En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar
av Woldemar BackmanGren II.

Jakob Johansson Knuts och efterkommande.


Från honom härstammar den utbredda och på olika områden välkända släkten Björklund samt på kvinnosidan släkterna Lingonblad och Wahlberg.


Tabell 6.

V. Jakob Johansson Knuts (Björkbacka), son till Johan Mattsson K., tab. 4, f. på Knuts 2/5 1758, d. på Björkbacka, Munsala, 28/12 1808 i rödsot. Byskräddare. Flyttade till Munsala. — Ingick där äktenskap 30/10 1791 med bondeänkan Elisabet Simonsdotter Björkbacka (änka 1784), f. [saknas]/1 1753, d. på Björkbacka 15/3 1804 i bröstsjukdom (styvsönerna från förra giftet Erik och Johan Karlsson övertogo var sin hälft av hemmanet).

VI. Barn (fött på Björkbacka, Jussila, Munsala):
Erik Johan Björklund, f. 10/11 1792. Tab. 7.


Tabell 7.

VI. Erik Johan Björklund, son till Jakob Johansson Knuts, tab. 6, f. på Björkbacka i Jussila 10/11 1792, d. i Tammerfors genom drunkning vid forsrensning 8/10 1825. År 1810 på Munsala prästgård, troligen som dräng. Flyttade 1814 till Nykarleby landskommuns kyrkoby, varest han gifte sig och där första barnet föddes. År 1815 som dräng till Soklot, där andra barnet föddes samt år 1817 till staden, antog då namnet Björklund; hade tidigare kallat sig dels Jakobsson, dels Björkbacka. Försvarskarl. Arbetare. — Gift 31/7 1814 med Maria Thomasdotter Kaukos, dotter till f. d. bonden Thomas Jakobsson K. och Susanna Mårtensdotter f. 4/10 1791 i Ytterjeppo, d. i Nykarleby stad 2/2 1851 i »förstoppning».

VII. Barn:
Sanna Lisa, f. 6/11 1814 i Nykarleby kyrkby, d. i Soklot 18/7 1815 i diarré.
Maria, f. 10/2 1816 i Soklot. Tab. 8.
Anna Helena, f. 28/1 1818, d. 27/6 s. å. i diarré.
Johan, f. 8/4 1819 i Nykarleby stad. Sjökapten. Tab. 13.
Jakob, f. 15/1 1821 i Nykarleby stad. Skomakare. Tab. 14.


Tabell 8.

VII. Maria Björklund, dotter till arbetaren Erik Johan B. tab. 7, f. i Nykarleby landskommun (Soklot) 10/2 1816, d. i Nykarleby stad 20/12 1897 av ålderdom. — Gift 20/12 1846 med Johan Lingonblad, f. i Nykarleby stad 8/1 1819, d. i Vasa 27/12 1902 i diarré. Erhöll burskap som skomakare i Nykarleby 1/9 1851, som han uppsade 1872. Rådhusvaktmästare 1845, stadsfogde 1861. Ägare av gården 100, efter branden 77 [Gustav Adolfsgatan 29 vid korsningen med Lybecksgatan, Herler.].

VIII. Barn (födda i Nykarleby):
Maria Serafina Lingonblad, f. 27/9 1847. Tab. 9.
Johan Alfred Lingonblad, f. 12/10 1853. Telegrafrevisor. Tab. 12.


Tabell 9.

VIII. Maria Serafina Lingonblad, dotter till Johan L. och Maria Björklund, tab. 8, f. i Nykarleby 27/9 1847, d. där 18/3 1886 i barnsäng. — Gift 4/5 1876 i Nykarleby med Karl Emil Wahlberg, f. i Nykarleby 3/8 1847, d. i Vasa 28/12 1908 i hjärnblödning. Styrman 1872. Sjökapten 1876. Inträdde i lotsverket 1886. Styrman på fyrskeppet Helsingkallan 1886—92. Fyrmästare i Sideby 1892—94. Kapten på Helsingkallan 1894 till sin död. Omgift.

IX. Barn (födda i Nykarleby):
Karl Ossian Viking Wahlberg, 10/3 1877. Apotekare. Tab. 10.
Paul Valdemar Wahlberg, f. 24/7 1883. Sågverksingenjör i Amerika. Tab. 11.
Edvard Viktor Wahlberg, f. 18/3 1886, d. 21/3 s. å.


