Varfven på Alörn (Lill-Alörn)

Lybecks varf var strax söderom Charlottenlund, så att säga bakom Lybecks stora fähusbyggnad, — nu borta.

Bergers varf i trakten af hans villa. Söderom Myggan låg ännu tvenne varf, det sydligaste temmeligen nära Majniemi (”Nå, int va he na när” säger M. Jakobsson, en av de närvarande vid berättandet.)

Skeppet Augusta var det första som byggdes på Alörn. Det var det som handlande Gustaf Lindqvist hade påbörjat, och hvars skrämmande skrof så länge stod på Djupsten, bland alar och hallonbuskar.
     Lybeck köpte skrofvet och förde det till Alörn samt byggde på det där en tid, men genom hans långvariga sjukdom afstannade arbetet för andra gången. Sedan sålde han det halffärdiga skrovet till ett bolag i Helsingfors och nu blef verket äntligen fullbordat. Helsingforsarna hitsände sedan sjöfolk att rigga och tackla fartyget.
     Lotta Lindqvist minns så väl, huru sjöfolket om kvällarna efter slutat arbete brukade ro iland till Lybecks och arrangera danser och lekar på stranden!

1854 byggdes  därpå ett fartyg som af brådskan att få det färdigt och undanskuffat tills sjön gick upp, erhöll namnet Kiirus.

1856 byggde Berger skeppet Alexander. 1857, 1860, 1866 byggdes  Alku, Toivo och Usko, samt på det andra, sydliga varfvet Onni.


[Några ytterligare kommentarer om fartygen och varven:]


Zachris Topelius
= ”Träprofessorn”, kom till aldra sist 1873 och utskjutningskalaset hölls i Lybeckska lusthuset.
     Topelius hoppades i sitt svarstal vid tillfället, att skeppet ej skulle bli vrak. Sade sig ha haft bättre lycka på land än på sjön.
   
x) Om Alexander II säger John Lybeck  att det var en av landets bästa seglare. Såldes till Borgå på 1870-talet. Förgicks.
     August Lybeck och Jakob Kerrman voro dit och sälja det ( i jan . 1873 var J. K. i Hfors.)
     Fartyget skall engång i tvär motvind hafva kryssat genom Gibraltar sund och stått sig bra!
   
xx) möjligt af artighet mot förra redaren Lybeck kallade helsingforsarna fartyget  Augusta. Kanske lät de dem veta att han hade ämnat kalla fartyget så.
   
xxx)   Kiirus och Alexander byggdes båda på Lybeckska varfvet, säger Lotta  L.


Ur de Schalinska anteckningarna, mikrofilm i Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.
Lars Pensar sammanställde.


Läs mer:
Augustas Hallon av Zacharias Topelius.
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
Fler texter ur Schalinska anteckningarna.
(Inf. 2009-05-31, rev. 2022-03-05 .)