Stämplar

Nykarleby fick sitt postkontor år 1642 och år 2001 lades det ner. Man hann alltså nästan fira 360-årsjubileum. Nuförtiden sköter ett ombud vid OstroCenter postens tidigare sysslor.

Försändelser stämplades både av avsändande och mottagande postkontor. Notera att under tiden vi hörde till Ryssland stämplades försändelserna på svenska, finska och ryska. Undantaget från regeln var orter som hade samma namn på svenska och finska – t.ex. Kovjoki. Då blev det av naturliga skäl bara två ortnamn. Inte bara frimärkena var ”trespråkiga”, det gällde även t.ex. skyltarna för gatunamnen.

De typer av stämplar som förekommer på korten är den vanliga avsändnings- och ankomststämpeln, lantbrevbärarstämplar, någon censurstämpel samt lösenstämpel – ett T.

Vissa saker var bättre förr. Posten delades ut flera gånger per dag, med vilken tur ifrågavarande försändelse delats ut kan man se på stämpeln; f för förmiddag och e för eftermiddag.

På en skärm med upplösningen 72 dpi är bilderna ungefär 1,6 gånger större än originalstorlek.

Uppgifter om första och sista dokumenterade förekomst ur Suomen Postileimojen käsikirja IV Venäläisleimat, Oy Finlandia 88 Ab tillhandahållet av Antti Lehmus.


INNEHÅLL

  Typ År Nr Osäkert
år
Text
(” ” avser transkribering från kyrilliska bokstäver)
Nykarleby        
  - Enradsstämplar 1812     ”NIO-KARLEBIO”
  - Låga fyrkantsstämplar 1846     NYCARLEBY
  - Stora ringstämplar (1856)     Användes ej i Nykarleby.
  - Små enringade stämplar 1860     NYKARLEBY
  - Figur- eller korkstämplar 1875 ca      
  - Finland-stämplar 1888     NYKARLEBY FINLAND
  - Brostämplar 1894 1a 1901, 12/10 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY ”NIOKARLEBIO”
      1b 1926, 26/10 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY (rysk text borthackad)
    1906 2a 1913, 9/4 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY ”NIOKARLEBIO”
    1918 2b 1924, 6/6 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY (rysk text borthackad)
      3a 1913, 29/7 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY ”NIOKARLEBIO” KONTR. KOHTP.
      3b Finns den? NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY (rysk text borthackad) KONTR.
      4 1934, 29/1 NYKARLEBY
    1937 5 1939, NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY
  - Vanliga rundstämplar:   1 1944, 13/3 NYKARLEBY
      2 1950, 20/4 NYKARLEBY
      3 1956, 7/1 NYKARLEBY
      4 1960, 31/12 NYKARLEBY
      1962, 23/2 NYKARLEBY
      5 1971, 20/3 NYKARLEBY
      6 1971 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY
      7 1986, 3/3 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY
      8?    
      9 2003, 7/1 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY POSTI 66900
      2001 4/5 NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY POSTI 66900
        2009 12/12 POHJANMAAN POSTIKESKUS
  - Specialstämplar       Nykarleby Camping
          Kuddnäs
          FDC Topelius 1968
          FDC Nykarleby
          Posten 350 år
           
  - Censurstämplar       Censur 1914.
         
Nykarleby landskommun        
  - Kovjoki        
  - Markby        
  - Soklot        
  - Ytterjeppo        
           
Specialstämplar på försändelser
till och från Nykarleby
      Fältpost
           
           Som vanligt gäller att kompletterande material tas tacksamt emot.


*         *         *


I en frimärkskatalog utgiven 2004 med priser i € (maximi- och minimipriser inom parentes) och tillhandahållen av Åke Berglund står följande att läsa om stämplar:DE FÖRSTA STÄMPLARNA


ENRADSSTÄMPLAR

Finlands äldsta poststämplar är enradsstämplar utan datum. De togs i bruk år 1812, utom Viborgs franska och kyrilliska stämplar som togs i bruk tidigare. Den exakta tidpunkten för deras ibruktagande är inte känd, men torde ha infallit före 1810.

