Borgmästare

borgmästare
, statlig tjänsteman inom rätts- och ordningsväsendet i en stad, ordförande i magistrat och rådstuvurätt. B. bör ha juridisk utbildning. I de större städerna finns särskilda justitieborgmästare (presiderar i rådstuvurätten) och politieborgmästare (presiderar i magistraten). Val av b. tillgår så, att stadsfullmäktige föreslår tre till tjänsten behöriga kandidater, av vilka en utnämns av högsta domstolen. — Stadsdirektören i Hfrs, som är en tjänsteman inom den kommunala självstyrelsen, bär sedan 1934 titeln överborgmästare.Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Förteckning över stadens borgmästare 1620—1929.
(Inf. 2003-09-28.)