Diverse.

     Som NyCarleby Helsobrunn för sommaren är till begagnande iordningställd, och Brunnsdrickningen börjas omkring den 26 i denne månad, så behagade de Brunnsgäster, som erna under sommaren begagna denna helsokälla, före terminens början anmäla sig hos undertecknad. Och varder derjemte till underrättelse meddeladt, att de personer, som genom Prestbevis kunna styrka sin medellöshet, äga att utan afgift begagna brunnsdrickning derstädes. NyCarleby den 8 Juni 1843.

Johan Benzelstjerna


Wasa Tidning nr 24, den 17 juni 1843.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-09-26, rev. 2022-01-04 .)