Krossgrus Ab
Ab Nykobe Oy

Fabriksgatan 5Några milstolpar

 • 1981 den 10 september registrerades företaget Ab Nykobe Oy, ett av Backlundbolagen. Namnet var inte så långsökt, för förut fanns Kokkobe och Jakobe. Att trafikanterna bröderna Karl-Johan och Ralf Kronqvist från Socklot var delägare, framgick ur artikeln nedan. Med hjälp av Ralf, Anita och Britt-Marie Kronqvist framkom att även byggmästare Lars Löfdahl från Jakobstad och en Åkerblom som hade något att göra med Kokkola Autoilijat, var delägare.
  Besvär mot bygglovet anfördes, så byggstarten försköts.
 • 1982 i oktober invigdes betongstationen.
 • 1982–84 byggdes Bröderna Sjöholms hus av Byggnadsbyrå H. Backlund och då levrerades betong från stationen.
 • 1984 byggdes kraftverket och då var det högkonjunktur.
 • 1988 på våren gick företaget i konkurs och i november föll konkursdomen.
  Krossgrus Ab köpte stationen i juli.
 • 1989–90 drev enligt uppgift från Johan Willman ett Kristinestads-bolag verksamheten
 • 199? köptes anläggningen av Jakobe och användes som lager.
 • 1999 den 13 december ströks företaget ur handelsregistret.
 • 2008 byggdes stadens fjärrvärmeverk på tomten.Betongfickor och skräp vid den nedlagda och förfallna betongstationen som 2005 var Jakobes lager. Förstoring. Ytterligare ett par bilder från tillfället.
Foto: F.L.

   
   

Artiklar

 
Nykarleby i borgen för ny betongstation 1981
Två nya besvär i Nykarleby rör betongstation, farmtomter
Nykobes betongstation invigdes i Nykarleby 1982
Backlund-bolagen 1983
Krossgrus Ab köper Nykobe 1988
Pälsningscentralens skulder 15 miljoner
Två konkursdomar i Nkby-rätten

*     *     *

Nykarleby i borgen
för ny betongstation

EN TOPPMODERN betongstation kommer om allt går enligt planerna att tas i bruk ännu i höst i Nykarleby. Det är ett nystartat aktiebolag, Nykobe, med Byggnadsbyrå H. Backlund som största delägaren som kommer att inleda verksamheten. Betongstationen placeras troligen längs Kovjokivägen i närheten av riksväg åtta.


Det område där man först hade planerat stationen ligger endast 50—100 meter från riksvägen. Men på grund av att vattendistriktet ansåg att det finns risker för grundvattnet skulle ta skada, måste man nu söka en ny plats.

— Vi hade planerat byggstarten till september i år, men på grund av att vi måste byta placeringsställe kommer vi nog inte igång före oktober, förutspår direktör Harry Backlund.

Köpet av betongstationen har ännu inte kunnat avslutas på grund av att placeringen inte är helt klar.

Totalt kommer stationen att kosta 1,2—1,4 miljoner mark. Enligt uppgifterna från bolaget kommer 7—8 personer, inklusive chaufförerna, att sysselsättas. Stationens kapacitet blir 300—400 kubikmeter per dag, vilket i storleksordningen placerar den mellan stationerna i Vörå och Jakobstad.

Stadsfullmäktige i Nykarleby beviljade på torsdagen Nykobe kommunal borgen på 500.000 mark. Som motsäkerhet kräver staden inteckningar från 400.000—900.000 mark. Enligt bolagets förslag skulle motsäkerheten ha gällt från 600,00 mark uppåt.

Delägare i bolaget är förutom Byggnadsbyrå H. Backlund sju privatpersoner. Bland dessa finns trafikanterna bröderna Karl-Johan och Ralf Kronqvist från Nykarleby. Aktiekapitalet är 200.000 mark.

Byggnadsbyrå H. Backlund kommer naturligtvis att bli en stor kund, men bolaget riktar in sig på försäljning till andra byggare.

— Stationens hemmamarknad blir Pedersöre, Nykarleby och Oravais. Dessutom kommer vi att köra betong norrut till de ställen där vår firma bygger, uppger direktör Backlund.

Tidigare har byggnadsbyrån köpt betong från Jakobstad, Vörå och i viss mån från Alahärmä. Den nya stationen kommer i första hand att kunna konkurrera i frågan om priserna genom kortare transporter. Enligt direktör Backlund kommer den station man köper att vara toppmodern och mycket rationell.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 19 december 1981.
(Inf. 2021-02-12.)


*     *     *

Två nya besvär i Nykarleby rör betongstation, farmtomter

ETT BESVÄR mot hälsovårdsnämndens placeringstillstånd för Nykobes betongstation i Nykarleby har inlämnats till länsrätten. Byggnadsinspektionen i Nykarleby uppgav på onsdagen att man fått uppgifter från Vasa att besvär ligger inne. Byggnadsnämnden behandlade frågan på onsdag kväll, men det torde stå klart att byggnadstillståndet inte kan beviljas innan besväret är avgjort.

