J u t h b a c k a

S e m e s t e r h e m


höll vårstämma i söndags på Juthbacka i Nykarleby. Före stämman sammanträdde semesterhemmets förvaltningsråd som granskade direktionens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse över hemmets förvaltning för år 1957 och överlämnade samtliga berättelser till vårstämman. Vid stämman fastställdes bokslutet, och direktionen och förvaltningsrådet beviljades ansvarsfrihet.Före stämman avslutning riktades till initiativtagaren till Juthbacka semesterhem fröken Anna Bergman erkännsamma ord med anledning av hennes nyligen inträffade 60-årsdag. Talaren, socialrådet Einar Holm påminde om hennes lovvärda insats för att Juthbacka blev till, och tillsammans med byråförest. Ragnar Mannil och folkskolinspektor Joh. Åbonde överräckte han till frk Bergman en vas i silver och kristall samt blommor. — Viceordf. i förvaltningsrådet fru Tyra Holmqvist, som även fyllt 60 år, uppvaktades med blommor.

Juthbacka vänner, stödföreningen för semesterhemmet, höll även sitt årsmöte på söndagen. Till föreningens ordförande nyvaldes lektor Kurt Sebbas i stället för folkskolinsp. Joh. Åbonde som önskade avgå. Nyvald i styrelsen blev folkskollärare Trygve Eriksson från Vörå.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

I semesterhemmets digra årsberättelse för fjolåret konstateras i slutorden:

Redan vid slutet av år 1957 kunde skönjas minskad gästfrekvens vid hemmet. Följderna av den tillstramade ekonomiska situationen i landet förmärktes tydligt också på detta område. De indexbundna lånen i 10 sparbanker och ett försäkringsbolag ökar jämväl stadigt hemmets utgifter. Den planerade konsolideringen av Juthbackas skuld hörsammades år 1957 tyvärr blott på en del håll. De nödiga förbättringarna av fastigheten, s. s. karaktärsbyggnadens yttermålning, nya fönster och en ny trappa m. m. har tillsvidare måst framskjutas i förväntan på gynnsammare tider och ett samfällt krafttag från intressenternas sida.

Som ett synnerligen glädjande moment kan dock för det förflutna året pekas på den omständigheten, att en märkbar amortering av hemmets skuld kunnat göras genom Juthbacka vänners understöd till hemmet. Styrkta av detta och av de många andra bevisen på stöd och hjälp som Juthbacka semesterhem erfarit under år 1957 kan direktionen med tacksamhet och lugn tillförsikt se framtiden an i tro på hemmets vidare utveckling som ett välbehövligt semesterhem och en centralhärd för denna del av svenska Finland.Vasabladet, den 1 april 1958.

Läs mer:
En dröm tar gestalt av Ragnar Mannil.
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-06-09, rev. 2019-06-09 .)