Värnamobrunnen eller ”Ruddammen”
Värnamobrunnen eller ”Ruddammen”
Där Ebba Bahes ruddamm fanns en gång i tiden finns här en pumpbrunn med Älvbrantens uthus i bakgrunden, mot nordost. Till höger finns sedan år 2005 Bostads Ab Ebba Brahe.


Foto: Lars Pensar i mitten på 1970-talet. Fotograferingen aktualiserades av att brunnen skulle stängas p.g.a. dålig vattenkvalitet. År 1935 hade den försetts med ”cementringar”.


*

Småplock
meddelade af Jenny Maria Tallgren.
          I närheten af Nykarleby fanns 1888 i en skogsdunge märkbara lemningar efter några fördjupningar, hvilka möjligen stått i förbindelse med hvarandra och hvilkas kanter föreföllo att hafva varit byggda af sten och jord. Platsen kallas „Ebba Brahes ruddamm“, men ingen visste ge vidare besked i saken.


Finskt museum 1896, sid 94. Fru Tallgren var syster till Zachris Schalins hustru Alma, tror jag mig kunna fastslå eftersom det i Åbo Akademis biblioteks brevsamling Brevsam finns ett brev vars avsändare är ”Schalin, Alma f. Montin och mottagare Tallgren, Jenny Maria f. Montin”.
(Inf. 2007-09-02.)


Läs mer:
Detalj.
Några ord om ruddammen av V. K. E. Wichmann.
Några ord om ruddammen av Anita Wikman.
Ruda i Nordisk familjebok.
Allmänna brunnar av Lars Pensar.
Älvbranten av Erik Birck.
(Inf. 2004-04-14, rev. 2023-12-27.)