Enradsstämplarna togs ur bruk i slutet av år 1846, även om det är känt att några stämplar användes ännu senare.

Posttrafiken var dock på många orter blygsam och därför är flera av dessa stämplar relativt sällsynta. Av några stämplar känner man till endast några få exemplar. Stämpelkvalitén varierar i hög grad mellan postkontoren. Några stämplar måste bytas ut och därför förekommer smärre formvariationer.

Priser: ”Nio-Karlebio” 200 (Helsingfors 10 – Nyslott 8.000).

[Detalj ur brev skickat från C. J. Collander den 9 juni 1836.
(Inf. 2014-06-17.)]LÅGA FYRKANTSSTÄMPLAR
År 1847 togs svenska datumförsedda stämplar i bruk. Stämpelvalitén varierar i hög grad och man känner till många olika typer av dessa stämplar. Prissättningen i tabellen avser brev före frimärksperioden [1856] och normalkvalitet. Lyxstämplar bör prissättas cirka 30–50 % dyrare.

Priser: Nycarleby 120 (Helsingfors 10 – Skarpans [Åland] 1.200).

[Detalj ur kuvert skickat till Carl Grundfeldt den 6 april 1867.]STORA RINGSTÄMPLAR

Denna typ (en provstämpel) togs i bruk vid endast tre postkontor (Fredrikshamn, Helsingfors och Tavastehus), och deras användningstid blev kort, även, om de senare använts tillfälligt som hjälpstämplar.

Priser: (Helsingfors 12– Fredrikshamn 50.)SMÅ ENRINGADE STÄMPLAR
Från början av år 1860 övergick man vid postkontoren till små enringade stämplar, vilka enligt Poststyrelsens åsikt bättre lämpade sig för de stortandade märkena som då utgivits. Man trodde även att denna typ av stämpel skulle vara mera hållbar än tidigare, av vilka man fått dåliga erfarenheter. Även dessa nya stämplar gick dock relativt snabbt sönder, varför man påträffar bristfälliga stämplar och med bläck gjorda kompletteringar. Vid många postkontor har man haft flere stämplar i användning. Den mest använda stämpelfärgen är svart, men man påträffar även blå, blågrön, violett och sällsynt även röd stämpelfärg i synnerhet med början från 1870-talet. Nedan nämnda priser avser tydliga stämplar på helsakskort.

Priser: Nycarleby 4 (Björneborg 4 – Kouvola 500.)

[Detalj ur kuvert från nykarlebyköpmannen Carl Nylund till Ph. Strengberg.]


FINLANDSTÄMPLAR

År 1888 infördes en ny stämpel med ortsnamn och Finland. Den användes till 1893.

Priser: (– )

[Detalj ur helsak avsänd den 25 september 1889 av Oskar Järnefelt. Tillhör Frank Andersson.]


BROSTÄMPLAR


BROSTÄMPEL, VARIANT 1
a, diameter 27 mm
År 1894 infördes den trespråkiga stämpeln med svensk text till vänster, finsk text till höger och rysk text under.

Dessa kallas också balkstämplar för att man ser området med datum som en balk. Den kallas också rysk stämpel för att ortnamnen fanns på ryska ända till frigörelsen 1917 då den ryska texten hackades bort någon gång i månadsskiftet april/maj 1918..

Detalj ur ett kort avsänt den 12 oktober 1901.

Första dokumenterade förekomst 18.1.1894.
Sista dokumenterade förekomst: 11.4.1918.
BROSTÄMPEL, VARIANT 1
b
Variant 1a med den ryska texten borthackad.

Postförskott skickat till forstmästaren Hugo Roos i Kannus från R. Lilja i Nykarleby den 26 oktober 1926.

Hela blankettens framsida.
Hela blankettens baksida.
(Inf. 2024-04-15.)