Tabell 10.

IX Karl Ossian Viking Wahlberg, son till sjökapten Karl Emil Wahlberg och Maria Serafina Lingonblad, tab. 9, f. i Nykarleby 10/3 1877. Genomgått 5 klasser i Vasa svenska lyceum. Farmaceut 31/5 1900. Provisor 7/12 1906. Apotekare 16/2 1921 i Malax och 6/10 1932 i Storkyro. — Gift i Vasa 21/12 1909 med sin kusin (se tab. 12) Gerda Maria Lingonblad, f. i Vasa 3/12 1879 dotter till telegrafrevisor Johan Alfred Lingonblad och Emilia Sofia Liljequist.

X Barn (de två första födda i Vasa, det tredje i Kristinestad):
Karl Gunnar Bengt, f. 14/6 1912. Genomgått 5 klasser i Vasa svenska lyceum. Farmaceut 1935. Gift 1934 med Kerstin Malm, dotter till affärsmannen Otto Aug. M. och Rosa Elisabet Kula.

XI. Barn (fött i Vasa):
Karl Olof Valdemar, f. 12/8 1934.

Pehr Johan Erik, f. 23/10 1917, d. i Malax 5/1 1925 av vådaskott.
Rolf Runar, f. 25/8 1919. Elev i Vasa svenska lyceum.


Tabell 11.

IX. Paul Valdemar Wahlberg, bror till föregående, f. i Nykarleby 24/7 1883. Genomgått Vasa industriskola 1902. Emigrerat till Amerika 1903. Sysslat därstädes med byggnads- och arkitektarbeten. Anställd för närvarande såsom sågverksingenjör för Westwood Lumber & C:o i Wheeler, Oregon. — Gift i South Beus 24/7 1909 med Dagmar Sofia Rosalia Rönnberg, f. i Helsingfors 7/12 1885, dotter till fiskhandlaren Karl Edvard R. och Sofia Karolina Kjelin.

X. Barn (födda i South Beus):
Bertel Valdemar, f. 19/7 1910. Utdimitterad från Wheeler High School år 1929. Studerat vid Oregon State University. Gift 1931 med Aimee E. Bresney, f. i Portland 1910. Dotter till handlanden Frank B. och Lilly Morrison. f. n. anställd vid Standard Oil C:o i Los Angeles, Kalifornien.

XI. Barn (fött i Portland):
Robert Frank, f, 11/4 1934.

Paul Robert, f. 10/4 1913. Utdimitterad från Wheeler High. School. Anställd vid postverket i Portland.
Georg, f. 17/9 1923 Elev i High School.Tabell 12.

VIII. Johan Alfred Lingonblad, son till Johan L. Och Maria Björklund, tab. 9, f. i Nykarleby 12/10 1853, d. i Vasa 6/6 1935 i lungkatarr, hjärtförlamning. Telegrafrevisor i Vasa. — Gift i Vasa 26/7 1879 med Emilia Sofia Liljequist, f. i Gamlakarleby 5/1 1844, d. i Vasa 19/2 1922 i lunginflammation, dotter till styrman Carl Gustav L. och Mana Vilhelmina Hedman.

IX. Barn (födda i Vasa):
Gerda Maria, f. 3/12 1879. Gift i Vasa med apotekaren Karl Ossian Viking Wahlberg (se tab. 10).
Elsa Emilia, f. 5/11 1881. Gift 7/6 1911 i Vasa med bankdirektör Vilhelm August von Essen, f. 24/11 1880 i Jeppo, d. i lunginflammation 8/3 1929.

X. Barn (födda i Vasa):
Ulla Emilia von Essen, f. 13/3 1912. Kanslist.
Barbro Elsa, f. 10/9 1915. Apotekselev.
Kristina Aina Suzanne, f. 23/4 1918. Genomgått barnavårdskurs.
Elsa Maria Beata, f. 2/2 1926.

Zaida Elisabet, f. 18/9 1884, d. 18/1 1885.
Birger Johan, f. 5/2 1886. Student från lyceet i Borgå 1907. Avlagt rättsexamen 1921. Stadsfogde i Vasa sedan 1/12 1921. — Gift i Björneborg 20/10 1918 med Hjördis Gertrud Vikman. Barnlösa.


Tabell 13.

