Alternativ energiproduktion


Delvis som en följd av Nykarleby stads medverkan i projektet ”Höjning av energisjälvförsörjningsgraden i Österbotten” håller två nya energiproducerande enheter att ta form i kommunen. Det projekt som först kommer att förverkligas är förmodligen fjärrvärmeanläggningen på den tidigare betongstationstomten på Fabriksgatan. Det andra är den planerade biogasanläggningen i anslutning till Jeppo Krafts anläggningar i Jeppo.
     Processen kring fjärrvärme värme i Nykarleby centrum kom igång redan sommaren 2006 då en kartläggning över uppvärmningsbehovet i centrum gjordes. På hösten presenterade kraftverkets vd Tony Eklund för stadsstyrelsen en preliminär undersökning om förutsättningarna och lönsamheten för att inleda fjärrvärrmeverksamhet i staden.     


Grönt ljus i styrelser

– I dagsläget har vi grönt ljus från såväl politiskt håll som kraftverkets egen styrelse för att gå vidare med planerna, berättar kraftverkets vd Tony Eklund. Den lämpligaste platsen för fjärrvärmeverket är den gamla betongstationstomten på Fabriksgatan. Den är tillräckligt stor och ligger lämpligt till nära flera av de potentiella industrikunderna och tillräckligt nära centrum för att vi skall kunna erbjuda värme åt husen i centrum. Vi har redan gjort avtal med Jakobe om att överta deras arrendekontrakt för den gamla betongstationstomten.
     Samtidigt som vi har planerat att inleda fjärrvärmeverksamhet öster om älven har stadens byggnadskontor haft en separat plan över en flisvärmecentral och ett mindre fjärrvärmenät mellan skolcentrum och Stjärnhallen. Pga. stigande prisnivåer visade sig det dock under våren att två separata projekt i en stad av Nykarlebys storlek inte ar lönsamma. Stadsfullmäktige beslöt således att ansvaret för att förverkliga fjärrvärmeutbyggnaden i staden påförs Nykarleby Kraftverk.


Start redan detta år

Går allt enligt planerna kan fjärrvärmeverksamheten komma igång redan i slutet av detta år eller i början av nästa år. Detta gäller i synnerhet västra sidan av älven där byggnadskontoret redan har en färdig plan och valt entreprenörer. Grävarbeten kommer att inledas under sommaren. Värmen på den västra sidan kommer till en början att produceras till stora delar med redan befintliga anläggningar såsom t.ex. den l MW stora flisanläggningen vid skolcentrum. Vid behov kan även tillfälliga värmekällor användas tillägger Eklund.
     – Vi kommer att anställa en fjärrvärmeansvarig, säger Tony Eklund. Den personens första uppgift blir att planera vidare och leda arbetet för att komma igång med själva verksamheten. Detta är efter allt en stor satsning som kommer att resultera till en omsättning om några år i klass med vad vårt nuvarande vattenverk har. Öster om älven skall tomten saneras från onödiga byggnationer och till en början anskaffas de reservpannor som ändå kommer att behövas. Dessa kommer sannolikt att använda brännolja, emedan den är betydlig förmånligare än den lätta brännoljan, som vi i slutändan måste kunna konkurrera med. Detta innebär att det även kan bli möjligt att inleda en begränsad distribution av fjärrvärme vid industriområdet ännu i år.
     Det blir också rätt snart dags att fastställa tariffer och anslutningsavgifter för att vi skall kunna göra avtal med kunderna. Överlag kommer det att vara förmånligare att vara ansluten till fjärrvärme än att ha egna oljepannor, annars är det ingen idé i det hela.
     Den planerade värmecentralen för fasta bränslen skall klara av olika bränslen, främst flis och torv. Men även åkerbränslen kan bli aktuella i framtiden. Vi kommer att satsa hårt på reningen av rökgaserna, emedan det är sannolikt att kraven på denna front kommer så småningom att bli allt strängare.
     För att komma igång med verksamheten och skapa den kritiska massa som behövs kommer vi första hand att rikta oss på industri och större kunder såsom husbolag. För egnahemshusägarna blir dock inte fjärrvärmen inom de närmaste åren något egentligt alternativ pga. de dyra anslutningskostnaderna. Kulvertarna kostar över 100 euro per meter, vilket gör att anslutningen till ett egnahemshus förmodligen blir alltför kostsam. Men vi ställer inte oss på tvären ifall ett egnahemshus som ligger lämpligt till vill ansluta sig, tillägger Eklund.
Såhär ser den planerade dragningen av fjärrvärmenätet ut. Verket placeras vid den blåa punkten på den tomt där betongstationen tidigare verkade. Den slutliga dragningen bestäms av de kommande kundavtalen. [Förstoring.]


Kontakten, Nykarleby Kraftverks kundtidning nr 3/2007.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Bilder från arbetet.
(Inf. 2007-08-28, rev. 2021-01-24.)