Första dokumenterade förekomst 10.5.1918.
Sista dokumenterade förekomst: 3.3.1930.
BROSTÄMPEL, VARIANT 2a, diameter 30 mm
År 1906 fanns en ny stämpel kompletterad med klockslag och asterisken mellan texterna var av en typ som hade fem uddar i stället för sex. Den användes parallellt med stämpeln från 1894.

Detalj ur ett kort avsänt den 9 april 1913.

Kovjoki-stämpel av samma modell.

Första dokumenterade förekomst 29.12.1906.
Sista dokumenterade förekomst: 11.1.1918.
BROSTÄMPEL, VARIANT 2b
Efter självständigheten 1917 fortsatte man att använda den gamla stämpeln, men den ryska texten ”NIOKARLEBIO” hackades bort senast i juni 1918.


Öppen fråga till postkontoret i Nykarleby.

Varpå beror det att allmänheten å denna ort icke kan erhålla de nya 15 pennis postkorten, utan är tvungen att, i strid mot gällande förordning, använda de ryska 10 pennis? Bör icke tiden vara inne att från Nykarleby poststämpel avlägsna den ryska texten, såsom skett i grannstäderna eller måste påtryckning å högre ort vidtagas?

S k y d d s k å r i s t e r.

Österbottniska Posten, 26.04.1918, nr 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-29.)


Detalj ur ett kort avsänt den 6 juni 1924.

Första dokumenterade förekomst 26.6.1918.
Sista dokumenterade förekomst: 14.12.1932.


BROSTÄMPEL, VARIANT 3a, diameter 29 mm
Trespråkig stämpel kompletterad med KONTR. och motsvarande på ryska; KOHTP. Den användes av posttjänstemän som skötte penningtransaktioner så som postförskott och postanvisningar. Mycket sällsynt. Så sällsynt att första och sista dokumenterade förekomst inte ens är angivna i Suomen Postileimojen käsikirja IV Venäläisleimat.

Antti Lehmus tillhandahöll.
(Inf. 2017-03-08.)
BROSTÄMPEL, VARIANT 3b
Om det finns en hackad variant av ovanstående bör den se ut som denna rekonstruktion.
(Inf. 2017-03-08.)
BROSTÄMPEL, VARIANT 4
Ännu den 11 oktober 1932 användes den hackade stämpeln. På den nya stämpeln fanns stadsnamnet endast på svenska och ett posthorn hade tillkommit på platsen för stadsnamnet på finska.

Detalj ur ett kort avsänt den 29 januari 1934.
BROSTÄMPEL, VARIANT 4
Samma som ovanstående men av bättre kvalitet och intressant kuvert skickat den 12 april 1932. Det ser ut som maj, men I före V kom inte med.

Framsidan av Tjänstebrev N:o 69 från Direktor vid Nykarleby seminarium till H. Herr Lärar Joel Rundt, Alberga. Blyertsnotering ˜Angående kantaten˜. Tyvärr var kuvertet tomt. På baksidan finns ankomststämpel från följande dag.
(Inf. 2024-04-16.)
FINSKA NAMN PÅ POSTANSTALTER

Finska namn på postanstalter. Vid årsskiftet erhålla  ett antal  postanstalter, vilka hittills haft endast svenska namn, även finska sådana. Sålunda blir Närpes på finska Närpiö, Petalax Petolahti, Kvevlax Koivulahti,  N y k a r l e b y  U u s i k a r l e p y y,  Nedervetil  Alaveteli  och Esse Ähtävä.


Österbottniska Posten nr 53/1936.
Lars Pensar tillhandahöll.

Om ett a i Uusikarlepyy var ett tryckfel eller det nya namnet får framtiden utvisa. Förvånansvärt nog fick jag 2080 träffar när jag googlade ordet. Tidigare när stadsnamnet var på finska stavades det med två a:n.

”Reformen tycks inte ha slagit helt och hållet igenom eftersom den första tvåspråkiga stämpeln dyker upp först i början på 1970-talet när staden blir tvåspråkig.” Trodde jag, men 6 år senare dök den tvåspråkiga varianten från 1930-talet upp. Det visade sig då också att Uusikarlepyy var tryckfel, för det står UUSIKAARLEPYY. Se nedan!
(Inf. 2006-11-19.)