VII. Johan Björklund, son till Erik Johan B., tab. 7. f. i Nykarleby 8/4 1819, d. i Viborg 21/4 1852 i kolera, dit han anlänt med fartyget Amiral. Avlagt skepparexamen i Vasa 29/4 1842. Erhöll burskap i Nykarleby 1/7 1847. Bodde i svärfaderns gård (N:o 70). — Gift 26/11 1846 med Maria Amalia Forsell, dotter till skräddaren Anders F. och Maja Stina Sarlin, f. i Nykarleby 1/11 1824, omgift 19/2 1857 med dåvarande styrmannen, sedan sjökaptenen Matts Edvard Sarlin. Hon dog i Nykarleby 5/1 1870 i andtäppa.

VIII. Barn (fött i Nykarleby):
Maria Amalia, f. 15/10 1847, d. i Nykarleby 3/10 1851 i »slag».


Tabell 14.

VII. Jakob Björklund, son till Erik Johan B., tab. 7, f. i Nykarleby 15/1 1821, d. i Gamlakarleby 4/9 1905 av ålderdom. Flyttade 1830 till Vasa, där han blev skomakargesäll. Reste 1844 till Petersburg i och för utbildning i sitt yrke. Återvände efter 8 månader på kallelse av skomakaränkan Hartman för att förestå hennes verkstad. Flyttade 1847 till Gamlakarleby, först som gesäll hos skomakarmästaren Johan Valin, kort därpå själv mästare. — Gift i Vasa 30/4 1849 med Karolina Jakobsson, f. 1/11 1821 i Nykarleby, d. i Gamlakarleby 3/12 1891 i kräfta, dotter till gårdsägaren och snickaren Johan J. och Brita Helena Hellman.Skomakaren Jakob Björklunds Tro- och Huldhetsed.

 
Utdrag af Magistratens i Gamlakarleby    
stad Protokoll för den 23 Oktober 1848.
 § 3.

     Skomakare Gesällen Jacob Björklund, hvilken under § 2 af Protokollet den 29 April innevarande år uti denne stad såsom Skomakare beviljats burskap och borgarerätt företrädde och med anhållan att få Tro-, Huldhets- och Borgareed aflägga, upptedde Loflige Skomakare Embetets härstädes under den 10:de nästlidne Juli för honom utfärdade Mästare Bref och som Magistraten icke fann skäl att denne begäran afslå, altså tilläts Björklund med tu finger å bok, efter förestavning, Hans Majestät Kejsaren Tro- och Huldhets samt Borgareeden aflägga, hvaröfver honom lofvades bevis genom Utdrag af Protokollet.

     Ort och tid förutskrefne.

På Magistratens vägnar:

G. N. Spolander.

 


Fru Karolina Björklund, född Jakobsson.

Skomakarmästare Jakob Björklund.

 

VIII. Barn (födda i Gamlakarleby):
Johan Alfred, f. 21/6 1850. Affärsman. Kommerseråd. Tab. 15.
Eliel, f. 6/10 1853. Stadsfogde. Tab. 20.
Isak August, f. 7/12 1855. Prost. Teol. doktor. Tab. 21.
Emil, f. 4/2 1858, d. 31/1 1860.
Julius, f. 26/12 1859, d. i Gamlakarleby 15/6 1909 i njurlidande. Gick några klasser i elementarskolan i Gamlakarleby. Anställd på brodern Alfreds affär till 1892, då han startade egen, som han dock nedlade 1907 på grund av sjuklighet. Stadsfullmäktig 1897—1904, ledamot i drätselkammaren 1896—97, i muddringskommittén 1900—1903, i förmyndarnämnden 1902—05, i fattigvårdsstyrelsen 1899—1909. Ägde gården Torggatan 30. Särintresse: ivrig sportfiskare, jägare och seglare. Ogift.
Karl Emil, f. 1861, d. s. å.
Maria Emilia, f. 12/7 1863, d. 9/3 1937 i hjärnblödning, sockersjuka. Ogift.
Ida Karolina, f. 14/10 1865, d. 4/6 1867.
Handlanden Julius Björklund.


Tabell 15.

