Nykarlebysoldater i 1808—1809 års krig.

Av  W o l d  B a c k m a nCarl XI i Sverige lade i slutet av 1600-talet en ny grund för infanteriet. I st. f. utskrivningar infördes det s. k. ständiga knecktehållet. Enligt detta indelades varje landskap i Sverige och Finland i 1200 rotar, och skulle varje rote anställa och underhålla en soldat, främst genom att åt honom inrätta ett ett s. k. soldattorp (stuga, en liten åker, d:to äng och ett kålland).

Av olika anledningar kom detta system att användas i Österbotten först fr. o. m. 1734. På Nykarleby landskommuns lott kom 26 soldater, av vilka 2 placerades i Karby, som då tillhörde Nykarleby, 2 i Kovjoki, 5 i Soklot, 5 i Kyrkobyn, 5 i Ytterjeppo och 7 i Överjeppo by (nuvarande Jeppo). Varje rote omfattade här i regel 4 hemman.

År 1897 uppställdes en ny formation, baserad på samma princip. Detta var Vasa regimente, bestående av 750 man.

Till detta bidrog Nykarleby med 11 soldater.

Här nedan följer en förteckning av de i 1808—1809 års krig deltagande soldaterna. Denna förteckning — vad beträffar Österbottens regimente — göres närmast med ledning av en mönstringsrulla av den 13 febr. 1808, således endast någon vecka före krigets början. Vid detta tillfälle avskedades Erik Klinga för lungsot och Elias Bastion för »sträckning i vänstra vaden«, men ersattes senare av andra.

Jag har också medräknat Petter Östman, som länge som soldat och korpral tillhört »Nykarleby soldaternas grupp«, men hade redan före krigets början stigit i graderna till sergeant och således tillhörde underbefälet. Antalet blir således 27.

Österbottens regimente.

1) AND, Petter, f. i Umeå 1779. Efter kriget flyttade han som torpare till Munsala, först på Kiv, sedan på Sandås. Död 1845 i slag. Kom med hustru från Umeå. Sonen Jakob torpare på Ohls, Munsala (d. 1885). Barnen skingrade.

2) ASP, Jonas, f. i Pedersöre 1769. Vicekorpral. Efter kriget inhysing i Soklot, där han dog 1830 i slag. Gift tvenne gånger. 12 barn, av vilka flertalet dogo som små. Släkten fortlever på orten på kvinnosidan. En sondotter gifte sig med skarpskytten Anders Blom, boende på Stenbacka, Harjux, Munsala. Direkt avkomling av dem nu bonde på Stenbacka. Från en annan sondotter härstammar bl. a. bonden Erik Forsbacka, folkskolläraren Einar Sundström och lektor Hugo Lagström i Björneborg.

3) BAST, Carl Fredrik, f. i Munsala 1775, son till soldaten Carl Petter Kempe (hemma från Stockholm), en tid också soldat här. Död i Munsala, där han var torpare på Helsing, Vexala, 1847, av »antäppa«. Gift från Vexala (Smeds). Två av sondöttrarna gifta med var sin bror, bönder på Stenbacka i Vexala. Den enas son är nu husbonde på fadrens hemman.

4) BI, Henrik, f. i Kuortane 1782. Efter kriget torpare på Smeds (Vexala). Dog där 1847 i »flussfeber«. Gift. Alla barnen döda som små.

5) BLINK, Simon, f. i Alavo 1770. Efter kriget dräng på Kampas i Överjeppo, d. där 1831 i slag. Direkta efterkommande leva i Jeppo och hava behållit soldatnamnet.

6) BLÅMAN, Matts  var född i Överjeppo 1755, son till soldaten där Matts Kiäx. Han var närvarande vid den ovannämnda generalmönstringen 1808, men finnes i kyrkböckerna antecknad som »död i Lappo omkring 1807«. Årtalet måste naturligtvis var oriktigt, men han dog väl i krigets början. Gift från Ytterjeppo.

7) BLOM, Anders, son till bonden Anders Mattsson Lillbärs i Ytterjeppo, f. i Ytterjeppo 1767. Död där 1837 i slag. Gift från Ytterjeppo. Båda rotfattiga. Endast en dotter, flyttat till Munsala.

8) FRI, Johan, född 1779 i Härmä (?).»Bortkommen i kriget«. Gift från Lappo. Endast ett barn nått mogen ålder, flyttat till Härmä.

9) GRÅ, Johan  Persson, f. i Markby, Nykarleby 1785. Efter kriget torpare och sockenskomakare på Ryss i Ytterjeppo. Död där 1823 i lungsot. En son och en dotter, som bortflyttat.

10) IS, Göran, f. 1779 i Storå. Efter kriget flyttat till Kauhajoki. Gift från Soklot. En son och en dotter.