 
BROSTÄMPEL, VARIANT 5
1937 infördes den nya stämpeln. Diameter 29 mm.

Detalj ur ett kort avsänt 1939 till
Fru Vera ?
Haapakoski
Haapakoski bruk
Haapakoski finns i Pieksämäki kommun.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.
(Inf. 2006-11-19.)”VANLIGA RUNDA STÄMPLAR”

”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 1
Under första hälften på 1940-talet infördes en variant där alla ”extra streck”, den inre ringen och Uusikaarlepyy avlägsnats.Dag, år och tid med arabiska siffror och månad med romerska. Bindestreck före tid, i övrigt punkter

Detalj ur ett kort avsänt den 13 mars 1944.
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 2
I april 1950 förekom en stämpel där dateringen angavs med arabiska siffror separerade med centrerade punkter.

Detalj ur kuvert skickat till Tuberkoloosi liitto ry den 20 april 1950.
(Inf. 2014-05-03.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 3
I juni 1953 förekom en stämpel där månaden angavs med arabiska siffror och på båda sidor av datumet fanns tre streck. Trodde först att det var en ankomststämpel, men senare har den dykt upp som vanlig stämpel.

Detalj ur baksidan av ett julkortskuvert, avsänt från Brooklyn av farfars syster Elisabeth till min farmor. Ankomststämplat den 7 januari 1956.
Diameter 24 mm.
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 4a
1962 användes en rundstämpel med stadsnamnet på svenska och posthorn. Diameter 24 mm.

Detalj ur ett lyxstämplat korrespondenskort avsänt den 23 februari 1962 från Prevex till Osuustukkukauppa i Helsingfors med information om tillgodohavande. Lite märkligt att frimärke saknas, för det finns inte heller någon notering om frisvar eller liknande.
(Inf. 2024-02-23, på dagen 62 år efter det stämplades.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 4b
Stämpeln användes fortfarande i slutet på 1960-talet.

Detalj ur ett kuvert avsänt den 31 december 1968 till min farmor Ida Liljeström.
(Inf. 2005-08-28.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 5
I början på 1970-talet användes en rundstämpel med stadsnamnet på svenska och posthorn och klockslaget, här16, efter datumet. Diameter 25 mm. Om det är en specialstämpel för rekommenderade försändelser är ännu så länge obekant.

Detalj från ett rekommenderat kuvert skickat till mammas moster Ingrid Ringvall den 20 mars 1971. Detalj av frimärkena.
(Inf. 2010-03-21.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 6
Någon gång efter augusti 1971 togs en stämpel med stadsnamnet även på finska i bruk eftersom staden blivit tvåspråkig.

Detalj från en vy över staden från vattentornet, Kuultokuva nummer 1405, skickat den 3 november 1976 av min farmor Ida Liljeström till min syster Janet som då studerade vid Finns folkhögskola.
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 7
I mars 1986 fanns en stämpel med datumformatet dd.mm.åå. Jämfört med föregående fyller den finska texten upp en hel halvcirkel.

Detalj från ett kuvert eller snarare ett enkelt FDC avsänt till Tapani Fager i Pyhäsalmi frankerat med Geologi 1,60, där rapakivi avbildas. Utgivet med anledning av Geologiska Sällskapets 100-årsdag just den 3 mars.
(Inf. 2015-01-27.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 8?
Här tycks en variant sakans, eftersom det finns en (av naturliga skäl enspråkig) stämpel från 1989 från Kovjoki med datumformatet 00-00.00 eller 00-00 00 (dag-datum år)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 9a
Rundstämpel med århundrade i datumet, texten ”POSTI” och stadens postnummer 66900. Diameter 25 mm.

