Vinter
Djurskyddsfrågan
Nykterhetsföreningen
Ny bro af sten
Skidtäflan


Bref från landsorten.

Nykarleby den 17 februari 1896. Det är bra länge sedan man här uppe hade en så blid och mild vinter som i år. Termometern har icke visat mer än —20° Cels., då den under vanliga vintrar visar —30°, 35° à 40° Cels. Om omvexling roar menniskan, så har denna vinter i sanning varit omväxlande. Den ena dagen 15 à 20 grader kallt, den andra 2 å 3 grader varmt; ena dagen snö, andra regn, tredje vackert väder med solsken; ena dagen lugnt och stilla, andra dagen storm, som då och då varit orkanlik. Stormarna hafva nog efterlemnat spår såväl i staden som på landsbygden. I stadens parker och alléer ser man öfver allt nedblåsta qvistar liggande kringströdda, och på landet hafva halmtaken mångenstädes fått följa med.
     Någon Runebergsfest firades icke härstädes. De flesta af stadens nobiles foro till Jakobstad för att fira Runebergsdagen derstädes. — Skolorna hade lof.

Torsdagen den 6 februari kl. 7½ hölls härstädes i seminariets festsal föredrag af fru Constance Ullner om ”Djurskyddsfrågans uppfostrande betydelse för ungdomen”. En talrik publik åhörde hennes föredrag, hvilket var lifligt och efterlemnade ett godt intryck. Efter föredtaget betonade hon särskildt, huru lätt det vore att intressera sig för djuren. Hon skulle bilda en förening och i denna skulle hvarje medlem intressera sig för ett särskildt djur. Vid föreningens möten och sammankomster skulle sedan en hvar berätta om sina erfarenheter och rön. — Förut på dagen höll hon föredrag för eleverna i seminariets normalskola, eleverna i stadens folkskola och för eleverna i fruntimmersskolan.
     [Nykarleby durskyddsföreningen av Einar Hedström.]

Nykterhetsföreningen i Nykarleby har öppnat en läsesal. Denna, som hålles öppen söndagar, onsdagar och lördagar från kl. 5 till 9 e. m., är tillgänglig för allmänheten. I läsesalen får man läsa följande tidningar: Nya Pressen, Hufvudstadsbladet, Wasa Nyheter, Österbottniska Posten, Lördagsqvällen, Arbetarens Vän, Illustreradt Familjeblad, Wasa Tidning, Louhi, Balder med flera andra. Läsesalen är ganska talrikt besökt. På begäran serveras äfven the till billigt pris.
     [Nykterhetsföreningen av Einar Hedström.]

Sedan man enats om att det skulle blifva alltför dyrt att uppföra en ny bro af sten öfver Nykarleby elf, har det beslutits, att den gamla skall ombyggas och iståndsättas.

På initiativ af kontoristen hr Alfr. Herler med flera för saken intresserade föranstaltades härstädes en skidtäflan i distansåkning söndagen den 16 februari. Denna skidtäflan tog sin början kl. 9 f. m. Vädret var icke det vackraste, ty det blåste ganska friskt från sydvest. Banan, som var utstakad från den stora lastbryggan vid den s. k. ”Andra sjön”, stadens hamn, sträckte sig ut mot Alön. Banan var så till vida dåligt vald som den blanka isen här och der stack fram genom snön. Dessutom gjorde vinden förfång, i ty att de täflande hade stick i stäv, då de skulle återvända till utgångspunkten. De täflande voro indelade i tre kategorier. Den första hade 8 km. bana, och i denna voro personer öfver 16 år inskrifna, den andra hade en bana af 5 km. för 12—16-åringar och den tredje 2 km. för barn från 8—12 är.
I första kategorin deltogo 6 täflande. Första priset togs af arbetaren N. Viitala från Gamlakarleby. Han tillryggalade denna vägsträcka på en tid af 1 t. 3 m. och 7 sek. Andra priset erhöll arbetaren Henrik Pietiilä från dito för en tid af 1 t. 3 m. och 30 sek. Tredje priset tillföll seminaristen V. Hackzell, tid 1 t. 10 m. 17 sek.
     I andra kategorin fingo följande täflare pris: 1:sta priset lyceisten Paul Nessler, tid 42 m. 40 sek.; 2:dra priset normalskoleeleven Onni Polén, tid 49 m. 31 sek.; 3:dje priset handelsbiträdet Lennart Björklund, tid 53 m. 30 sek. Tredje kategorin: l:sta priset normalskoleeleven O. Rank; 2:dra priset J. G. Rintamäki; 3:dje priset normalskoleeleven V. Björklund.
     Denna skidtäflan torde vara den första i sitt slag, som föranstaltats i Nykarleby. Måtte flera sådana komma till stånd, ty derigenom lifvas intresset mera för denna trefliga sport.
     [Skidlöpning i Nykarleby IK 70 år, 1917-1987 av Erik Stenwall.]


Åbo Underrättelser nr 50 den 21 februari 1896 s. 2.

Läs mer:
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2017-04-20, rev. 2017-04-20 .)