Diskussioner har förts huruvida det behövs ett placeringstillstånd för tung industri. Enligt de uppgifter man vid byggnadsinspektionen fått från tjänstemännen i Vasa behövs placeringstillståndet och därigenom måste besväret beaktas.

— — —


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 17 december 1981.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Nykobes betongstation
invigdes i NykarlebyÄr det här man trycker? Frågar stadsdirektör Börje Nygård och sätter igång den nya betongstationen i Nykarleby. Direktör Harry Backlund, Kari Stennabba, Johan Holmlund och Karl-Erik Kronqvist övervakar starten.


NYKOBE Betongstation i Nykarleby invigdes officiellt på tisdagen, då stadsdirektör Börje Nygård var den som genom att trycka på startknappen lät den första betongen rinna ner i väntande transportbil. Riktigt första produktionen var det emellertid inte, då man redan provkört anläggningen några veckor.

CIRKA 10 000 kubikmeter betong har man räknat med att sälja från anläggningen under den första säsongen. Av produktionen beräknas något mindre än hälften användas av de backlundska företagen.


— Förutom av byggnadsbyrån ägs aktierna av personer i företagets ledningsgrupp samt av två nykarlebybor. Ingen av parterna äger ensam mera än hälften av aktierna, berättar VD Harry Backlund, som också fungerar som styrelseordförande i Nykobe.

Aktiekapitalet uppgår till 300 000 mark och den totala investeringen går på 1,6 miljoner mark. Projektet blev sammanlagt 300 000 mark dyrare än beräknat på grund av att byggstarten skedde senare och på en mera ofördelaktig tidpunkt än ursprungligen beräknat. Därtill kommer att grundningsarbetena i någon mån blev kostsammare på industriområdet än på den plats i Kovjoki där man först planerade anläggningen.

— Enligt planerna skulle invigningen ha skett i april—maj, men på grund av kända orsaker fördröjdes projektet med ett halvt år och skede under de mest ogynnsamma förhållanden, berättar platschef Ingmar Åkerblom och tillägger att detta naturligtvis påverkat kostnaderna för bygget.

Betongstationens maskiner och övriga specialanläggningar har levererats av Rakennuslaite Ky som också monterat dem.

Själva betongblandaren är en ABECE frifallsblandare med två kubikmeters volym. Stationens kapacitet är något över 40 kubikmeter/timme.

Till anläggningarna i Nykarleby hör också ett betonglaboratorium där man testar kvaliteten på den egna varan. Själva anläggningen är helautomatisk och sköts av en person från ett kontrollbord.

— Tillsammans med disponenten är han den enda fast anställda vid stationen, men inräknar man de som sköter transporterna ger stationen sammanlagt sju nya arbetsplatser, berättar Harry Backlund.

Stationen är byggd med tanke på framtida utvidgningar. Bland annat finns utrymme för en andra lagersilo bredvid den på 50 kubikmeter som nu finns.

Cementen till betongen kommer från Parteks lager i Jakobstad [vid Alholmen]. Grusmaterialet kommer från Nykarleby och likaså får man vatten ur stadens vattennät.

Förutom betongen skall stationen också stå till tjänst med uthyrning av material som behövs för bearbetningen på byggnadsplatsen.

— Som en måttstock kan man säga att en betongstations influensområde skall köpa en kubikmeter betong per person och år, berättar Ingmar Åkerblom.

Hos Nykobe räknar men med att ha ett avsättningsområde från Jakobstad till Vörå. Något priskrig med andra företag i branschen tänker man inte ge sig in på.

Byggnadsbyrå H. Backlund står för arkitektplaneringen och de byggnadstekniska arbetena vid stationen, Oy Huber har handhaft VVS-tekniska arbeten och Nykarleby El-affär elarbetena.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 27 oktober 1982.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Backlund-bolagen är ett av de ledande och mest dynamiska företagen inom byggnadsbranschen i denna region. Denna ställning har uppnåtts tack vare de resurser bolagen representerar.

Ett starkt företag ger trygghet och säkerhet åt konsumenten — produkter och tjänster av högsta kvalitet — säkra och pålitliga leveranser.

ANLITA VÅRA KUNSKAPER FRÅN GRUND TILL FÄRDIGA HUS
 

— NYKOBE för kvalitetsbetong samt uthyrning av betongfickor, basketter och vibrationsredskap samt förmedling av lyftkranar.

— BYGGNADSBYRÅ H. BACKLUND KB för byggnadsprojekt av olika grad — alla slag av entreprenadarbeten — fullständigt utrustade byggnader.