Bland alla de hundratalet veckobrev som Lars Pensar sänt finns endast ett med Nykarlebystämpel. De övriga är stämplade i Seinäjoki eller försedda med frankeringsetikett. Veckobrevet av den 7 januari 2003 innehöll bland annat en efterlysning.
(Inf. 2005-04-17.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 9b – ”SISTA DAGS STÄMPEL”

Den fjärde maj 2001 var postkontoret öppet för sista gången
Fick kuvert med stämpel av Margit Ahlblad.
(Inf. 2009-12-28.)
POHJANMAAN POSTIKESKUS

Försändelse från Nykarleby i början på december 2009 stämplad ”POHJANMAAN POSTIKESKUS”.
(Inf. 2009-12-28.)SPECIALSTÄMPLAR


SPECIALSTÄMPEL, NYKARLEBY CAMPING 1
Denna stämpel från Juthbacka camping användes från den 16.6.1964 till den 31.8.1973. Diameter 30 mm. Kim Söderström bevakakde mina intressen.

Detalj från kuvert stämplat den 27 augusti 1964, men icke adresserat.
(Inf. 2006-03-27.)

Även här har Postileimat lite avvikande uppgifter:
- 1.6.-31.6.1964
- 1.6.-31.6.1965
- 1.6.-31.8
SPECIALSTÄMPEL, NYKARLEBY CAMPING 2
Denna tvåspråkiga stämpel från Juthbacka camping började användas från den 1 juni 1975. Det finns dock flera slutdatum:
- 1 juni 2001
- 1 mars 2002
- 15 mars 2002
Diameter 30 mm. Stämpeln är av rätt dålig kvalitet, men om man tittar noga ser man att det även på denna avbildas ett tält och en husvagn och att texten UUSIKAARLEPYYN LEIRINTÄ finns till höger.

Detalj från baksida av Bildströms Kuddnäsvykort avsänt den 23 juli 1990 till Fru Alfhild Leander.


Läs mer:
Juthbacka av Ragnar Mannil.
Campingstämplar på Henri Seulantos webbplats.
(Inf. 2007-11-12.)
SPECIALSTÄMPEL, KUDDNÄS 1
Försändelser som skickas från Kuddnäs stämplas med en specialstämpel, av vilken det finns två varianter. Från den 16 juni 1966 till den 31augusti 1999 användes denna. Motivet är från Topelii saga Björken och stjärnan.

Detalj från ett Kuddnäsvykort, Kuultokuva nummer 1407, skickat till Staffan Sävén på Granitvägen i Sundsvall.

Infotavla om stämpeln på Kuddnäs.
SPECIALSTÄMPEL, KUDDNÄS 2

Att man den 15 november 1999 skaffade en ny stämpel beror förmodligen på att man inför millennieskiftet även ville ha århundradet med i dateringen. I övrigt är bilderna på stämpeln likadana som den första, men månadsnummer är försedd med bindestreck för ental.

Detalj från ett Kuddnäsvykort, Kurt Björklund ky nr 749 stämplat den 14 januari 2001.
(Inf. 2007-11-21.)

Det verkar som om man slutat med specialstämpeln eftersom det inte blev någon på det vykort jag skickade sommaren 2005 från Kuddnäs.
SPECIALSTÄMPEL, FDC
Den 14 januari 1968 uppmärksammades att 150 år förflutit sedan Zacharias Topelii födelse med frimärksutgivning. 30x28 mm. Finns även från Helsingfors.

Detalj från FDC.
(Inf. 2005-08-28.)

 
SPECIALSTÄMPEL, FDC
Stämpeln som användes vid stadens 350-års jubileum 1970.

Detalj ur FDC som utgavs vid högtidligheten.
SPECIALSTÄMPEL
Den 27 april 1992 uppmärksammades med en specialstämpel att postkontor funnits i staden i 350 år.
FIGUR-
eller KORKSTÄMPLAR
Stämplarna som användes från omkring 1875 till 1920-talets början har ingen text men alla orter har olika mönster.

Stämplar på frimärken med valör 20 penni från 1882 inköpta på Vasa filatelisters vårauktion 2005.

Har ännu ej fått klart för mig varför dessa användes.
(Inf. 2005-04-17.)


