till Hvita Frun och  Trollflöjten. — Ingen Comet.


    6. Tisdag. Dimmig, regnig, stormig luft. Mamma gjorde en resa till Mjetala. Jag stannade hemma för notens skull. Stor Notdragning, hvars resultater på aftonen voro 51 sikar på 10 varp. — Hos Lithéns kl. 7 aftonen. Der hade i går varit eldsvåda i gardinerna. Eld betyder bröllopp. Collander och Calamniuses voro der; Collander var i ifrig dispute ang. en viss fru i J:stad, som behöfde 14 dar (sad han) för att laga en frukost för två herrar. „Jag skulle nog ta knifvarna af min hustru,“ sade han. — „Jag spår, Collander får en hustru som tar knifvarna af honom, sade moster Calamnius. Det plär så gå med storskrikare.“ — Sällskapet roade sig just att reta Collander. De yngre flickorna voro tigande, och jag hörde.
    [Min lila tippa var just söt i afton, hon hade sitt hår så nätt. Ack den Thilda ändå.]


    7. Onsdag. Hotelse af storm. — Hemma hela dagen. Onot. Latin etcet. Om aftonen blef det ett herrans väder af. Stormarna jagade hvarandra som rasande sällar, så att fönsterna knakade och brakade. Det var en splittrasande ruskig qväll, och jag var rädd för Hindrik, men lyckligtvis kastade vinden om på nordkant. — Vi suto i en krets, vår lilla trefliga familje. Jag reviderade i pappas papper och fann hvarjehanda intressant. — Stormspel. —


    8. Thorsdag. Klar vacker dag, med ren frostig luft. Om natten hade små vattpussar lagt is. — Onot. Latin. Kl. 5 e. m. till Lithéns. I nya byggningen och besåg de granna tapeterna. Vid denna visit kastade jag något i en brasa uti ett rum, såsom föräring åt husrådaren. — Läste Zschockes novell  Alamontade  högt för damerna. Jag hann den icke till slut. En treflig aftonstund. — Novellen Alamontade är ett mästerstycke af menniskokännedom, en tafla full af characterer, der just dessa charachterer måste leda till den oväntade utveckling berättelsen får. — Det är just felet öfverallt, att man låter händelserna leda charactererna och icke tvärtom. — Boken rörde flickorna nästan till tårar, ehuru de ibland voro missnöjda med hjelten. —
    Belle que vous êtes, ma fille. — Kl. 3 om natten steg jag opp och bekikade Orion vid klart väder. Jag såg åt orätt håll och fann ej cometen. —


    9. Fredag. Strömoln. Latin. — Fångade sidensvansar. — Om aftonen sade Sophie sig se cometen. Det var i rigtningen af Carlavagnen en dunkel stjerna, och som vi sedermera hörde, verkeligen den rätta cometen. Då skulle jag efter morbror G. W. T:ns kikare till Turdins; skyndade derföre dit kl. 8 och tröstade Sophie B. som var illa rädd för cometen. — Till Lithéns, för att notificera samma vigtiga nyhet. — Som det var matdags åt jag der. — Bekikade mycket den sökta stjernan. Flickorna voro nyfikna. — Vi stodo på bron till contoret och koxade opåt med all magt. — Disput om Carlavagnen, hvilken de tyckte inte var någon femma. — Hem kl. 11 aftonen och bekikade stjernan ytterligare med morbrors kikare. Det var en dunkel stor stjerna.


    10. Lördag. Fångat en sidensvans i en af mig inventerad dona. — Mulet väder som slutligen öfvergick i regn. Insatte dubbla fönster. Kl. ½ 5 e. m. till Lithéns, återigen för att läsa högt. Denna gång läste jag Augusta eller Hittebarnet. Som vi läste, så kom Gustaf Lithén resande för att afhämta Alexandra Lalin. — Då blef det en sorg. Talte med G. Lithén om Helsingfors. — Sedermera tal med flickorna om hvarjehanda. „Efter tio år skall du vara Doctor“ {Det dröjde tolv år tills T. doktorerade.}, sade Rosalie. — „Vi skola hoppas så, sade jag, och min sak blir det att laga så, att hoppet icke låter oss komma på skam.“ — (Annat göra, min gunstig herre, än han ännu för en tid sedan inbillade sig!) — Derjemte räknade vi på pricken ut en Doctors inkomster i NyCarleby.
    [Ack du lilla Thilda, skall inte du komma med i räkningen? Jag roar mig med att hoppas det.]