— ORAVAIS HUS AB för kompletta egnahemshus och radhus i storelement.

— JUTAS SMÅHUS för egnahemshus i småelement.

— WAASA ELEMENT för småhus, hallar, våningshus, offentliga byggnader m.m. i betongelement

 

FORDRA KVALITET – FÖR DIN EGEN SKULL
– VÄND DIG TILL OSS


Österbottniska Posten nr 50 den 15 december 1983. Förstoring.
Från issuu.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Krossgrus Ab köper Nykobe

Nykobes konkursbo beslöt igår att sälja betongstationen till Ab Krossgrus. Betongstationen har hittills varit i Byggnadsbyrå H. Backlunds ägo. Nykobe gick i konkurs i våras och efterlämnade skulder på 2,6 miljoner mk. Bland de största fordringsägarna finns Föreningsbanken, Andelsbanken samt konkursbona Oravais Hus och Byggnadsbyrå Backlund.

Köpet innebär att Ab Krossgrus nu beräknas omsätta sju miljoner mark i året. Företaget ägs av Christer Lundqvist, som även äger Oravais Grus och Nykarleby Bergskross.


Jakobstads Tidning den 14 juli 1988.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Pälsningscentralens
skulder 15 miljoner

Totalt över 18 miljoner mk bevakades vid häradsrätten i Nykarleby på tisdagen. Över 15 miljoner härrörde sig från Nykarleby Pälsningscentrals konkurs medan över 3 miljoner bevakades i Nykobes konkurs.


Bland de största fordringsägarna i pälsningscentralens konkurs var bl.a:

 • Deposita med totala fordringar på 5,7 miljoner mk.
 • Föreningsbanken 3,8 miljoner.
 • Staten på totalt 2,2 miljoner.
 • Waasko 765.000 mk.
 • Nykarleby stad 300.000 mk.
 • Pensions Varma 130.000 mk.
 • Ostrobotnia Päls 160.000 mk.
 • Arbetskraftsbyrån 211.000 mk.
 • U-områdesfonen 170.000 mk.
 • SKOP Rahoitus 46.000 mk.
 • SCAB 650.000 mk.
 • Erkomek 65.000 mk. [Pälsningsmaskintillverkaren Erco-Mek i Solf.]
 • Kesko 80.000 mk.
 • Vasa Andelsbank 650.000 mk.
 • Svarvars Trävaruhandel 193.000 mk.
 • BSB Mekan 125.000 mk.

Dessutom bevakades ett antal mindre fordringar. Företagets styrelsemedlemmar bevakade borgensförbindelser på ca 6 miljoner mk totalt.

Byggnadsbyrå H. Backlunds konkursbo var den största fordringsägaren i Nykobes konkursbevakning:

 • Byggnadsbyrån har fordringar på 705.000 mk.
 • Nykarleby Lastbilscentral 95.000 mk.
 • Vasa Andelsbank 300.000 mk.
 • Oravais Hus’ konkursbo 532.000 mk.
 • Postbanken 60.000 mk.
 • Nykarleby stad 120.000 mk.
 • Länsskatteverket 480.000 mk.
 • Föreningsbanken 450.000 mk.
 • Arbetskraftsdistriktet 60.000 mk.
 • Pensions Varma 90.000 mk.
 • Företagarnas Fennia 20.000 mk.
 • Pohjanmaa 112.000 mk.


Jakobstads Tidning den 7 september 1988.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Två konkursdomar
i Nkby-rätten

Konkursdomarna för Nykobe och Nykarleby Pälsningscentral föll igår i häradsrätten i Nykarleby. Alla bevakade fordringar utdömdes.


För Nykobes del uppstod ett minus på 1 miljon och för Pälsningscentralens del var underskottet 3,1 miljoner mark.

Nykobes tillgångar värderades till 1.484.686 mk. Skulderna steg till 2,581,784 mk. Minussaldot var således 1.079.098 mk.

Tillgångarna i Nykarleby Pälsningscentral värderades till 10.470.702 mk och skulderna beräknades till 13.598.493 mk. Där blir minussaldot 3.127.791 mk.

I ett civilmål dömdes styrelsen för pälsningscentralen att betala 300.000 mk till handelslaget Waasko. Man hade gett en växel som säkerhet för pälsningscentralens skulder till dåvarande Botnica.

I en gärning begångna grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri blev brottsrubriceringen för en Nykarlebyyngling. Han hade kört sin bil med 1,17 promille alkohol i blodet. Innan ynglingen kört fram till razzian svängde han sin bil och körde undan polisen. Han hindrade också polisen att köra om sig genom att hela tiden lägga sig före.


Jakobstads Tidning den 30 november 1988.
(Inf. 2021-01-10.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT.


Läs mer:
Fler bilder.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-01-10, rev. 2021-02-21 .)