Första brevbärarlinjen


I dag ges det uppmärksammade frimärket med motiv från Larsmo ut. Samtidigt utförs förstadagsstämpling i Jakobstad. Vasafilatelisten Åke Berglund berättar i den här texten om första lantbrevbärarlinjen, vars hundraårsminne nu firas med det nya märket. Det avbildade brevet bär ettans stämpel. I den samling, där brevet ingår, finns även den vackert utförda kartan över rutten.


För att betjäna postgången till avlägsna byar för såväl ankommande som avgående postförsändelser infördes såkallad lantbrevbäring på prov år 1890. Postbäraren stämplade de försändelser han förmedlade med en nummerstämpel. Försöket, som först gjordes i Österbotten, utföll väl. Lantbrevbärarlinje nr 1, med stämpel nr 1, gick mellan Jakobstad och Larsmo (inte som det står i postens svenskspråkiga informationstexter Pedersöre—Larsmo). Linje nr 1 hänförde sig till tiden 1.7 1890—31.12 1891, men senare makuleringar med nr 1 är kända. Kanske stämpeln blev liggande i postbärarens väska och användes då och då.
     Samma år togs även stämplarna nr 2 och 3 i bruk, även dessa i Jakobstadstrakten. Rutten nr 2 gick mellan Jakobstad och Nykarleby och skulle även den, enligt uppgift i gamla frimärkstidningar, ha anlagts 1.7 1890 och indragits 1.1 1909.
     Nr 3 gick mellan Gamlakarleby och Nedervetil och skulle även den ha anlagts ungefär samtidigt. Den indrogs 1.6 1891.
     Experimentet utföll som sagt väl och fler linjer tillkom efterhand; 31.12 1890 fanns det hela 24 olika linjer.
     Då posten indrog nummerstämpelsystemet år 1976 hade 8—9.000 olika nummerstämplar använts. Nu skall ju posten rationalisera och då kommer måhända nummerstämplarna åter till heders. Eller åtgår det för mycket tid att använda dem?
     Idén till nummersystemet kom från utlandet via postdirektör Carl Hjalmar Lagerborg (1842—1910) som lade fram förslaget för senaten 5.12. 1889. Senaten godkände förslaget 17.4 1890 varefter posten gjorde, kan man nästan säga, en rivstart.
     Dessa nummerstämplar hade i en del fall en mycket kort användningstid, exempelvis Vörå—Tottesund från 22.9 1890 till 30.9 samma år. Således endast åtta dagar. Denna stämpel bar för övrigt numret 18.
     Linje nr 1 mätte 14 km och avverkades i två veckoturer. Linje nr 2 var 22 km med två veckoturer. Samma gällde även nr 3 som mätte 20 km. Det kuvert med stämpeln nr 1, som här invid avbildas, publiceras jämte kartan där rutten är inritad.[Skickat till ”Assessorn H. Herr Wilhelm Alcenius i Wasa”. Baksidestrycket har slagit igenom.]


     För övrigt kan nämnas att det avbildade brevet är makulerat med en såkallad Finland-stämpel. I detta fall av naturliga skäl ”Jakobstad/Finland”.
     Jakobstadsstämpeln var i bruk 26 juli 1889—24 december 1893.


Åke Berglund, Vasabladet fredagen den 11 maj 1990. Artikeln och nedanstående ur Frank Anderssons samlingar.


Läs mer:
Cirkulär 1890. från Poststyrelsen i Finland. N:o XIX. Också ur Frank Anderssons samlingar.
Stämpel nummer 1162.
Exempel på stämplar.
Lantbrevbärningen i Österbottniska Posten 1929.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Fler artiklar ur Vasabladet.
(Inf. 2005-02-26, rev. 2020-11-29 .)