— Från Jakobstad skrifves d. 24 Juli: I går afreste prof. Runeberg härifrån efter att 4 dagar haftva gästat sin födelsestad. Bland de enkla fester, som under hans härvaro gåfvos, förtjenar omnämnas en sexa, arrangerad i en fiskarstuga, förut tillhörig hans fader, och hvarest skalden i sin ungdom tillbragt många glada stunder. Vid ankomsten till denna stuga, hvilken genom några enskilda personers försorg bevarats från förfall, samt för tillfället var smyckad med blommor och löfverk, emottogs Runeberg vid landstigningen af hvitklädda, unga flickor, som blomsterströdde vägen upp till stugan, under det ”Vårt land” afsjöngs af valda fruntimmers- och karlröster, Större delen af stadens honoratiores af båda könen helsade honom här ett gladt välkommen till hans barndomshem. Från NyCarleby infunno sig ock inbjudna gäster, bland hvilka Dr Z. Topelius. Först sent på morgonen åtskildes sällskapet. —


Åbo Underrättelser nr 60 den 8 augusti 1851.

Läs mer:
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2017-02-08, rev. 2017-02-08 .)