VIII. Johan Alfred Björklund, son till Jakob B., tab. 14, f. i Gamlakarleby 21/6 1850, d. där 3/6 1922 av ålderdom. Efter att ha genomgått några klasser av hemstadens elementarskola, gick han in på affärsbanan. Handelsbiträde hos olika firmor i hemstaden och i Kuopio. Efter 15 års praktik, grundade han år 1878 den parti- och minutaffär, som småningom utvecklades till ortens största. År 1910 inköpte han av avlidne handlanden Alarik Sandströms sterbhus dennes järnaffär, som utvidgades. År 1916 ombildades både huvudaffären och järnhandeln till aktiebolag. I hemstaden flitigt anlitad i allmänna värv, så var han bl. a. ledamot av stadsfullmäktige i 30 år (1886—1916), drätselkammaren, kyrkorådet, ordförande i handelsföreningen sedan 1894, ledamot i Nordbankens filalkontor i Gamlakarleby, i folkskoldirektionen m. m. Utom hemorten var han också intresserad i en del merkantila och industriella företag. Medlem i förvaltningsråden i flere större företag (Vasa Sockerfabrik Ab., Finska Sockeraktiebolaget, Vasa Bomullsmanufaktur Ab., Suomen Valtamerentakainen Kauppa Oy., försäkringsbolaget Wellamo m. fl.). — Kommerseråd. — Gift 25/7 1876 med Lovisa Emilia Krabbe, f. i Gamlakarleby 28/6 1847, d. där 29/11 1923 i sockersjuka, dotter till skepparen, gårdsägaren Simon Petter K. och Lovisa Fredrika Björndahl.

IX. Barn (födda i Gamlakarleby):
Jakob Alfred, f. 7/6 1878. Affärsman. Tab. 16.
Uno Valfrid, f. 18/12 1879. Vicehäradshövding, bankir, generalkonsul. Tab. 18.
Signe Emilia, f. 10/4 1884, d. 30/12 1884.
Lars Gunnar, f. 1/9 1887. Affärsman. Tab. 19.Wasa Bomullsmanufaktur Aktiebolag.
[Wasa Bomullsmanufaktur Aktiebolag.
No 9, 25 meter. Tryckt hos Tilgmann i Helsingfors. Originalstorlek ca 240x170 mm. Förstoring.
Stig Haglund tillhandahöll. En annan gammal etikett.
(Inf. 2009-05-19.) ]

 


Tabell 16.

IX. Jakob Alfred Björklund, son till Johan Alfred B., tab. 15, f. i Gamlakarleby 7/6 1878, d. där i hjärtslag 25/8 1920. Student från Uleåborgs lyceum 1898. Efter studier i Tyskland inträdde han i faderns affär och blev senare chef för Ab. Alfr. Björklunds järnhandel. — Gift 17/2 1907 med Alice Maria Ahlstrand, f. i Gamlakarleby 14/6 1884, dotter till sjökapten Oskar Fredrik A. och Johanna Elisabet Koskelin.
Kommerserådet Alfred Björklund.


X. Barn (fött i Gamlakarleby):
Gunvor Emelie, f. 15/12 1907. Tab. 17.


Tabell 17.

X Gunvor Emelie Björklund, dotter till Jakob Alfred B., tab. 16, f. i Gamlakarleby 15/12 1907. Genomgått Gamlakarleby svenska samskolas 8 klassiga läroverk. Företagit resor till olika länder i och för språkstudier. Ledamot av följande nämnder och företag: Svenska samskolans föräldraråd, Svenska folkpartiets lokalstyrelse, direktionen för de gamlas hem, styrelsen för Ab. Alfr. Björklunds järnhandel. — Gift 24/8 1930 med Ragnar Fredrik Neunstedt, f. 21/4 1893 i Gamlakarleby. Student från privata svenska samskolan i Gamlakarleby 18/9 1914. Avlagt med. ex. 14/5 1917, med. kand. 12/10 1920. Med. lic. 30/5 1927. Praktiserande läkare i Gamlakarleby sedan 1927. Skolläkare sedan 1927.

XI. Barn (fött i Helsingfors):
Finn-Folke Fredrik Neunstedt, f. 30/12 1931.
Uppfört i Gamlakarleby 1932 av Gunvor och Ragnar Neunstedt.


Tabell 18.

