Finska kriget

finska kriget, i Finland vanligen kallat 1808—09 års krig, utkämpades mellan Sverige och Ryssland och slutade med att Finland avträddes åt tsaren. Kriget var en följd av att kejsar Napoleon 1807 i Tilsit hade ingått ett fördrag med tsar Alexander I i avsikt att förmå denne att bekriga Sverige, den enda felande länken i den kontinentalblockad som Frankrike upprättat mot England. Alexander, vars intresse då främst var inriktat på förvärv av turkiska områden, lät sig efter påtryckningar övertalas att anfalla Finland, i den händelse Sverige inte gick med på att bryta sina förbindelser med England.

Sverige-Finland var illa förberett för kriget. Armén i Finland, som uppgick till ca 20 000 man, var föga övad och illa utrustad. Då ryssarna 20/2 1808 utan krigsförklaring överskred gränsen med omkr. 24 000 man under befäl av generalen, greve von Buxhövden, hade hären i Finland dock hunnit sättas på krigsfot. Den ryska fälttågsplanen gick ut på att med en kniptångsrörelse erövra hela s., s.v. och v. Finland. Svenskarna, som leddes av general Klingspor, drog sig dock ur snaran genom snabb reträtt norrut. Enligt den tidens strategiska tänkesätt utgjorde fästningarna i landets s. delar, främst Sveaborg, huvudförutsättningen för ett framgångsrikt försvar. Men då även Sveaborg föll 3/5 efter en tids belägring syntes kriget förlorat.

Den svenska härens brådstörtade återtåg kunde dock stoppas vid höjden av Uleåborg. Först nu bjöd armén, närmast ledd av generaladjutanten C.J. Adlercreutz, fienden framgångsrikt motstånd, och kunde t.o.m. övergå till offensiv. Efter några segrar (Siikajoki, Revolax, Lappo, Alavo) ryckte svenskarna ned till s. Österbotten, men framgången blev kortvarig. Fienden erhöll förstärkningar, den utmattade armén måste på nytt efter striderna vid Ruona, Salmis och Karstula gå norrut, till höjden av Vasa, där den så när hade blivit kringränd, men räddades av Döbeln vid Jutas. Efter det avgörande nederlaget vid Oravais slöts stilleståndet i Lochteå i slutet av september 1808. Den svenska överledningen hade i hög grad förlitat sig på utlovade förstärkningar från Sverige, men först det svåra isläget och sedan kungens splittring av de svenska krafterna kom detta hopp på skam. Ryssarna avvärjde med lätthet de svenska landstigningsförsöken i den s.v. skärgården (se Lemo, Lokalahti och Tövsala) och vid Gamla Vasa (24/6). I Savolax hade Sandels opererat framgångsrikt men måste slutligen vika för övermakten. Hans seger vid Virta bro kunde inte inverka på läget i stort.

I november 1808 slöts ett nytt stillestånd över vintern (se Olkijoki), varefter ryssarna följande år trängde in i Västerbotten, där flera strider utkämpades och huvuddelen av huvudarmén slutligen kapitulerade vid Kalix. Själva freden slöts i Fredrikshamn 19/9 1809, varvid Sverige avträdde hela Finland och Åland samt delar av Norrbotten. Under kriget reste sig bönderna mot ockupationsmakten på Åland (länsman Erik Arén och adjunkt H.J. Gummerus) och i s. Österbotten. I n. Karelen försvarade sig bönderna länge under Olli Tiainen.

F. erhöll ett mäktigt poetiskt monument i Runebergs Fänrik Ståls sägner, som med sin heroiserande anda länge färgade den allmänna uppfattningen om kriget. Under f. rörde det sig för det mesta om rätt blygsamma strider; förlusterna genom sjukdomar och usla sanitära förhållanden var betydligt större än genom direkta krigshandlingar. De finländska truppernas, förluster i strid överskred dock 6 000 man. (P. van Suchtelen, Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808 och 1809, 1836; G. Montgomery, Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808—1809. Del I, 1842; C.E. Bladh, Minnen från F. åren 1808—1809, 1849; A.I. Michailofski-Danilefski, F. 1808 och 1809, 1850; K.A. Castrén, Muistelmia wuosien 1808—1809 sodasta; G. Björlin, F. 1808 och 1809, 1882; J.Q.I. Rancken, Bonderesningen i Svenska Österbotten, 1882; J.R. Danielson-Kalmari, F. och Finlands krigare 1808—09, 1897; C.O. Nordensvan, F. 1808—09, 1908; H. Schulman, Striden om Finland 1808—09, 1909; Sveriges krig åren 1808—09, 9 bd, 1895—1922; L.G. v. Bonsdorff, Den ryska pacificeringen av Finland 1808—09, 1929; E. Osmonsalo, Suomen valloitus 1808, 1948; E. Hornborg, Fänrik Ståls sägner och verkligheten, 1954, När riket sprängdes, 1955; Muistoja Suomen sodasta, 1980)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet 1808—09 års krig.
(Inf. 2004-11-15.)