Beckbruket

En kvälls letande efter beckbruket i Nationalbibliotekets digitala samlingar gav inte så mycket nytt. En del av fynden var dock publicerade sedan tidigare. Einar Hedström om Beckbruket.

   

Manufakturer, Fabriker och Bruk i Wasa län äro följande:

1851

Städernas inkomster

1863

Albert Dyhrs konkursmasseauktion

1869

Tull-lagstiftningen från 1809—1822

1873

Exporten 1876

1878

M. Joel Hedströms konkursmasseauktion

1885

Sammanträde om inrättningens vidare fortbestående       

1889


*     *     *

Manufakturer, Fabriker och Bruk i Wasa län äro följande:

Wasa stad en blyhvittfabrik med tillverkningsvärde af 3680 r. [rubler]; en ättiks d:o med 1,700 och en tobaks med 4,460 r.; i Gamla Karleby en tobaksfabrik med 12,700 r., ett beckbruk med 2000 r.; i NyKarleby ett beckbruk med tillv.värde af 6000 r.

— — —

I Ny Karleby socken ett glasbruk, Sandnäs, med t. v. af 6000 r.;

— — —


Ilmarinen, 10 december 1851, nr 98, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

Städernas inkomster.

— — —

N y c a r l e b y.

Medelst 3 §. af Kongliga Resolutionen den 25 Februarii 1642, beviljades Nycarleby Stad, at njuta rättigheten af stånd och ställen, som främmande i deras marknader lega måste, samt inkomsten af Stadens våg; och igenom 5 §. af Kungliga Resolutionen den 6 October 1668, anbefaldes General-Commerce-Collegium at decidera angående den recognition, som Staden tilkomme af dem, som idkade beckbränneri.

Uti Resolution och bref til Kammar-Collegium och Stats -Contoiret, d. 3 Aug. 1785, förklarade Kongl. Maj:t i Nåder, at som ej tilförlåteligen utredas kunnat, huruvida de Nycarleby Stad anslagne inkomster blifvit oräknade, samt hvilka däraf antingen före eller efter 1719 utgått, och Magistraten med Borgerskapet årligen öfverenskommit om en frivillig taxation å innevånarne, hvilken, i anseende til inkomsternes mer eller mindre otillräcklighet til aflöningarne och Stadens öfriga utgifter, höjdes eller minskades efter allmänna behofven; så borde med utgjörandet af Stadens inkomster hädanefter som ditintils förblifva.

Handels-gennant, Mätare-, Packare-, Våg- och Vräkare-penningar.

Efter äskad underrättelse, huru Tolagen eller handels-genannten, våg-, mätare-, packare, vräkare-, stämpel-, hamn-, barlast-, bro-, marknads ståndpenningar samt beckbrännings-afgift i Nycarleby ärlades, har Herr Borgmästaren J. K. Gadd, uti bref, dat. den 7 Februari 1795, mig tilkänna gifvit, at några sådana Taxor icke i Nycarleby funnos eller varit inrättade, af orsak, at handelsgenannten betaldes arbitralt [beroende av godtycke], och mätare-, packare-, väg och vräkarepenningarne, efter gammal öfverenskommelse, med 6 runst. tunnan: marknader höllos aldrig i Staden, således upbars ej heller ståndpenningar, och becket brändes ej af flere, än dem, som ägde andelar i Kärlet.


Åbo Underrättelser, 12 december 1863, nr 108, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

Nykarleby. Auktion.

Genom offentlig auktion, som den 13 instundande Juli klockan 9 före middagen vidtager och derpå följande dagar i veckan, eller så länge omständigheterna medgifva, fortsättes, kommer härstädes att försäljas följande, Rådmannen Albert Dyhrs konkursmassa tillhöriga egendom, nemligen:

 • Handelsvaror, bestående af jern, stål, jernplåt, glas, porsliner, manufakturer och korta varor, ett parti terpentin,
 • åtskilliga större och mindre åkrar och åkerlindor,
 • 5/9:delar [s.g.s. oläsbar text] uti stadens Beckbruk, 1/7:del uti Ahlö skeppsvarf,
 • en villa å Ahlö holme,
 • åtskilliga magasins och andra byggnader,
 • en Hartsfabrik med inventarier,
 •  guld och silfver, koppar, messing och blecksaker,
 • åker- och körredskap, hvaribland en trilla, tre schäsar och en jagttrilla,
 • två hästar och fyra kor,
 • säng- och linnekläder,
 • möbler, mahogny, betsade och målade, samt
 • speglar, ljuskronor och annat husgeråd, som
 • aktier i Österbottniska Ångfartygsbolaget samt diverse.
  [Punktlistat för bättre läsbarhet.]