    11. Söndag. I kyrkan och afhörde Grönros. — Mulen dag. — E. m. Spatserat till staden villrådig om destinationsort. Med Albert Dyhr. Villrådig på skiljevägen vid stora bron mellan Smedsbacka och Juthbacka (der Lithéns voro). Valde det förra. Calle Stenroth var nyss hemkommen, plågades af tandverk. — Der var förut sällskap. Gossarne Levelius och Schale, summa 7 karlar. — Koriza. — Logren bragte ett project å bane. Neml. öfverenskommelse att tillställa en dans. Det gingo alla in på. Janne Levelius (?) och jag skulle vara verkställande tillställare. Vidlyftiga diskussioner i detta ämne. —


    12, Måndag. Regnigt. — 32 sik i noten. E. m. Stort sällskap. Först Mathilda Lithén och Alexandra Lalin. I deras åsyn lät jag en sidensvans flyga, hvilken jag på f. m. fångat lefvande. Hon hade en lapp under vingen på hvilken stod: NyCarleby in Finlandia 18 12/10 35. Jag tänkte så ifall fågeln blefve fångad någonstädes i Sydligare länder. Sedermera ankommo hit följande: Emelie Lindqvist med små syskon; Hilda Winge, Carolina Backman, Mina Ottelin, m. fl. små från Juthbacka. Slutligen bror Albert Dyhr. Det var en munter soirée. Bostonbord. — Vals. Flickorna lade patience. „Om det slår in så blir Alexandra qvar, men slår det inte in så blir det ingen resa af.“ — „Lägg på min lycka!“ —„Det gick inte ut.“ — „Det var ju märkvärdigt, men det jag tänkte på slår ändå en gång in.“ — En skön grupp! Albert ritade af den. — Flickorna voro mycket muntra, och sällskapet skildes kl. 10 rätt gladt åt.
    [Inne hos mamma satt Thilda och talte länge.]


13. Tisdag. Onotiskt. Alexandra Lalin for inte. Hon trifs i NyCarleby liksom alla andra som der stadna en tid. Och jag vet inte hvad det vore för en menniskoätare som ej skulle trifvas hos Lithéns. — Läst Latin. Samlat Rögnbär. Kulet väder.


    14. Onsdag. Marknad i NyCarleby. Väderleken var gynnande klar. Marknaden var mycket besökt. 8 främmande köpmän. Det är längesedan jag var hemma någon marknad. — Sprang på ärender åt Mamma, uttog 100 Rd. af morbror Gustaf, ty tjenstefolket låg öfver Mamma. Spisade middag hos Lithéns. De suto i fönstret och voro ej alls ut. — Stod en stund i Lithéns stånd på torget och sålde för några plåtar. — Med Sophie hos Lithéns på e. m. — Vi suto vid fönstret i saln och åto lingon. Calle Stenroth m. fl. gick förbi. Flickorna voro nyfikna, hvilket jag ej undrar på. [Thilda rodnade.] — Treflig Sqvallerstund. Om aftonen kl. ½ 9 sågo vi Cometen, den verldsbekanta Halleyska cometen. Albert såg den först. Jag blef helt glad, ty jag har varit högeligen intresserad deraf, men tillika förtretad att jag med allt mitt vakande och bemödande ej skulle få se den först. — Den syntes mycket pragtfull, som en stjerna af första rangen, med en lång dunkel eldsvans, som sträckte sig ända närmare zenith. Den sågs i vester. Kl. 9 hem från Lithéns, grubblande öfver cometer och icke cometer.

{Kometen var den första komet som igenkändes som periodiskt återkommande. Har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr. Följande gång sågs den 1910 och senast 1986.
NE (1992).}


    15. Thorsdag. Andra Marknadsdag. F. m. med Mamma till staden. Afhörde tingspredikan i kyrkan uppläst af Neuman. — Afskref i sacristian ett herrligt stycke: „Du skriftebarn!“ — E. m. hos Johanna Calamnius en stund i skymningen. Ack om vi skulle få dans, sade hon. I skymningen en stund hos Lithéns. En treflig sqvallerstund. Gömd på raljeri i förmaket. — Sedan hos Schale. Der var sammankalladt ett möte angående dansen. Vi voro de samma som hos Stenrothens. Planer upgjordes. Jag var utsedd till ena tillställarn. Jag och Schale voro inne hos Fru Aspegren, hon begärde 20 Rd. för rummen. — Slutligen blefvo vi oense om vår namnteckning, det disputerades länge och väl och Albert och Thure Levelius skildes i vredesmod från oss. — Då jag hemma talte om saken, sade Mamma: det går till ingenting. Bekymrad.


