M I N N E S R U N O R


KARL FREDRIK SPOLANDER.Den 24 sistlidna september avled i Nykarleby förre överläraren vid seminariets övningsskola Karl Fredrik Spolander i en ålder av i det närmaste 70 år.

Han var född den 24 oktober 1858 i Kronoby, där hans fader var klockare. När denne fick anställning i Lappfjärd, kom sonen att växa upp i Sydösterbotten tills han vid 18 års ålder inträdde i Nykarleby seminarium. Han dimitterades från läroanstalten år 1880 och vann samma år anställning som lärare i Ekenäs stad. Men han återvände till Nykarleby redan 1884, då han blev lärare, sedermera överlärare vid seminariets övningsskola. Han kvarstod på denna post till 1910, då han efter 30 års tjänst tog avsked med pension. Han var då blott 52 år gammal och vid full mannakraft. Han blev kort därpå föreståndare för Lantmannabankens kontor i Nykarleby och sedermera (1915) för Föreningsbankens resp. Nordiska Föreningsbankens kontor.

Karl Fredrik Spolander var en dugande lärare, redig och klar i sin undervisning och en respekterad ordningsman, men han deltog icke i lärarkårens pedagogiska strävanden. Hans huvudintresse låg åt annat håll, och det är som kommunalman och politiker han vunnit välförtjänt rykte.

Han har i Nykarleby innehaft under årens lopp alla förtroendeposter av någon betydenhet. Han har varit medlem av och ordförande i drätselkammaren, han har i 40 år, från 1887 till i oktober 1926, varit stadsfullmäktig och stadsfullmäktiges ordförande i 18 år. Han har varit trafikchef vid Nykarleby järnväg åren 1901—15. Han har under många år varit ordförande i utminuteringsbolaget, tillhört Nykarleby sparbanks styrelse och varit medlem av samt ordförande i folkskoledirektionen. Han har varit med om att grundlägga och leda stadens affärsföretag.

Denna enastående ställning har han vunnit genom sitt levande intresse för stadens angelägenheter, genom sin arbetsförmåga, sin praktiska läggning, sin viljekraft, sitt självförtroende och sin sega uthållighet. Han har därjämte varit en klok man och icke utan smidighet, då han mött motstånd. Alltid behärskad, har han med mycken värdighet handhaft ordförandens klubba, och även hans ståtliga yttre gjorde honom skickad att gå i spetsen.

Politiska spörsmål ha intresserat Karl Fredrik Spolander lika mycket, som de kommunala. Han har varit medlem av svenska Finlands folkting 1920—1923, han har under ett tiotal år varit ordförande i kretsstyrelsen för svenska folkpartiet i Wasa län och även varit medlem i svenska folkpartiets centralstyrelse. Att han inte blivit riksdagsman, har kanske för honom varit en missräkning, men hans avmätta sätt och hans bristande talargåva ha hindrat honom att vinna gunst hos den stora allmänheten.

Tilltagande ohälsa har tvungit honom att draga sig tillbaka under de sista åren från mera ansträngande arbete, och han somnade stilla efter ett långt och tungt dagsverke. Hans oegennyttiga verksamhet för allmänt väl förtjänar det varmaste erkännande.

Karl Fredrik Spolander var under ett kvart sekel även ombud för Svenska Folkskolans Vänner i Nykarleby.


K. J. Hagfors, Svenska Folkskolans vänners kalender (1928).
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Spolander av Erik Birck samt mängder med länkar till sidor där S. förekommer.
(Införd 2005-02-27.)