En läkarfråga i Nykarleby

Med anledning av att till undertecknad den senaste tiden riktats talrika förfrågningar från mina patienter om jag ämnar upphöra med mitt yrke som läkare den 1 maj ber jag här få lämna en del upplysningar och tillrättalägganden.

Orsaken till oron syns vara en intervju, som herr Ernest Eklund på stadskansliet i Nykarleby beviljat Vasabladet den 13 sistlidna december. Till saken hör, att jag redan sommaren 1968 bad herr Eklund att i sina intervjuer utelämna personliga data rörande mig. Jag har nämligen ingen lust att synas i pressen varken med bilder eller utan.

Den senaste intervjun har också tolkats så, att jag skulle stå i beråd att upphöra att betjäna och hjälpa sjuka och lidande människor och som därigenom inverkat skadligt och störande på mitt arbete som läkare. Jag hade kanske haft rätt att vänta en större förståelse och finkänslighet från ledningen för läkardistriktet i detta nu.

När jag nu närmare granskat innehållet i berörda intervju, finner jag, att det inte är underligt om särskilt de gamla sjuka kommit till den uppfattningen, att en utvidgning av Nykarleby sjukhus till att omfatta 60 bäddar och med en särskild sjukhusläkare snart skulle vara förestående. Dylika uppgifter är ägnade att väcka falska förhoppningar hos mången sjukling. Enligt min uppfattning lär det nog dröja en hel del ännu, innan förväntningarna kan infrias.

Vilken andel den kommunala sjukhusledningen med herr Eklund i spetsen och hans rännande i ministeriella trappor äger i frågans negativa utveckling har jag svårt att bedöma då jag såsom ledande läkare vid sjukhuset tydligen med avsikt hållits åt sidan. Det förefaller naturligt och riktigt att samme läkare också skulle haft tillfälle att någon gång kallas till överläggningar på högre nivå rörande sjukvården i Nykarlebynejden, då han ju ändå som fackman torde besitta större medicinsk kunskap än någon ”outsider”.

Tillvägagångssättet i föreliggande ärende kunde lätt leda till svårigheter, när det gäller att besätta läkartjänsterna med kompetenta och meriterade sökande, hela samhället till skada.Torsten Sourander, Vasabladet, den 19 januari 1969.
Stig Haglund tillhandahöll.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2014-11-02, rev. 2014-11-02 .)