Nykarleby den 5 maj 1877. Gräsmånaden är förbi och vi äro 4 dagar inne i blomstermånaden utan sommarbörjan med gräs och blommor. De väldiga snödrifvorna ha visserligen mycket hopsmultit och forsen begynt afkasta sitt tjocka istäcke, men ingen synnerlig lust visar naturen för öfrigt att aflägga sin vinterdrägt. Vinden är fortfarande mest från nord, och Bore trakterade oss i går afton och i natt ganska omildt med sina kalla smekningar och betäckte de få bara fläckarne af marken åter med ett tjockt slaskigt snötäcke. Slädföret är förstördt och det miserablaste kärrföre försvårar och försenar kommunikationen. Posterna, söderifrån i synnerhet, blifva derföre efter sin normala tid. För åkrar och ängar, vårt lands guldgrufvor, har dock denna långtrådiga vår ländt till mer gagn än skada, emedan bar mark under långa vårar med nordliga torra vindar gemenligen, då sådana inträffa, utplåna rågbrodden och bidraga till gräsmaskens uppkomst och stora förökande till lindors och naturliga hårdvallsängars förderf här i södra Österbotten.

Den 29 sistlidne april kl. 10 eft. m. öfvergick en ovanligt stor meteor eller meteorit orten från N. O. till S. V. Dess sken var mycket intensivt och varade en knapp minut. De, som då befunnit sig ute, påstå att de hört ett fräsande eller susande under meteorens framfart. Detta fenomen har gifvit menige man anledning till hvarjehanda funderingar. Kannstöparene spå turkiska halfmånens nedgång under det nu började rysk-turkiska kriget, emedan skenet visade sig halfmånformigt, småningom förbleknande och till sist försvinnande helt och hållet i ogenomträngliga moln. Tjenstefolket, hvilket tog sig en sväng på bron, skyndade förskräckt hem, uti fenomenet seende Guds hotande finger för att det illa användt söndagsaftonen. Några gossar, hvilka varit någon resa till sjös och ”sett mycket” samt således ”ej äro några bönder”, och hvilka vid detta tillfälle roade sig tillsammans med tjenstefolket, blefvo mäkta förbittrade, emedan de påstodo att meteoren var en stor rakett, hvilken blifvit slungad midt i hopen af dem: de (sjömännen) hörde ju raketten slå ned i ån invid bron; således alltsammans en tillställning af herrskapet, som vilja hålla platsen för sig ensam till promenad och för alltid skrämma sina pigor från brodanser. Ja, det åtginge arktal om man ville uppteckna alla både möjliga och omöjliga tolkningar om detta sällsynta skådespel: blåkråkor eller råkor, hvilka här tidigare visade sig, förklarade turken krig, meteoren var derpå ett beriktigande, fastän något för sent o. s. v.

Vår bro är nu färdig och mycket vackrare än den förra. Vida varaktigare än densamma måste den ock blifva, emedan öfre planklaget i locket, som förut gick långsefter bron samt genom sprickor och nötning erhöll spår och gropar, hvilka uppfångade och qvarhöllo vatten, som inverkade rötande både på locket och bjelkunderlaget, nu är ersatt af fina bjelkar, om 5 1/4 tum i qvadrat, hvilka från midten gå snedt utåt sidorne under en liten sluttning, och öfre planklaget af trottoarerna, hvilka äro högre än körbanan, slutta åter inåt samt emellan dem och sjelfva körbanan finnas grunda rännor, hvilka här och der genom trummor under trottoarerna utmynna och afleda vattnet, så att detta numera ej kan beröra underlaget. Byggnadskostnaden har ock blifvit vida billigare, än som var beräknad: tack vare den kloka anordningen, man kort före arbetets början vidtog, de billiga arbetslönerna samt den eftersyn arbetet egnats af byggnadsskyldige.

Man har uppmanat mig att offentligen uttrycka de under vintersäsongen soirébesökandes erkänsla och tacksamhet för den njutning, sångföreningen härstädes, bestående af damer och herrar, beredt dem. Sångföreningen, i hvilken många nya medlemmar  ingått i stället för dem, som deltagit i den gamla förut existerande, hade till en början svårigheter att bekämpa, men genom sin oförtrutna uthållighet har den på ett vackert sätt med sina prestationer bevisat sanningen af de gamla satserna: daglig öfning gifver färdighet och ihärdighet besegrar motstånd.

Profpredikningar ha två de nästföregående söndagarne aflagts af tvenne och i morgon aflägges sådane af den tredje på förslaget till kapellanstjensten härstädes. De profvande äro helt unga män. Man har förr dertill fått endast gamla gråhårsmän, emedan lägenheten är en bland de större, om icke största inom erkestiftet, men förr och nu äro ej lika.

N— r.

P.S.
Under det ofvanstående nedskrifvits har vinden medsols svängt om från nordostlig till sydsydost; ett gammalt tecken att sunnan skall blifva af någon varaktighet. Låt se om gamla märken nu slå in! Ds.


Nabopolassar, Åbo Underrättelser nr 126, den 12 maj 1877.


Läs mer:
Artikeln på Digi.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-09-18, rev. 2016-09-18 .)