IX. Uno Valfrid Björklund, son till Johan Alfred B., tab. 15, f. i Gamlakarleby 18/12 1879. Student från Uleåborgs svenska lyceum 1898. Avlagt högre förvaltningsexamen 1902, rättsexamen 1903, vicehäradshövding 1906. Egen advokatbyrå i Gamlakarleby 1908—19. Ombudsman och sekreterare i Grossistföreningen i Finland 1909—15. Sedan 1919 bosatt i Helsingfors, där bedrivande bankir- och affärsverksamhet. Startade 1925 firman Uno Björklund & C:o Bankirkommanditbolag. Ordförande i Ab. Alfr. Björklunds järnhandel. Sedan 1923 medlem och sedan 1925 ordförande i Vasa Bomull Ab. Sedan 1922 medlem i förvaltningsrådet i Finska Socker Ab. Sedan 1928 medlem av förvaltningsrådet och Viceordförande i direktionen för Affärsidkarnas i Finland försäkringsbolag. Sedan 1930 medlem i styrelsen för Kymmene aktiebolag, sedan 1932 medlem av direktionen för Bomullsfabrikernas Försäljningskontor och sedan 1938 medlem i direktionen för Oy Ph. U. Strengberg & C:o. Ab. Sedan 1922 intager säte och stämma i Börskommittén såsom Fondhandlareföreningens representant. Sedan 1922 medlem i Helsingfors Skiljenämnd för Handel, Industri och Sjöfart. Dessutom varit och fortfarande är styrelsemedlem i flere andra affärsföretag. Sedan december 1933 generalkonsul för Turkiet. — Gift 1924 med Lilly Viktoria Alftan, f. Ekman, dotter till handlanden Viktor Ekman och Vilhelmina Lindholm. Skilda 1926.

X. Barn (fött i Helsingfors):
Maud Emelie, f. 11/2 1925.
Av Gunnar Björklund 1927 uppfört stenhus i Gamlakarleby (enl. ritning av arkitekt Matti Björklund).


Tabell 19.

IX. Lars Gunnar Björklund, son till Johan Alfred B., tab. 15, f. i Gamlakarleby 1/9 1887, d. där 30/5 1929 i lunginflammation. Genomgått Gamlakarleby elementarskola och Brahestads borgare- och handelsskola. Inträdde i faderns firma och blev efter föräldrarnas död dess verkställande direktör. Tysk vicekonsul i Gamlakarleby 1923. Medlem i styrelsen för Finsk-tyska handelskammarföreningen, av förvaltningsrådet för Tukkukunta r. l., samt i direktionen för Ab. Alfr. Björklunds Järnhandel. — Gift 1:o 3/7 1917 med Maggie Maria Palander, f. 2/12 1898 i Hollola, d. i Gamlakarleby 5/5 1918 av barnsängsfeber, dotter till stationsinspektor Vilhelm P. och Rosa Lithén; 2:o 23/11 1919 med Hjördis Maria Eriksson, f. i Gamlakarleby 22/10 1892, dotter till överkonduktör Titus E. och Tekla Huldén, omgift 14/9 1934 med löjtnanten, militärinstruktören Fridrich Hermann Weidenbach, f. 2/9 1903 i Odessa och flyttade med honom och barnen 1936 till Vasa.

X. Barn (födda i Gamlakarleby):
1. Lilian Margareta, f. 13/4 1918. Gift 16/10 1937 med kontorist Börje Gustav Lindeman, f. i Vasa 1/5 1910.
2. Greta Birgitta, f. 16/6 1920.
2. Ann-Maria Emelie, f. 3/4 1922.


Tabell 20.

VIII. Eliel Björklund, son till skomakarmästaren Jakob B., tab. 14, f. i Gamlakarleby 6/10 1853, d. där 8/4 1916 i lunginflammation. Gick några klasser i dåvarande elementarskolan. Arbetade sedan några år i sin faders skomakeriverkstad, där han fick gesällbrev 1872. Övergick så till affärsbanan och fick anställning hos brodern Alfred. Startade i slutet av 1880-talet s. k. kallmejerier i Karleby, Vittsar samt i Sievi och Reisjärvi. Hamnbokhållare i Gamlakarleby från 1888 till sin död. Också under samma tid stadsfogde. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen en längre tid. Kyrkvärd från 1907 till sin död. Ägde gården Ö. Kyrkogatan 44, som efter änkans död övertogs av svärsonen Valter Viklund. — Gift 28/6 1888 med Augusta Gustava Sandström, f. 3/3 1865, d. i Gamlakarleby 1/5 1928 l lunginflammation, dotter till bagarmästaren Erik Gustav S. och Gustava Rautio.
Stadsfogden Eliel Björklund.