11) KEMPE, Carl  Erik, son till föraren Göran Anders Harjulin och Lisa Turdin, f. i Munsala 1777. Skjuten i kriget. Gift från Oravais. Endast en dotter, gift med bonden Johan Johansson Bonäs, en bror till de nuvarande bönderna Bonäs' farfar.

12) PAN, Henrik, son till Matts Johansson Knuts, »volontär vid arméns flotta i Åbo eskader«, f. på Knuts, Nykarleby 1780. Sjöman, soldat sedan 1804. Död i Uleåborg 1808, troligen under arméns reträtt. Gift från Purmo. Barnlös.

13) RAPP, Jakob, f. i Mustasaari 1789. Död i Uleåborg; sannolikt under reträtten. Ogift.

14) SABEL, Erik, f. i Pedersöre 1776. Efter kriget landbonde i Vexala (Fogel). År 1818—20 mjölnare i Jeppo. Sedan bonde i Monäs, Munsala. Död där 1843 i »svullnad«. Gift från Munsala. Son och sonson bönder på Flygar i Monäs. Flertalet av den senares barn flyttat till Sverige.

15) SJÖ, Jakob, bondson från Jeppo, f. där (Böös) 1769, död 1825 i lungsot. Gift med en bonddotter från Högbacka. Hemmåg. Alla barn döda som små.

16) SKÖN, Isak, f. i Munsala (Svarvar) 1784. Skjuten i kriget. Gift. Barnlös.

17) STADIG, Johan  Fredrik, son till korpral Simon Bergman, f. i Vörå 1755. Korpral, gift med Anna Beata Carling, dotter till magister Anders Carling i Jakobstad och Barbro Tunea. Efter kriget flyttade familjen 1816 till Östermyra. En son, Henrik, var en tid bosatt i Jalasjärvi, sedan bonde på Drakabacka. Av dennas barn lever Amalia, f. 1863 som änka efter skomakaren Karl August Forsberg i Vasa.

18) STOR, Nils, son till soldat Jonas Nybom, f. i Nykarleby kyrkby 1766. »Med svenska armén bortfaren, men ej återkommen«. Gift från Överjeppo. Två döttrar och en son, men ej kunnat följa deras öden.

19) TORN, Johan, f. i Monå, Munsala 1811, först som landbonde på Flakabacka, senare som husbonde på Kock. Efter 1829 ej kunnat följa familjen.

20) TRAST, Petter, född i Monå, Munsala, 1775. Efter kriget död på Helsing, Vexala 1839 i »svullnad«. Torpare där (en tid på Pet). Gift från Damskata. Sonen, som var torpare på Vik, Soklot, dog som livstidsfånge i Åbo 1821.

21) TUPP, Nils Petter, f. i Ratan, Sverige 1773. Bortflyttade med sin hustru, en änka från Vexala, till Vesterbotten år 1810.

22) UNG, Carl, f. i Munsala 1779. Hade blivit soldat 1803. Gift. Hans öden äro mig obekanta.

23) WARGELIN, Simon, f. 1760 I Purmo. Han var vid mönstringen 1808 sjuk och hans hustru nämnes änka 1810. Det är troligt, att han ej alls var med i kriget.

23) VILL, Elias, son till soldaten Lars Storman, f. i Nykarleby, Soklot, 1776. Efter kriget kyrkväktare i Nykarleby i början av 1820-talet, bosatt i staden. Död 1845. Tre gånger gift. En dotter gift med styrman Matts Brunberg i Nykarleby samt död i Nykarleby 1880 i lunginflammation. [Berättade för Zacharias Topelius om Beckbrännaren som alltid kom överst.]

25) VÄRN, Johan, f. i Lillkyro 1776. »Bortlämnades i sista kriget.« Gift från Överjeppo. Av sönerna var  Jakob  tullbåtsvaktmästare först i Nykarleby, sedan i Jakobstad. Dennes dotter Maja Kajsa förestod länge ett värdshus i Jakobstad. (d. 1906).

26) Å, Jakob, f. i Munsala 1784. Ogift. Om hans öden intet känt.

Härtill kommer:

27) ÖSTMAN, Petter, (Per), f. i Mo, Sverige 1751, rustmästare, sergeant, boende på Kampas militärboställe, där han dog 1813 i lungsot. Gift med Margareta Jägerholm från Brahestad. Som änka flyttade hon först till Kovjoki samt 1822 till Munsala, Monäs. En son, Herman Petter, torpare på Kampas, sedan på Mietala i nuvarande Jeppo, där han dog 1852 i lungsot. Gift. Barnlös.

