... tanken att på ett värdigt satt utmärka det ställe, historien utpekar som valplatsen för striden vid Juthas ...

1883Vi hafva mottagit följande skrifvelse:

Redan länge har tanken att på ett värdigt satt utmärka det ställe, historien utpekar som valplatsen för striden vid Juthas lefvat hos Nykarleby allmänhet. Ogynsamma förhållanden hafva dock allt härtills hindrat denna tanke att blifva förverkligad. Då emellertid nu högvederbörligt tillstånd vunnits icke endast för uppresandet af ett sådant minnesmärke, utan äfven för insamling af medel dertill, vända sig Nykarleby stads invånare genom undertecknade till en ärad allmänhet med anhållan om benägen medverkan, på det att detta minnesmärke så mycket som möjligt måtte komma att motsvara sitt ändamål. Vi våga hoppas, att tanken på ett sådant monument icke skall vara fremmande för någon finsk medborgare, och äro öfvertygade, att det i denna insamlingarnes tid icke skall synas opassligt att anhålla om bidrag till ett ändamål af detta slag. Vi tro oss knappt behöfva framhålla, att det här gäller en hedersgärd åt minnet af det mest betydelsefulla och ärorika tidskiftet i vårt lands historia. Väl är det sant, att Juthas slag ej hör till de förnämsta af de många bragdrika händelserna under 1808—09-års krig, men hvarje äfven den minsta händelse under denna vår äras gyllne tid är alltför betydelsefull för att kunna och få förgätas af efterkommandena till dem, hvilka då med sitt hjertblod köpte det finska folket rättigheten att lefva sitt eget nationella lif.

Det blifvande monumentets form och utseende måste blifva beroende af de influtna medlens rundlighet, härom skall i sinom tid tillkännagifvas pressen; dock hafva vi ansett det sjelffallet, att inskriptionen skall affattas på landets hvardera språk.

Nykarleby i december 1882.

K. Fr. Forsius,
prov. läkare.

Carl Grundfeldt,
konsul.

Alex. Hellgren,
sem. lektor.

F. W. Sundwall,
sem. direktor.

Wald. Wallin,
Kyrkoherde.

Theodor Wilander,
borgmästare.Uleåborgs Tidning no 5 sid 3 den 1 februari 1883, sid 2.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
På det sista goda slädföret av Lars Pensar.
Juthas i kaptlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-09-14, rev. 2022-01-04 .)