IX. Barn (födda i Gamlakarleby):
Henry Eliel, f. 7/4 1889, d. i Helsingfors 12/4 1913 i hjärtfel. Genomgått 4 klasser av Gamlakarleby samskola. Anställning hos farbrodern Julius till 1907 samt sedan hos morbrodern handlanden Alarik Sandström till dennes död 1910. Genomgick handelsskola i Helsingfors, där han fick anställning hos Ab. Herman Renlund. Ogift.
Elly Augusta, f. 23/12 1890. Genomgått 5 kl. samskola. Utdimitterad från Ekenäs seminarium 1913. Biträdande lärarinna i Renlunds folkskola i Gamlakarleby 1913—14, vikarierande där 1914—25, 1929—31. Chef för flickscouterna 1917—21. — Gift 31/8 1919 med brandchefen och handlanden i Gamlakarleby Axel Valter Viklund, f. 15/11 1893.

X. Barn (födda i Gamlakarleby):
Claës Valter Magnus Viklund, f. 17/7 1922. Skolelev.
Kerstin Margareta Viklund, f. 22/6 1925. Skolelev.
Iris Dorthy Birgitta Viklund, f. 3/2 1927. Skolelev.

Axel Valdemar, f. 18/2 1892, d. 4/10 s. å. i lunginflammation.
Ester Elise, f. 7/11 1894. Student 1915 från Gamlakarleby samskola. Utdimitterad från svenska handelshögskolan 1917. Anställd vid bank i Jakobstad 1917—18, sedan vid Helsingfors Aktiebanks huvudkontor i Helsingfors. Gift därstädes 29/3 1923 i hans andra äktenskap med Alarik Nystén, f. i Joensuu 15/6 1875, d. i Helsingfors 12/3 1936 i lunginflammation. Student 1895. Tjänstgjort vid Finlands banks centralkontor och vid dess filialer i Joensuu, Uleåborg, Viborg och Vasa 1897—1910. Andra direktör vid Föreningsbankens kontor i Vasa och Tammerfors 1910—16. Verkställande direktör vid Helsingfors Aktiebank. Medlem i direktionerna för ett antal industriföretag, handels- och affärsbolag.

X. Barn (fött i Helsingfors):
Lars Alarik Nystén, f. 16/9 1933.

Signe Gabriella, f. 27/4 1897. Genomgått 5 kl. samskola. Utdimitterad från Helsingfors stads sjuksköterskeskola 1920. Privat sköterska i Helsingfors till 1927. Företagit tvenne studieresor till Amerika under tiden 1927—1931. Avdelningssköterska å Maria sjukhus i Helsingfors 1931—1935. Från 1935 föreståndarinna för Helsingfors stads sjuksköterskeskolas elevhem å Stengårds sjukhus.
Margit Maria, f. 20/6 1901, d. 9/9 s. å. i magåkomma.


Tabell 21.

VIII. Isak August Björklund, son till skomakarmästaren Jakob B., tab. 14, f. i Gamlakarleby 7/12 1855. Student 1874. Prästvigd 1878. Pastoralexamen 1880. Kapellansadjunkt i Etseri 1878—82. Kapellan i Uleåborgs landsförsamling 1882—96. Kyrkoherde i Kannus 1896—1910. Kyrkoherde i Korsholm sedan 1910. Kontraktsprost i Vasa nedre prosteri 1915—1918 och i Korsholms prosteri 1924. Assessor i Åbo domkapitel 1906—1912. Representant vid kyrkomötena 1903, 1908, 1913, 1918 och för prästerskapet i Åbo ärkestift vid lantdagarna 1904—05 och 1905—06. Prost. Teologiedoktor 1923. Studieresa till Tyskland, Schweiz och Skandinavien 1891. Ledamot av kyrkohandbok- och katekeskommittén. Lärare i religion och finska vid Uleåborgs svenska fruntimmersskola 1886—89 och vid Heurlinska flickskolan i Åbo 1908—12. Utgivna arbeten: Danielin kirjasta, 1891, Katsaus suom. ev. luth. kirkon nyk. tilaan, 1908, Kirkko ja Valtio, 1911, Luonne ja luontoon kasvatus 1911, Vår kyrkas dop, 1915, Vår kyrka, 1916, Keofas Imm. Nordlund, en prästgestalt i Finlands kyrka, 1923, Predikoämbetet och de kristnas allmänna prästadöme, 1924, Den kristna kyrkans enhet, 1925, Adventshälsning, 1927, Om bikt, avlösning och bikthemlighet 1927, Selitys Hebrealais epistolaan, 1929, Om helgelsen, 1933, Frälsningsvissheten, 1933, Johan Gerson och hans bok om barnens förande till Kristus, 1933. — Gift 10/3 1878 med Fredrika Matilda Wichmann, f. 21/10 1854 i Nykarleby, d. i Korsholm 9/3 1923 i lunginflammation, dotter till apotekaren Axel Teodor W. och Maria Matilda Häggblom.
Prosten, teol. dr I. A. Björklund.

