Till förf. R. R. Eklunds anförvanter, beundrare


Herr redaktör!

Envar, som något känner författaren R. R Eklund vet att Nykarleby är hans födelse- och barndomsstad. Här växte han upp bakom sin fars disk i den anspråkslösa butiken i den lilla gården vid torget. Där närde han, drömpilten sina första diktardrömmar. Det brukar vara en hederssak för en ort, att på något yttre sätt befästa minnet av någon som på ett särskilt sätt hedrat orten. Det måste beklagas att R. R. Eklund var en lågmäld skald, men detta innebär icke, att han för den skull vore mindre betydande som diktare.
     Det enda som erinrar om att R. R. Eklund har sitt barndomshem i Nykarleby är en plakett om en kvadratdecimeters yta, som är fäst på väggen på hans barndomshem på Sollefteågatan. Det har rests stoder åt författare av mindre format än Ragnar Rudolf Eklund, men här är nu icke fråga om någon stod, utan om något i första hand borde göras, vore det att söka rädda hans födelsegård från totalt förfall.
     Denna appell är främst riktad till skaldens anförvanter, men den bör icke förbli likgiltig för den ort, som har äran av att räkna honom som en av sina märkligare söner. Det är tvenne släkter, som i första hand här vädjas till: Laggarsläkten i Munsala och Hästösläkten i Kronoby. Mera direkta ättlingar bär eller har burit namnen Eklund och Nyberg. —
     Ättlingar inom Laggarsläkten bär olika namn, såsom Lager, Lagström, Nordling, Frilund, Blomqvist, Fogel, Nyby, Bonäs och möjligen andra.
     Såvida denna vädjan intresserar vederbörande, kunde frågan om möjligheterna att rädda författaren R. R. Eklunds födelsegård, som nu förfaller, undan total förstörelse diskuteras. Kunde man komma till ett positivt resultat av denna tanke skulle hans minne på ett mer värdigt sätt hugfästas.


Nykarleby den 11 september 1958.

K. J. FRILUND


Österbottniska Posten den 12 september 1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

I april 1959 omtalas i ÖP att R. R. Eklunds gård rives och i maj samma år i ÖP, att servicestation skall byggas på platsen.


Läs mer:
Essoservice byggs i Nkby.
Stadsplanens tillämpning av Erik Birck
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-04-20, rev. 2014-06-24.)