    16. Fredag. Bekymmer. Molnig väderlek. — Morgonvisite hos Schale. — Nästan i desperation läste jag 125 v. Grekiska. — E. m. besök af morbror G. W. Turdin som satt här en stund. Han lofvade sina rum om vi skulle tillställa dans. — Kl. 6 till Lithéns. Lyste åt Mathilda som satte in dubbla fönster. Det såg roligt ut. Inne hos Albert en stund med Schale. Der fingo vi den sednare blidkad igen. — Cometen sågs tydligt, och dess svans nådde vintergatan. Den är nu på sin culminationspunkt.


    17. Lördag. Kallt. Grekiska. Brefvexling med Logren, Mamma och Sophie bakade. Kl. 7 ut på promenad. Träffade mellan tulln och Landbons: Mathilda, Alexandra och Johanna Svahn. Spatserade med dem en god stund i den klara qvällen. Satt en stund inne hos Lithéns. Tal om saltpriser etcet. — D:o om Muchanoff och fröken Stjernvall.


    18. Söndag. Försummat kyrkan oförvarandes genom ett snöpligt sölande. Kallt och klart. E. m. Albert och Schale hos mig en stund. Ett glas thé. Vi väntade flere kamrater, men förgäfves. Då resolverade vi oss att gå till Turdins (dit bjudne). — Der var en nätt societé: Lithéns, Hammarins, Juthbacka herrskaperna m. fl. — Vals och Anglaise. Jag spelte Potpourrie som nog gick hackigt och slarfvigt. Prosten satt nära till. Han måtte sett på mig som Lejonet på mullvaden. Missnöjd med soiréen, jag vet egenteligen ej hvarföre. Cometen syntes ännu, men dunklare.


19. Måndag. Kallt och klart. Latin. E. m. Visite af Befallningsman Nordqvist med fru. Det originella herrskapet var i dag temmeligen hopen likt. — Jag satt en stund och converserade med Länsman oppe i min kammare. Han talte rätt hyggligt. — Lånte böcker. — Jag måste spela för herrskapet några heroiska stycken. — De gingo kl. 8 efter en temmeligen intressant visite. — Kort besök af Albert som sökte sina damer. — Sophie var borta på Juthbacka. —


    20. Tisdag. Friskt med Latin. Läste till mörkret. Mamma hos Brunströms. Anmodad af Albert att följa med till Juthbacka. Jag hade icke lust, der jag satt med mina böcker. — Visite af Jetta Brunström, som var helt förnöjd då jag tracterade henne med fikon. —
    Discours med Mamma om hvarjehanda. — I dag har Isac Svahn kommit hem. NyCarleby lär bli hans Amerika. —


    21. Onsdag. Friskt Latin. 6 timmar. Mamsell Sahlbom och Fru Brunström hos Mamma. — Vid mörkningen lade jag böckerna bort och gick till Lithéns. Der voro Bergers. Förslag uprättadt af Collander angående 7 klubber här i NyCarleby. Hvilken välsignad tillställning! Treflig aftonstund. „Sök, sök, få se hvem som först blir gift!“ — „Inte blir det du åtminstone,“ sade Rosalie åt mig. — Sophie kom efter mig. — Societé i myrtenkammarn. {År 1858 var Collander fortfarande aktiv i herrklubben.}


    22. Thorsdag. Vid dagningen suto våra aspar i trädgården fullsatta med sidensvansar. Det kunde jag ej längre stå ut med att overksamt åse. — Derföre till staden och lånte bössa af morbror Gustaf Turdin. Åt frukost hos Lithéns. Sköt 4 Sidensvansar och läste Latin. Men det blef ej mycket läst, ty kl. ½ 5 gingo vi till Lithéns. — Der besågo vi först den nya gentila byggningen. Kors, hvad här är grant! — Tecknade på Collanders lista för klubberna, hvilken lyckligtvis tyckes vinna framgång. — Den nykomne stadsläkaren Frosterus  gjorde visit hos Lithéns. Vi kände igen hvarandra. „Håll er nu raka!“ sade Mamma åt flickorna. — Ett roligt partie boston. Jag gjorde bete i grand misere. Treflig qväll. — Nu var cometen försvunnen. — Bref af Blanken.


    23. Fredag. Mulet och regn. — Sophie var illamående och höll nästan jemt sängen. — Grekiska. Välkommet sjukbesök af Mathilda och Alexandra Lalin. — Vi roade oss med boston, och på det sättet ville väl jag också vara patient. — Albert kom efter flickorna. De gillade ej de copior jag försökt göra af deras skuggprofiler. Reste kl. 8. [Sof sött min goda vän!]


