M I N N E S R U N O R


K. J. FRILUND


Lördagen den 3 mars 1962 avled i Nykarleby folkskolläraren Karl Johan Frilund i en ålder av 81 år.

Född och uppvuxen i Hirvlax by i Munsala av bondeföräldrar stod han bygden och folket nära under hela sitt långa liv. Håg för studier drev honom att söka sig till Nykarleby seminarium, därifrån han dimitterades 1903. Sin första tjänst erhöll Frilund vid Norrby folkskola i Nedervetil, där han stannade till 1911, då han blev lärare vid Åbacka skola i samma kommun.

År 1943 återbördades Frilund till sin hemkommun Munsala som lärare vid sin barndomsskola i Hirvlax, där han var inskriven som nummer 1 i elevmatrikeln. Frilund pensionerades 1950, men skötte efter detta olika lärarvikariat: vid Monåskolan i Munsala, Österö i Maxmo och vid seminariets övningsskola, varför hans lärargärning omspände en tid av över 50 år, därav 40 år som lärare i Nedervetil. Sitt otium njöt K. J. Frilund i Nykarleby.

Genom sin ideella livssyn hade lärare Frilund lätt att få kontakt med sina elever och med ungdomen. Genom sin karaktärsstyrka utövade han ett starkt inflytande på dem, som han kom i kontakt med. Många hundra elever minns Frilund som den gode och humane läraren, väl värd att efterlikna.

Sina kunskaper utökade Frilund genom trägna självstudier, studieresor i de nordiska länderna och deltagande i olika pedagogiska kurser. Som ungdomsledare och folkbildare gjorde den bortgångne en stor insats. Under en lång följd av år var han ordförande i Nedervetil ungdomsförening och skrev även dess historia. Likaså fungerade Frilund som nykterhetsföreningens ordförande. I kommunparlamentet hade han säte och stämma och satt i ett flertal kommunala nämnder och styrelser. Som en erinran om Frilunds stora arbetskapacitet må nämnas, att han under åren 1920—43 jämsides med sin huvudtjänst även var kamrer i Nedervetil sparbank.

Efter inflyttningen till Nykarleby blev han medlem i ortens nykterhetsförening och var sedan under ett antal år dess sekreterare, och kallades även till dess hedersmedlem. För sina insatser i det kommunala livet tilldelades Frilund Finlands Svenska landskommuners förbunds förtjänsttecken. Han erhöll även Sparbanksförbundets hederstecken.

Till sin politiska åskådning var Frilund frisinnad och verkade även med intresse för fredsidéns spridande.

Detta är endast den yttre ramen kring en synnerligen gedigen och gagnrik livsgärning i det allmännas tjänst. Frilunds tankereda och spiritualitet kom särskilt till synes i hans otaliga föredrag och tal och i debatten, där man alltid spetsade öronen, när Frilund begärde ordet och talade. Nedtecknaren av dessa rader erinrar sig främst den bortgångne som filosofen-tänkaren under några oförglömliga stjärnklara vinterkvällspromenader på Stora bron i Nykarleby, då den åttioårige åldringen citerade Schopenhauer och Nietzche ur minnet. Han var trogen sin ideella livssyn ända in i ålderns sena höst, och han kunde glädja sig åt obruten andlig vitalitet till livets slut.

En solskensmänniska har med K. J. Frilund gått ur tiden.


T. G. (Ture Granqvist), Svenska Folkskolans vänners kalender (1962).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Upprop om R. R. Eklunds barndomshem av K. J. Frilund.
Alla sidor där K. J. Frilund nämns.
(Inf. 2020-01-19, rev. 2020-01-19 .)