*      *      *


Knappt sex år senare fick jag svar genom att via Frank Andersson vända mig till Reinhard Weber:

Det finns inget officiellt meddelande från Poststyrelsen om användning av stämplarna. Stämplarna kunde vara gjorda av kork, trä, gummi eller metall. Nykarlebys stämpel är antagligen gjord av gummi.

De första stämplarna är från omkring 1877 och blå eller svarta. De  är vanligtvis inte så snygga som de senare från perioden 1885–1889. Man känner till ca 1400 stämplar, varav jag känner till 86 på brev eller kort. Stämpeln användes flitigt mellan 1877 och 1895. Det finns ingen avslag på modell 1895 (tät tandad modell 1889).

Det finns figurstämplar från Gamla Karleby, Jakobstad och Kronoby, men varken från Kovjoki eller Soklot.

Literatur: Suomen Postitoimipaikat 1638–1985 Suomen Filatelistiliito 1988.

Några exempel ur Reinhards samlingar:
- F360a 1 - F360b 1 - F360b 3 - F360b 5
- F360a 2 - F360b 2 - F360b 4  

Ett exempel tillhandahållet av Folke Holmström från Landsarkivet i Vasa. Kommentar av Reinhard: Detta paketkort är tillsvidare det enda kända med figurstämpel nr 360b (svart) från Nykarleby. F360b 6. Tillhörande brev del 1 och del 2.

(Inf. 2011-03-30.)


*      *      *


I mars 2017 bidrog Antti Lehmus med ytterligare fakta:

Stämplarna har sin upprinnelse i förordningen av den 23 maj 1877, där det stadgades att både privatpersoner och företag är förbjudna att utan tillstånd regelbundet transportera post med varken ångbåt, annan båt, järnväg eller hästkjuts. Eller med andra ord, postmonopolet infördes. Undantaget om det transporterade gällde lasten eller transportmedlet. Böterna kunde uppgå till 200 mark.

Den som fick tillstånd stämplade då med en figurstämpel.

Den äldsta kända stämpeln är från Åbo den 10 februari 1877 och figurstämplar har använts så sent som på 1940-talet.

(Inf. 2017-03-30.)


*      *      *

I maj 2019 bidrog Juhani Nyman med en kuriositet som utbjudits på auktion:

FINLAND Finnish figure cancellation (Laitinen 360), on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13, used in Nykarleby. Signed A. LAITINEN SF. Superb cancellation. 300:-

Förstoring.

(Inf. 2019-06-05.)

Ytterligare exempel.
CENSURSTÄMPLAR

Under orostider har Krigscensuren kontrollerat försändelser. Det finns inga speciella stämplar för Nykarleby, så här redovisas försändelser med Nykarlebystämplar kompletterade med censurstämplar.
(Inf. 2019-09-30.)


CENSURSTÄMPEL 1914
"Samma på ryska"
Näytetty sotasensuurille Nikolaikaupungissa
Företetts krigscensuren i Nikolaistad
 


Detalj ur vykort skickat till Fröken Fanny Spik i Kronoby 30 december 2014.
Mona Udd tillhandahöll.
(Inf. 2019-09-30.)


KURIOSA


Ett kandadensiskt 2-centsfrimärke stämplat med brostämpel från Nykarleby.

Juhani Nyman tillhandahöll.
(Inf. 2006-02-28.)Juhani Nyman bidrog med en annan kuriositet.KOVJOKI

Kovjoki började som postanhalt (postipysäkki) 1 april 1894. Stämplen var av en ovanlig sort; ”versaalityyppinen” som också användes i Visuvesi och Ahmovaara.

Poststationen (postiasema) grundades den 1 mars 1896. Poststation innebar att kontoret hade begränsade rättigheter att utföra penningtransaktioner eller begränsning i summornas storlek. Sådana fanns vanligen på landsbygden eller i kyrkbyar.

Kontoret lades ner 19xx.