    24. Lördag. Sophie frisk igen. Grekiska. Sköt Sidensvansar. E. m. kl. 6 hos Lithéns. Rosalie mådde illa, så att vi suto hela tiden i lilla kammaren, som var rätt treflig. Alexandra skulle resa i morgon; hade varit på afskedsvisiter. — Vi försökte muntra opp henne. Derföre höllo vi mycket väsen med band och saker. Att få bror Albert munter ville ej rätt lyckas. — Jag berättade för sällskapet hvarjehanda småsaker, och så gick tiden orimligt fort. Mathilda sydde en svart lycka fast i min rock med rödt och grönt. „Aj, aj, sade Rosalie, en svart lycka! hu, det betyder illa!“ — „Nej, sade jag med mitt goda courage, svart betyder här icke sorg utan endast alfvare, d. v. s. en alfvarsam lycka, eller lycka på alfvar.“ — En annan gång sade Rosalie: „Det är synd, Albert, att icke du skall vara i hans ställe, in meo scilicet loco.“ — Soupée.
    [Ack, den hjertans goda söta flickan!]


    25. Söndag. I kyrkan på läctarn, emedan jag kom för sent. Fonselius. Hos Lithéns. Alexandra var resfärdig. Proponerade duskål med henne, hvilket bifölls. Tillagade i samråd med Albert en medicamentsflaska med påskrift: Läkemedel för sjuka hjertan; intages blott en enda gång i full dosis. Ordin. af Pepparheim. Flaskan innehöll en myrtenqvist. Hastigt afsked. A:a reste kl. 1, i sällskap med Mamsell Winge m. fl. Spisade middag hos L:s. — Hemma under skymningen.
    S. d. kl. 7 e. m. med Pepp:m till Calamniuses, hvarest var fruntimmerssällskap, Lithéns, Hammarins, m. fl. — Josephina hade varit bland Doctorns första patienter. Dans på norra sidan. Potpourrier, mazurkor m. m. med musik af Jos:es guitarr. Inlemnade några verser, skrifna den 3 october. —


    26. Måndag. Latin, Cicero och Seneca, hvilka jag bägge studerar för att i den sednares korta och hopträngda kärnspråk hafva en motvigt mot den förres ordrika vidtrelaterande talarespråk.
    Planterat ett myrtenträd (gren af Mathildas myrten) naturligtvis på min lycka. Slaskigt före. — Sköt Siebensvansar. Kl. 6 till Schale; reser in med A. Aspegren. — Kl. 7 till Lithéns. Lingon. Rosalie hos Calamniuses. Hemtog Rosalies Minnesbok för att deri teckna några ord.


    27. Tisdag. Octoberväder. Latin. — Satt hemma hela dagen. Upläste för Mamma och Sophie Lifvets Englar, med hvilket snillefoster jag åter börjat litet försona mig, sedan det en gång med plats undgick att dediceras åt lågorna.


    28. Onsdag. Grekiska. Kl. 5 e. m. till Lithéns. Amor i gardinerna, Nbene en af messing. — Collegium privatum; Läste högt för herrskapet: Svenskarne i Prag, en roman, något bättre än hopen.
    Det är en fröjd att läsa, då man höres med deltagande. — Derjemte är jag glad att kunna lemna en och annan historisk uplysning. Vid våra små afbrott i läsningen skrattas det af hjertans grund i detta alltid glada, muntra sällskap.


    29. Thorsdag. Hemma hela dagen. Grekiska. — Vår dreng Jacob hämtade postliner från G. Carleby. Besök af fru Brunström. — Luften concentrerar sitt vinterförråd af kyla. Nyligen har snö fallit. — Skrifvit till Blanken. Berättade bland annat om klubberna. „Spänn nu opp ögon och öron och hör, hvad NyCarleby blifvit för en stad.“


    30. Fredag. Grekiska. E. m. Hos Lithéns. Läste om Hynko von Waldstein. — Derunder var Collander i en svår ställning, ty han måste sitta och vara tyst som muren.


    31. Lördag. Mulen väderlek med regn sednare på dagen. Grekiska och flit. — Kl. 3 e. m. Visite af Logren. Vi rökte några pipor; klockan 7 till staden för att inhämta notis om morgondagens dans. Af Collander hörde vi, att den för bristande musik måst upskjutas till en vecka härefter. — Anmodade några kamrater att helsa på mig i morgon. — „Jag tackar ödmjukast, sade A. S:n.“ — „Jag vill inte ha några ödmjuka tacksägelser.“ — Ytterligare arbete ännu på afton. Slutligen en präktig bastu, som var just välgörande. —
    Slut för October Månad 1835.


Grön och skön
flög Augusti,
verlden är lustig.

Gul och ful
for September
och han var sämber

Mulen och kulen
gick October till slut
i bötnasskoar ut,
just denna minut.

Topelius dagböcker (1920) andra bandet första avd. utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: November 1835.
(Inf. 2004-02-12, rev. 2018-09-25.)