Hugade köpare till kännedom meddelas, att försäljningen sker per kontant, men att köpare, som sådant åstunda, kunna genom aftal med massans gode män erhålla sex månaders anstånd med betalningen af sina inrop, emot ställande säkerhet och erläggande af ränta.

Nykarleby stads auktionskammare, den 22 Juni 1869.

Theodor Häggblom.


Vasabladet, 26 juni 1869, nr 26, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

I:sta Kapitlet.

Tull-lagstiftningen från 1809—1822.

— — —

1) För att erhålla helst någon föreställning om Finlands handel vid början af det 19:de seklet och dem bland dess näringar, hvilka af tull-lagstiftningen skulle skyddas, meddelas här följande uppgifter ur ”Beskrifning om Svearike af Daniel Djurberg IV bandet, innefattande Finland” tryckt i Stockholm 1808 samt ”Description Chorographique de Ia Finland russe par Pierre de Friccius” S:t Petersburg 1807. År 1805 beboddes den del af Finland, som var förenad med Sverige af 897,703 personer, hvaremot den del af landet, som tillhörde Ryssland, vid samma tid hade 182,205 innevånare.

— — —

Wasa Län

— — —

Nykarleby idkade handel med tjära från 15 till 20,000 t:r beck m. m. År 1805 ägde staden endast 3 större fartyg. Af manufakturer funnos här ett Skeppsbyggeri. Förenämnde år funnos i staden 12 handelsmän, 8 handelsbetjenter, 3 skeppare, 69 sjömän, samt 32 mästare med 5 gesäller och lärlingar uti åtskilliga handtverk. Staden ägde en grundmurad mjölqvarn, med 2 par stenar och af fördelaktig inrättning samt en tjärgård och ett beckbruk.

— — —


Om tull-lagstiftningen i Finland / af Wilhelm Lavonius, 1873, s. XX.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

Wasa, den 30 Mars.

Wasa län år 1876.

(Forts. från N:o 24.)

H a n d e l n  under 1876 var ganska liflig. Vi skola i det följande af exportens belopp upptaga så mycket, som vi tilltro och kunna riskera, utan att alltför mycket trötta den ärade läsaren med sifferuppgifter, ehuru det väl bör glädja litet hvar, att se huru mycket länet år 1876 hade att utföra och försälja åt utländingen.

Enligt tullkamrarnes uppgifter utgjorde exporten af trävaror:

— — —

Från Nykarleby: beck 156 tunnor, kåda 4179 lisp., tjära 10.715 tunnor, plankor 185.608 kubikfot, bräder 122.248 kubikfot, holländsk bjelk 50.953 kubikfot, spakämnen 70 kubikfot och ved 7 famnar.

— — —


Vasabladet, 30 mars 1878, nr 26, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

Auktioner

Fredagen den 13 nästkommande November kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion, som förrättas i Lektor G. Hedströms gård i denna stad. Handlanden M. Joel Hedströms konkursmassa tillhörig egendom, nemligen: 1/8:del i Nykarleby Beckbruk, ett magasin, beläget vid stadens norra tull, ett parti handelsvaror, bestående af kaffe, Farin socker, risgryn, salt, stångjern, fjederstål, pertspik, färgstofter, Turkiskt rödt garn, och diverse korta varor äfvensom vigter och vågar m. m. Säkra köpare erhålla tre månaders anstånd med betalningen af sina inrop. Nykarleby, den 28 Oktober 1885.

Auktionskammaren.


Österbottniska Posten, 5 november 1885, nr 45, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)


*     *     *

Intressenterna uti Nykarleby Beckbruk behagade sammanträda hos undertecknad, lördagen den 27 innevarande April kl. 5 e. m. för att rådgöra och besluta om inrättningens vidare fortbestående. Nykarleby den 9 april 1889.

Carl Nylund.


Österbottniska Posten, 18 april 1889, nr 16, s. 4. [Första spalten.]
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-03-06.)Läs mer:
Beckbruket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2021-03-06, rev. 2022-03-06 .)