TARIFF,

ENLIGT VILKEN HAMNAVGIFT I

NYKARLEBY

UPPBÄRES

——

Godkänd och till efterrättelse fastställd av Mi-
nisteriet för inrikesärendena den 22 maj 1925.

NYKARLEBY, 1925. — J. W. NESSLERS TRYCKERI.

 TARIFF,

ENLIGT VILKEN HAMNAVGIFT I

NYKARLEBY

UPPBÄRES.§ 1.

För fartyg, som anlöper staden eller ankrar i dess hamnområde, erlägges vid inkommandet för varje nettoregisterton av fartygets dräktighet hamnavgift till följande belopp:

a) för fartyg, som direkt ankommer från eller avgår till utrikesort, fmk 2:40;

b) för fartyg, som med tullkammarpass gör resa endast inom landet, fmk 1: —;

c) för fartyg, som utan tullkammarpass gör resa inom landet, fmk —: 60.

Anm. 1. Minsta hamnavgift är 5 mark.

Anm. 2. För samma besök i hamnen erlägges endast en gång hamnavgift.

 

§ 2.

För turistfartyg, som icke anlöper kaj, samt för fartyg, som utan att lasta eller lossa eller utan att avlämna eller mottaga passagerare anlöper hamn i följd av sjöskada, storm, motvind eller annat nödtvång eller för att klarera, inhämta order, proviantera, intaga vatten eller bränsle, eller av annan sådan tillfällig anledning, erlägges hamnavgift med hälften av i § l bestämda belopp.

För fartyg, som efter ankomsten från utrikes ort härstädes betalat full hamnavgift, men för intagning av last besöker annan hamn inom landet och därefter åter hit inkommer för att komplettera sin last, erlägges vid detta senare besök halv hamnavgift enligt § l mom. a.


§ 3.

För bärgnings-, bogser- och till transport av vatten avsedd farkost, vilken förmedlar trafik inom ortens tullkammardistrikt eller ock i näringssyfte uppehåller sig i hamnen, erlägges hamnavgift för varje vecka av dess seglationstid med 60 penni för varje nettoregisterton.

För passagerarfartyg, som på ovansagt sätt förmedlar trafik inom tullkammardistriktet, erlägges i hamnavgift fmk 1:80 i veckan för varje nettoregisterton.


§ 4.

För pråm eller farkost, som användes för varutransport inom hamnområdet, erlägges ärligen innan trafikeringen far vidtaga:

1) för farkost av 200 nettoregisterton eller däröver 200 mark;

2) för farkost av 100 nettoregisterton till och med 199 registerton 150 mark;

3) för farkost av 30 nettoregisterton till och med 99 registerton 100 mark; samt

4) för farkost under 30 nettoregisterton 50 mark.


§ 5.

Enligt §§ l, 2 och 3 erlagd hamnavgift berättigar fartyg att ligga i hanm, dock icke vid kaj, endast under 4 månader, men överskrides denna tid, erlägges för varje påbörjad period av 4 månader ny avgift enligt § l mom c.


§ 6.

Passagerarfartyg av 19 ton eller däröver, som enligt kungjord turlista minst tre månader underhåller regelbunden trafik mellan staden och orter utom tullkammardistriktet, beviljas på anhållan vid seglationens slut av drätselkammaren 40 proc. restitution av erlagda hamnavgifter:

a) om fartyg i utrikes fart besökt hamnen minst en gång i månaden; och

b) om fartyg i inrikes fart besökt hamnen minst en gång i veckan.

Anm. 1. Fartyg, som insättes i stället för enligt kungjord turlista gående fartyg, åtnjuter samma nedsättning i avgiften.

Anm. 2. Anhållan om restitution bör göras senast före den 15 januari påföljande år.


§ 7.

Fartygsbefälhavare åligger omedelbart efter ankomsten eller före avresan till stadens hamnmästare inlämna avskrift av märkrulla eller manifest, upptagande fartygets tontal samt lastens beskaffenhet och kvantitet.


Fr
ån hamnavgift äro fritagna:

a) fartyg, som tillhöra staten, förutom sådana, för vilka erläggas bak- eller expeditionsavgifter eller vilka idka handelssjöfart;

b) fartyg, som efter ankomsten från utrikes ort härstädes erlagt full hamnavgift, men för intagning av last besöker annan ort inom stadens tullkammardistrikt och därefter åter hit inkommer, utan att lossa eller lasta, för klarering eller tillfällig orsak och härifrån åter utgår;

c) fartyg, som utgått ifrån hamnen, men för sjöskada, motvind eller annat nödtvång dit återvänt innan den tillärnade resan hunnit fullbordas;

d) farkoster, vilka äro inskrivna i laglig jaktklubbsregister; samt

e) farkoster under 2 nettoregisterton.


§ 9.

Fartygs registertontal angives av dess mätebrev, men bestämmes, där sådant saknas, efter prövning av hamnmyndigheterna, varvid en registerton netto anses motsvara:

4 m³ ved;

12 ½ hektoliter lakegods;

25 hektoliter kalk;

l m3 sand eller sten;

250 stycken murtegel; eller

1,000 kg andra varor.

Anm. 1. Bråkdel av ton beräknas icke.

Anm. 2. Vid tvivelsmäl beträffande tolkning av mätebrev böra gällande föreskrifter för uppbörd av staten tillkommande fartygsavgifter tjäna till efterrättelse.


§ 10.

Anhållan om restitution av oriktigt uppburna avgifter avgöres av drätselkammaren efter hamnmästarens hörande, och bör ansökan inlämnas inom natt och år efter det betalning skett.

Rätt debiterad och erlagd hamnavgift må icke av drätselkammaren restitueras.


§ 11.

Denna tariff, upptagande alla därtill hörande föreskrifter och möjliga förändringar, bör finnas tillgänglig och till salu hos stadens hamnmästare.


§ 12.

Genom denna tariff upphäves den för Nykarleby stad den 4 december 1898 fastställda taxa för uppbörd av till sagda stad utgående avgifter å fartyg.


Tariff, enligt vilken hamnavgift i Nykarleby uppbäres (1925).
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Vad jag kan förstå borde dessa bestämmelser gälla ännu dags dato, för de är inte upphävda. Hamnordningen är hämtad ur Åke Björklunds samlingar.


Läs mer:
Hamnordning för Nykarleby stad.
Hamnordningar och -tariffer av Erik Birck.
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
(Inf. 2012-06-14, rev. 2012-06-14 .)