Kovjoki poststation blir från och med den 1 januari 1906 ombildad till postexpedition af andra klassen. Härefter kan man således äfven från Kovjoki sända assurerade bref och paket inom landet och till Kovjoki sända postanvisningar. Stationsinspektor E. N. Henelius är förordnad till expeditionens föreståndare tills vidare.


Österbottniska Posten, 22.12.1905, nr 51, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-02.)

 

 RADSTÄMPEL, KOVJOKI med versaler, som inte är Kovjoki Nykarleby utan Kovjoki/Kovik i Vörå.

Kovjoki fick sitt postkontor 1.4.1894. Radstämplar användes från det till 1.1.1944. Dessa var ovanliga eftersom namnet var skrivet med versaler. Under tiden 1.1.1944–1.1.1949 fanns en stämpel med Kovjoki p.h/Kovjoki p.p. På Postileimat kan man läsa mer om radstämplar.


(Inf. 2017-03-08.)
Hela kortet, ankomsstämplat VÖRÅ, sänt till:
Fröken Else Bjons
Rejpelt
Vörå

Detta är också en ”som inte är Kovjoki Nykarleby utan Kovjoki/Kovik i Vörå”.

Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.
(Inf. 2012-09-23.BROSTÄMPEL, VARIANT 2a, diameter 27 mm (Variant 1 saknas än så länge.)
Kort utgivet av J. Schalin skickat den 20 juli 1903. Baksida och framsida.

Första dokumenterade förekomst 9.12.1896.
Sista dokumenterade förekomst: 30.10.1918.

Nykarleby-stämpel av samma modell.
(Inf. 2011-12-21.)BROSTÄMPEL, VARIANT 2b

Första dokumenterade förekomst 15.9.1918.
Sista dokumenterade förekomst: 23.12.1919.
(Inf. 2017-03-08.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 2

Denna variant med 2 spegelvända posthorn från Nykarleby har ej ännu dykt upp. Kanske det beror på att den hänför sig till järnvägsstationen. Diameter 28 mm. Avsänt 23.XII.47. 9.

Hela kortet, sänt till
Fröken Hjördis Ahlskog
Bännes st.
Nordanå Purmo

Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.
(Inf. 2012-09-23.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT 3
Avsänt 22 11.77. Märkligt att det inte är skiljetecken mellan dag och månad, men att det finns en punkt efter året. Och datumsiffrorna linjerar ej de övriga.

Hela kuvertet, sänt till:
Omsättningsskatttebyrån
Åbo
av
B. Åman
Kovjoki

En rekommenderingsetikett finns också på kuvertet.
(Inf. 2014-06-03.)
”VANLIG RUNDSTÄMPEL”, VARIANT ?

Den som sålde kortet tolkade datumet som 11-09-89, en måndag. Verkar lite konstigt med trafikdag den dagen. Märkligt även eftersom varianten (hittills) inte finns från Nykarleby.

Frimärket utgivet med anledning av Franska Vetenskapsakademiens gradmätningsexpedition i Lappland 1736–1737.

Hela kortet.
(Inf. 2012-09-16.)

 KOVJOKIBOR!

Om ni hittar Kovjoki-stämplar
som inte finns här, hör av er
!
Tack på förhand!

 SPECIALSTÄMPLAR KOVJOKI


SPECIALSTÄMPEL 1, NYKARLEBY JERNVÄG

Stämpeln gjord med anledning av att 100 år förflutit sedan Nykarleby Jernväg grundades, inte att den varit 100 år i bruk. Detalj från kort stämplat den 11 (?) september 1989.

Hela kortet.
(Inf. 2012-09-16.)


Läs mer:
Posten i Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna.
Mer om Kovjoki.MARKBY


Markby hade postkontor med radstämpel 1.9.1969–31.8.1978. Enl. uppgift på Postileimat är tidsspannet 1.3.1945–1.6.1981.

RADSTÄMPEL Markby

(Inf. 2012-.)

MARKBYBOR!

Om ni hittar Markby-stämplar
som inte finns här, hör av er
!
Tack på förhand!(Inf. 2010-05-10.)

