Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938

Ytterjeppo Ungdomsförening


Den 1 februari 1914 sammankommo några ungdomar i Ytterjeppo by av Nykarleby landskommun till ett möte och beslöto därvid att bilda en ungdomsförening. Till föreningens första ordf. utsågs Vilhelm Åmark, övriga styrelsemedlemmar blevo Vilhelm Broström, Vilhelm Sjöblom och Joel Hägglund. Stadgar utarbetades och vunno godkännande och därmed kunde Ytterjeppo Ungdomsförening vidtaga med sin verksamhet.

Föreningens första uppgift blev att hopsamla medel till ett eget föreningshus. En syförening startades, insamlingslistor sändes till bybor, som emigrerat till Amerika, ortsbor gåvo gratis stock, föreningens manliga medlemmar utförde frivilligt byggnadsarbete, och den 17 juli 1916 kunde föreningshuset invigas.

Ytterjeppo Ungdomsförening har sedan dess bildande varit verksam alla år, om än intresset för föreningsarbetet kunnat växla. De första åren anordnades rätt ofta diskussionsaftnar. Varje år har anordnats möten och större fester. Även firades 10-års och 20-årsfest. År 1926 hölls ett lotteri för avkortande av föreningens skuld. Våren 1918 hade medlemmarna anordnat en hedersbevisning för de från frihetskriget hemkomna föreningsmedlemmarna. Alla krigskämpar blomstersmyckades och hyllades. Det var ett enkelt tack till alla dem, som kämpat för landets självständighet. En medlem, Karl Draka, hade offrat sitt liv på slagfältet, och två hade sårats, nämligen Axel Björkroth och Viktor Lindkvist.

I många år har föreningen ägt en handskriven tidning, kallad ”Tidens tecken”, likaså en sångkör, som medverkat vid föreningens fester och bl. a. deltog i sång- och musikfesten i Helsingfors 1932.
Ytterjeppo Ungdomsförenings lokal.


På senare tid har sporten med intresse omhuldats av föreningens manliga medlemmar, och Ytterjeppo idrottsklubb tillhör föreningen. Likaså en studiecirkel, som senast sysslat med hembygdsforskning och hopsamlat ett eget bibliotek.

Ordförande under de gångna åren ha varit följande personer: Vilh. Åmark, V. Hille, V. Backlund, V. Knuts, A. Back, L. Strömberg, E. Eklund, A. Frilund, T. Holstius, E. Brunell, I. Örling, H. Stenvall, V. Broman, L. Nylund, G. Nylund och A. Wik.

Föreningens nuvarande styrelse utgöres av Alfred Wik, ordf., R. Nybäck, E. Backlund, A. Engstrand och G. Björklund.


Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ytterjeppo.
(Inf. 2005-01-01.)