Hovrätter

hovrätter, domstolar i andra instans, se domstolsväsen. Antalet h. är numera sex. Äldst är Åbo h., grundad redan 1623, därnäst i ålder följer Vasa h., inrättad 1775 för hela n. Finland. Östra Finlands h. (till 1945 Viborgs h., gr. 1839), har säte i Kuopio. Helsingfors h. inledde sin verksamhet 1952, Kouvola h. 1978 och Rovaniemi h. 1979.

Varje h. består av en president och av hovrättsråd i högre och lägre avlöningsklass (jfr assessor). I h. finns dessutom lagfarna tjänstemän: sekreterare och advokatfiskal samt fiskaler i högre och lägre avlöningsklass. H:s domsrätt utövas för det mesta av avdelningar kallade divisioner, med tre, högst fyra, ledamöter (hovrättsråd). Förfarandet är i regel skriftligt. H. är första instans i lands- och högförräderimål samt vissa tjänstebrottsmål. Krigsrättsärenden handläggs vid Helsingfors h. — Landets första kvinnliga hovrättspresident utnämndes 1975.


Uppslagsverket Finland (1982)
(Inf. 2004-11-27.)