 SOKLOT

POSTVERKET

     Från ingången av nästa år grundar post- och telegrafstyrelsen ett antal nya posthplpunkter [posthållplatspunkter], därvid kommer sådan att inrättas bl. a. i Socklot.


Österbottniska Posten, 26.06.1931, nr 26, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-04-19.)

 
RADSTÄMPEL Soklot med gemener
Även stämplat på postkontoret i staden med en rundstämpel.

Detalj ur ett julkort avsänt den 20 december 1956.
(Inf. 2011-12-02.)

Enl. Postileimat började stämpeln användas 1.1.1949.

RADSTÄMPEL Soklot med gemener
Samma som ovan, men denna är en filatelistisk variant som saknar Nykarlebystämpel och därmed också datum.

Detalj ur ett kuvert daterat ”kesä 82” frankerat med Tavastehus slott utgivet 1982.
(Inf. 2014-06-01.)


SOKLOTBOR!

Om ni hittar Soklot-stämplar
som inte finns här, hör av er
!
Tack på förhand!Smått och gott om posten i Socklot av Leif Sjöholm.
(Inf. 2010-05-10.)

 YTTERJEPPO


Ytterjeppo hade postkontor med radstämpel 1.9.1969–31.8.1978.RADSTÄMPEL Ytterjeppo med gemener

Detalj ur ett julkort stämplat 22 december 1969 frankerat med bruksmärke 0,20.
(Inf. 2016-02-01.)YTTERJEPPOBOR!

Om ni hittar Ytterjeppo-stämplar
som inte finns här, hör av er
!
Tack på förhand!
(Inf. 2010-05-10.)

 ÖVRIGA SPECIALSTÄMPLAR
PÅ FÖRSÄNDELSER
FRÅN OCH TILL NYKARLEBY

 

FÄTLTPOST


Fältposten i Österbotttniska Posten 1941.


FÄLTPOST – Spärrad skrivmaskinstext.
Samma stämpel som ovan, men filatelistiskt en variant eftersom kuvertet inte är frankerat utan det är en fältpostförsändelse märkt med spärrad skrivmaskinstext.

Detalj ur ett kuvert avsänt den 16 juli 1943.
(Inf. 2014-05-28.)

FÄLTPOST till Nykarleby – Lila stämpel och handskrift

Detalj ur en julhälsning från Henrik Rosenqvist.
(Inf. 2014-06-22.)

KENTTÄPOSTIA till Nykarleby – Lila stämpel

Detalj ur en julhälsning från Helge Sund.
(Inf. 2014-06-25.)

KENTTÄPOSTIKONTTORI-stämpel till Nykarleby

Detalj ur ett brev till Rudolf Holmström.
Folke Holmström tillhandahöll.
(Inf. 2014-06-29.)Anders Willför, Frank Andersson, Carl-Johan Eriksson och Annti Lehumus har bidragit med fakta.


Läs mer:
Gamla stämplar på brev till och från Postkontoret i Nykarleby av Folke Holmström.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.

http://www.postileimat.com
Eero J. Helkiö (1983) Suomen tasavallan siltaleimat.
(Inf. 2005-03-09 där ej annat anges, rev. 2024-04-18 .)
 

 

 

 

Typologi över Nykarlebystämplar

under arbete

Datum Datum Diam. Typ Språk   Datumformat       Horn Anm.
Bekr. På försändelse   Bro Vanl. Sv. Fi. Ry.   Dag Månad År
ant. siffror
Skilje-tecken Klockslag Ja Nej  
                  Streck 0 Arab Rom 2 4 . - Ja Nej      
                                           
                                           
                                           
1894 12.X.01   1   x x x   ? ?   x x   x     x   x Asterisk 6 uddar
  -9.IV.13.kl.6.e.3   2   x x x   x     x x   x   x     x Asterisk 5 uddar
1917 -6.VI.24.???   3   x (x) ()   x     x x   x   x     x Asterisk 5 uddar. Ryska borthuggen.
      4                                    
                                           
        1 x       ?     x x   x   x   x    
        2                                 Ankomststämpel?