 

IX. Barn:
Isak Teodor, f. i Etseri 17/12 1878. Lektor. Tab. 22.
Anna Matilda, f. i Etseri 27/7 1880. Tab. 23.
Agnes Maria, f. i Uleåborg 17/7 1882, d. 15/7 1932 i hjärtlidande. Lärarinna i språk och sång.
August Mathias Visanti, f. i Uleåborg 31/5 1885. Arkitekt. Konstnär. Tab. 27.
Axel Fredrik, f. i Uleåborg 2/4 1887. Ingenjör. Tab. 25.
Julius Johannes, f. tvilling i Uleåborg 13/9 1888. Pastor. Tab. 26.
Kaarlo Eliel, f. tvilling i Uleåborg 13/9 1888, d. i Uleåborg 14/7 1889 i kikhosta.
Paul Bertel, f. i Uleåborg 18/7 1890. Student. Målare och tapetserare i Brooklyn. Gift där 28/6 1928 med Hilja Torikanen från Viborg, skilda 1936.
Gustav (Gösta) Teofil, f. i Uleåborg 20/9 1891. Direktör för Åbo Järnhandel. — Gift 19/2 1919 med Mary Visén, f. 30/12 1881 i Vasa.

X. Barn (födda i Åbo):
Nils Gustav Haakon, f. 18/2 1920. Samskolelev.
Daisy Margarete, f. 3/8 1926. Samskolelev.

Elli Karolina, f. i Uleåborg 13/2 1893. Idkat studier i konstmålning vid Åbo ritskola och vid Ateneum i Helsingfors.
Karl Emil, f. i Uleåborg 8/1 1895, d, i Kannus 1/2 1897 i magkramp.
Yrjö Mikael, f. i Kannus 31/12 1896. Teologiestuderande. Jägarfänrik. Död i Korsholm 8/7 1918 i lunginflammation.
Arvid Valter, f. i Gamlakarleby 13/7 1899. Kapten i reserven. Missionär i Ambolandet. Kyrkoherdeadjunkt i Korsholm. Gift 7/11 1928 med Edit Fanny Dagmar Sundholm, f. 24/3 1895. Diakonissa.


Tabell 22.

IX. Isak Teodor Björklund, son till teol. doktor Isak August B., tab. 21, f. i Etseri 17/12 1878, d. i Helsingfors 14/5 1924 i lunginflammation. Fil. kand. Lektor i Gamlakarleby svenska mellanskola. — Gift 6/3 1903 med Gunhild Maria Vilhelmina Krook, f. 28/10 1896, dotter till stationsinspektor Uno K. och Katarina Peterhoff. Student. Bor som änka i Gamlakarleby.

X. Barn:
Margareta, f. 9/9 1905 i Gamlakarleby. Student. Musiklärarinna. F. n. kontorist vid Helsingfors poliskontor.
Maire Katarina, f. 11/4 1908 i Gamlakarleby. Student. Gift 6/1 1935 med hovrättsauskultanten Aimo Ahti Järvi i Gamlakarleby, f. 23/9 1908 i Sippola.

XI. Barn (fött i Gamlakarleby):
Ari Olavi Järvi, f. 27/11 1935.

Lars Olov, f. 8/8 1909 i Nådendal. Student. Forstmästare, bosatt i Gamlakarleby.
Karl August, f. 14/12 1916 i Gamlakarleby. Studerar vid polyteknikum.


Tabell 23.

