Nykarleby den 30 Mars 1870. Jag känner ej hvad hr A. Svedberg uppräknat till förmån för placerandet af ett folkskollärare eller folkskollärarinne-seminarium i Nykarleby, emedan jag ej sjelf varit i tillfälle att läsa hvarken det blad han sjelf utgifver eller något der han för närvarande är korrespondent, men det känner jag, att lefnadskostnaden här ej är dyrare än i någon annan österbottnisk stad, om nemligen inhemska produkters pris tages i betraktande. Nykarlebys läge nära föreningen af vägar, sammanstötande från söder, norr och, en af de mest beresta och förnämsta för kustorter i Österbotten, sydost, gör det möjligt att tillförsel af landtmannaprodukter väl här kunna finnas ymnigare och dessa produkter tillika billigare men icke dyrare än någorannorstädes inom Österbotten. Att färsk fisk, såsom sik, lax, nejonögon o. s. v. — är kanhända allom kändt —fångas rikligt såväl i genom staden flytande elf, som ock i skärgården, att inga andra orter än just de, som äro belägna vid de nordliga laxrika elfvarna, billigare och tillräckligare kunna tillhandahålla sina invånare sådan vara än denna, torde vara onödigt att omnämna.

Såsom jag i Wasabladet n:o 12 för innevarande år redan nämt, ligger Nykarleby nästan i midten af den kuststräcka i Österbotten, som är bebodd af svensktalande allmoge. Stadsbefolkningens conduit i allmänhet, känna ju ock alla högre och lägre funktionärer, som med den haft att befatta, är lika berömvärd, som, vårt fädernesland till heder, i hvilken österbottnisk stad och landsbyggd som helst, så att hvarken moralisk eller religiös förvillelse för blifvande seminariielever vore, från det hållet föranledd, här att befara, att vissa landsförsamlingar, icke synnerligen aflägsna härifrån, ega bland sin befolkning individer med icke det bästa ryckte, är beklagligtvis en obestridlig sanning, men just derigenom att ett seminarium här uppstode och utsände sina välsignelserikt bildande strålar, kan inge oss det glada hoppet, att de berörda församlingarna öfverhufvudtaget snart kunde uppvisa en befolkning lika sedlig som annorstädes; ty stoff dertill i dem saknas ej; hvad godt ha icke välorganiserade folkskolor med för sin sak lifvade lärare under en ganska kort tid förmått uträtta hvar på sin ort? [138 ord var det i den meningen!] Såsom bevis derpå kunde jag väl andraga en församling med sin berömliga och om sitt menniskovärde medvetna befolkning, om hvilken gamla personer berättat mig, att bland den åtminstone ej alls i en icke så aflägsen forntid varit synnerligen välqvalificerade.

Att Nykarleby stad, som jag har anledning tro, visst ingalunda skyr de omkostnader en nådig regering ville ålägga den för inrättandet af ett seminarium härstädes, har äfven vissa anspråk på en sådan plans realiserande, har jag redan förut vidrört i ofvannämnda Vbl:s n:o, och skall jag med utdrag framdeles ur en ”Samling till en Historisk Underrättelse om Scholae Inrättningen i Nykarleby, utur åtskilliga strödde Anteckningar samt äldre Handlingar”, ett ganska förtjenstfullt redigeradt manuskript, förvaradt i vårt skolbibliotek, låta Vbl:s läsare sjelfva bemärka.

Ledamöternas i den kommitté som i och för folkskolväsendet för några år tillbaka satt i H:fors, yttrade önskan, att blifvande folkskollärarekandidater skulle sättas i tillfälle att förskaffa sig någon insigt i undervisning af döfstumma, för att jemväl sedermera i byggderna kunna gagna sådana vanlottade, måste visserligen hvar och en, intagen af lokala eller andra intressen, från hjertats djup biträda; men vore icke detta, att lägga det ok på lärjungarnes hals, som hvarken våra fäder ej heller vi bära kunde? Utaf det jag vid besök i döfstumskolan i Pedersö haft tillfälle erfara, har jag trott mig finna, att, utom det man måste drifvas och lifvas af uppoffrande kärlek för sina döfstumma bröder ock systrar, måste lärarene äfven vid sådana skolor till elevernas fromma bruka alla sina krafter. [126 ord i meningen!]

I min sista korrespondens i Vasabl. ser jag stå, att trivialskolan flyttades härifrån till Vasa för ett sekel; detta bör dock heta sekel, emedan flyttningen skedde redan år 1684, troligen till följd af det påbud, som på riksdagen samma år emanerade angående nyare städers raserande..

P. S. Den 6 april på aftonen gifver Svenska Nationalsångarena konsert härstädes. Ds.Nabopolassar, Vasabladet, 2 april 1870, nr 13, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nejonögon.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2018-10-16, rev. 2018-10-16 .)