————

En kort översikt av förhållandena visar, att av ovannämnde 27 soldater endast en bråkdel eller 7 varit hemma från Nykarleby, 6 voro från Munsala, 6 voro från andra kommuner i svenska Österbotten (Pedersöre, Purmo, Mustasaari), 5 voro från finska Österbotten, 2 från Sverige och om en är hemorten obekant.

Åldern var:

under 20
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—59
50—

 år:
»
»
»
»
»
»
»

1
2
8
5
5
3
1
2
——
S:a

27

Soldaterna voro således i regel mogna män i sin bästa ålder.

Ogifta voro endast två soldater, de andra voro gifta.

En omständighet, som icke beröres i förteckningen är den, huru lång tid soldaterna hade tjänstgjort före kriget. Här må dock lämnas nedanstående uppgifter.

Så gott som ingen 3
     —5
  6—10
11—15
16—20
21—

 år:
»
»
»
»

11
3
4
4
2

——
S:a 27

Vasa regemente.

Som redan tidigare nämnts, uppställdes detta först 1807, således så pass sent, att det knappast hunnit få någon militär dressyr förrän kriget bröt ut. Sedan kom Vasa regemente att jämte den ena bataljonen av Österbottens regemente och Västerbottningarna att bilda den 5:te brigaden under Sandels chefskap. Denna brigad rensade på vårsommaren 1808 Savolax fri från fiender, men måste dock på hösten retirera för att ej bli avskurna från huvudarmén. På återtåget skulle Vasa regemente skilt ha utmärkt sig vid »Virta bro«.

De 11 nykarlebysoldaterna i Vasa regemente voro

1) BLOMQVIST, Erik  Gunnar, från Nykarleby stad. Arbetare och försvarskarl i staden. Sedan sjöman, 27 år. Gift. Död i Uleåborg 1808. Fick som soldat namnet  A p p e l.

2) BLOMQVIST, Gustav, f. i Nykarleby, son till soldaten Adam B. 21 år. Ogift. Fick behålla sitt namn.

3) HELLMAN, Hans Hansson, från Vörå, 19 år ogift. Fick namnet G r ö n.

4) HENRIKSSON, Petter Adolf, från Nykarleby, 28 år, gift. Fick namnet  S t o c k.

5) HILLI, Henrik  Isaksson, bondson från Ytterjeppo, född 1738. Tidigare sjöman. Fick namnet  F ä r d i g. Transporterades redan före krigets början till Härmä.

6) INGO, Erik  Simonsson, från Vörå, 30 år, gift. Fick namnet  H j e l t.

7) KEMPE, Abraham  Josefsson, från Kuortane, 30 år, gift. Fick namnet  S p a k.

8) PÅHLSON, Gustav från Vörå, 32 år gift. Fick namnet  B l i d.

9) SAMUELSON, Samuel, från Vörå, 22 år gift. Fick namnet  K o r r t.

10) SIMONSSON, Erik, från Kauhava, f. där 1781, gift. Sedan 1803 vargeringsman [i reserven] på Hilli. Som soldat erhöll namnet  L o. Efter kriget först landbonde på Jutas, sedan torpare på Knock. (Ytterjeppo), landbonde på Smedsbacka och sist backstugusittare på Ryss (Ytterjeppo), där han dog 1847 av »vattsot«. En son, Matts Sundqvist var skräddare, sedan sjöman. Drunknad 1851 på Baltischports redd. En annan son, Matts Sundqvist, skräddarlärling hos brodern, sedan torpare på Hjerp, år 1870 med familj flyttat till Petersburg, återkom ensam 1894, död på kommunalhemmet 1902 i lunginflammation.

11) STADIG, Anders  Johansson  var son till den från Stockholm bördiga soldaten S. (överlöpare till fienden under 1788—90 års krig), född i Soklot 1788. Erhöll soldatnamnet Tapper. Efter kriget bortflyttade 1812 »för att söka resa till sjöss«.

Såsom av ovanstående synes äro de till Vasa regemente hörande nykarlebysoldaternas öden i de flesta fall för mig obekant. En del har måhända stupat, andra ha väl återvänt till sina hemorter efter krigets slut. Kyrkböckerna nämna intet därom.Woldemar Backman, Österbottniska Posten nr 3 och 4/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:

Sockerransoneringen. För innevarande sockertilldelningsperiod, som utgår den 28 januari, gäller köpkortets kupong A 8 eller den sista kupongen i A serien. Fr. o. m. måndagen den 29 januari säljes socker mot kupongen C 1.


Nykarleby stads marthaförening
har årsmöte å Karleborg onsdagen den 31 januari kl. 19,30.


Läs mer:
Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
Innehållsförteckning till kapitlet 1808—09 års krig.
(Inf. 2004-02-28.)