IX. Anna Matilda Björklund, dotter till Isak August B., tab. 21, f. i Etseri 27/7 1880. Genomgått svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. Gift 12/8 1907 med Samuli Albert Hohenthal, (Harima), f. 4/9 1879 i Vetil. Genomgått Handelsläroverket i Tammerfors år 1900. Studieresa till Ryssland och andra europeiska länder 1908—17, till Brasilien, Uruguay och Argentina 1919—20, till U. S. A. 1926. Grundlagt Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa 1906, dess verkställande direktör 1906—09, verkställande direktör i Oy. Laurell & Lahtinen i Vasa 1909—18. En av grundläggarna av Suomen Voltam. Kauppa Oy., medlem av dess styrelse 1918—22. Inköpte 1923 aktiemajoriteten i Helsingfors Talous-Osakekauppa, dess verkställande direktör sedan dess. Ordförande sedan 1920 i Finlands Grossistförbund, ordförande sedan 1923 i Helsingfors privata varubörs, ordförande i Finsk-tyska Handelskammarföreningen 1924—27. Dels medlem dels ordförande i styrelsen för en mängd andra företag. Kommeriserådstitel 1924.

X. Barn:
Jorma Harima, f. 28/6 1908 i Gamlakarleby. Efter slutad skolgång i Helsingfors, studerat, vid universitetet i Nothingham. Praktiserat vid olika engrossaffärer i Tyskland. Affärsman i Helsingfors. Mediedirektör i Talous-Osakekauppa. — Gift 6/6 1931 med Valma Elo, f. 26/12 1906, dotter till byggmästaren Johan Elis Elo och Josefina Lilja.

XI. Barn (födda i Helsingfors):
Ermo Samuli, f. 15/2 1934.
Veli Seppo, f. 23/7 1936.
Ilona Harima, f. 4/3 1911 i Vasa. Genomgått mellanskolan vid finska samskolan i Helsingfors och grafiska avdelningen vid Ateneum. Konstnärinna.


Tabell 24.

IX. August Mathias (Matti) Visanti, son till Isak August B., tab. 21, f. i Uleåborg 31/5 1885. Student 1904. Genomgått Åbo konstförenings ritskola och Tekniska Högskolan. Studieresor till Sverge, Danmark, Frankrike och Italien. — Innehaft arkitekturbyrå i Vasa 1916—34. I Helsingfors sedan 1934. Uppfört bostads-, affärs-, fabriks-, skol- och kommunala byggnader. Konstnär: Krigsmonument (Jaakko Ilkkas i Ilmola och napomonumentet i Storkyro), konstindustriella arbeten, grafik. Separatutställning av stentryck i Helsingfors 1932. — Gift 9/6 1918 med Lyyli Johanna Myntti, dotter till fabrikören Juho M. och Maria Nissilä, f. 9/3 1893.

X. Barn (fött i Vasa):
Markus Mathias, f. 4/12 1921. Skolelev i Helsingfors.


Tabell 25.

IX. Axel Fredrik Björklund, son till Isak August B., tab. 21, f. i Uleåborg 2/4 1887. Anställd vid maskinfabrik i Kewance, Illinois, U. S. A. — Gift i Amerika med Anni Moffit, av irisk-skotsk börd.

X. Barn (födda i Kewance, Illinois):
Paul Raymond, f. 20/5 1916, d. 1918 i lunginflammation.
Mary-Ann, f. 15/1 1919, gift 28/6 1936 med Robert Leslie Nye från Toulon, Illinois.

XI. Barn (fött i Toulon):
Betty Ann Nye, f. 28/6 1937.


Tabell 26.

IX. Julius Johannes Björklund, son till Isak August B., tab. 21, f. i Uleåborg 13/9 1888. Student 1907. Prästvigd 10/6 1911. Pastoralexamen 4/3 1914. Fil. magister. Teologie kandidat. Marinpastor i Helsingfors. — Gift 8/6 1913 med Ingrid Anni Helena Mentona Tallroth, f. 21/1 1886 i Nurmo, dotter till prosten Albert Emil T. och Alma Cecilia Forsman.

X. Barn (födda i Vasa):
Ruth Inkeri, f. 24/12 1913. Student. Lärarinna vid husmodersskola i Helsingfors.
Mika Ensio, f. 9/9 1916, d. i Helsingfors 12/12 1930 i sömnsjuka.
Hanna Mirjam Cecilia, f 26/1 1919. Bankkontorist i Helsingfors.Woldemar Backman (1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Gren III. Anders Johansson Bro och hans efterkommande.
(Inf. 2005-06-20.)