Ny Carleby, Consistorielt Pastorat

Soknen har blifvit skild ifrån Pedersöre 1607, och staden byggdes 1617.

[— — — Med afseende på tillsättningen af kyrkoherde indelades pastoraten i regala och konsistoriella, med öfvervikt i antalet för de senare. — — — Vid de konsistoriella utnämnde domkapitlet den, som erhållit mest röster. Genom 1910 års prästvallag ha de regala pastoraten blifvit jämställda med de konsistoriella. — — —

Pastorat i Nordisk familjebok.

Kyrkoherdar
Kapellaner
- Första series
- Andra series
Sockne-Adjuncter och Pedagoger
Pedagoger:]Kyrkoherdar:

1. Jacobus Sigfridi, Borgoensis, varit Kapellan i Pedersöre ifrån 1585. Underskref Upsala Mötes Baslut 1593. Förste Pastor härstädes 1607.      Praepositus öfver Södra Österbotten. Död 1625.


2. Johannes Jacobi Nycarlus, son till föregående, var Kapellan härstädes innan han blef Pastor 1625, och afgick med döden 1636.
     Gift 1; med Kyrkoherden Nils Rungii enka Helena Ruuth från Kemi, född i Pojo 1581.
     Gift 2; med Margreta Johannis, Kapellansdotter från Laihela, samt hade en dotter Brita, som blef gift med 1; Kyrkoherden Gustaf Witting i Lochteå, och 2; med Kyrkoherden M. Eric Fortelius i Pedersöre.


3. Jacobus Jacobi Carlman, bror till föregående och äfven förut Kapellan, blef Pastor 1636, och dog 1653.
     Gift 1; med Margreta Arctophilacius, Kyrkoherdedotter ifrån Kalajoki, och enka efter Kyrkoherden Johan Pictorius i Kemi.
     Gift 2; med Margreta Canuti Witting, Borgmästaredotter från Gamla Carleby, som sedan fick Grefve Totts Hauptman Johan Forsman.


4. M. Nicolaus Ringius, Smål. Född 1611, var förut ifrån 1642 Conrector, och ifrån 1653 Rector i Scholan härstädes, då han 1654 blef Pastor. Afled 1680.
     Gift 1; med Anna Scepperus (å Kyrkoherden Ringii grafsten i Ny Carleby Kyrka, kallas hon Anna Höök) dotter till Kyrkoherden Jacob Schepperus eller Gammal i Gamla Karleby och dess Hustru Anna Sursill. Deras barn voro: Carl, Rector i Ny Carleby, Susanna, gift med Kyrkoherden Ericus Laurentii Granberg i Lochteå, Nils, Häradshöfding i Hattula och Raseborgs Härader, Herre till Sällvik och Finbacka, adlades 1687 under N:o 1103 och kallades Lindcrantz. (Se Stjernmans Matr. p. 180).
     Gift 2; med Elsa Laurentii, dotter till Kyrkoherden Laur. Lochtovius i Lochteå, som sedan fick Kyrkoherden Jacob Bennerus i Kronoby
     Fick enligt Kongl. Brefvet den 4 April 1647, Landshöfdingen Kyles immission på 2 Ödehemman i Soklot by af Ny Carleby Socken, dem han räntefritt finge besitta i 6 års tid.5. Johannes Grandelius eller Grandell, likaledes Conrector härstädes 1657. Rector 1674. Prestvigd 1660. Orator vid Prestmötet 1670. Pastor 1681. Död 1693.
     Gift med Christina Carlsdotter Bockmöller, Borgmästaredotter härstädes. Deras barn voro. Brita, gift 1: med Johan Matesius, Sacellanus i Lochteå, gift 2: med Gustaf Cajanus, Pastor ibid, Catrina, gift med vice Pedagogen Carl Scholberg i Jakobstad.


6. Johannes Forsman, förut Kapellan ifrån 1681. Pastor 1694. Död 1707.
     Gift 1: med Magdalena Ross, dotter till Borgmästaren härstädes Wilhelm Ross. Deras barn voro: Margreta, gift med M. Bengt Granroth, Sacellanus i Uleå, Carl, blef  Kapellan i Ylikannus, och Johan, dito i Kronoby.
     Gift 2: med Brita Hoffrenius, dotter till Kaplanen i Sotkamo, sedan Pastor i Idensalmi Henric Hoffrenius, Enka efter Kaplanen Gustaf Neostadius i Ny Carleby. Hans Farfader Petr. Forsman, Kyrkoherde i Nordmaling, var stamfader för denna slägt. Dennes son Johan, sluteligen Commendant på cajana slott, der han dog 1683, har varit gift med Susanna Pictorius ifrån Kemi, der hennes Far Johan Pictorius var Pastor.


7. Samuel Alanus, Domkyrko-Syssloman i Åbo 1689, hvarifrån han blef Pastor härstädes 1707, och afgick med döden 1741. (enl. Hiski död vid 94 års ålder, begravd 14.6.1741)
     (Detta var infört om Samuel A. Bland Rättelser och tillägg)
     Var troligen son till Teol. Prof. D. Georg Alanus, (p. 40. D. 1) emedan han uti en anteckning från Österbotten kallas Samual Georgii Alanus, hvilket icke heller af tideräkningen jäfvas. Gift med Maria Arensbäck, dotter till Kyrkoherden M. Pehr Arensbäck i Stockholms S:t Clara Förs. Sonen Petrus var Kapellan härstädes.
     (Under Åbo Domkyrkas sysslomän är skrivet)
     Kom på Balance under sin förvaltning af Syslomanstjensten, för hvilken han än 1725 häftade, då han skyldigkändes densamma att betala. Den besteg sig till 3934 daler 13 öre Kopparmynt, utom intresset, för hvars godtgörande han dock genom Kongl. Resolusion af den 25 Mars 1740 förskonades. En del af denna skuld var än vid hans dödsfall obetald.


8. M. Michael Michaelis Jesenhaus, Philos. Mag. 1712. Sacellanus härstädes 1713. Pastor 1742. Sedemera äfven Cotracts Prost. Död 1761.
     Gift 1: med Anna Gammal, Kapellan Junianders enka härstädes.
     Gift 2: med Anna Bäck, enka efter Kaplanen Johan Bäckman i Lappo.


9. Johan Remahl, Sockne-Adjunkt och Pedagog i Församlingen 1734. Kapellan vid Munsala 1742. Vice Pastor 1753. Pastor härstädes 1762. Död 1768.
     Gift med Brita Juniander, Kapellan dotter härstädes. Deras dotter Anna Elisabeth, blef gift med Kyrkoherden M. Christian Salmenias i Lappo.


10. M. Johan Henrici Forshäll, född 1718. Philios. Mag. och Prest 1745. Kapellan i Törnävä 1749. Dito i Limingo 1764, hvarest han tillika Predikade vid Prestmötet 1784. Död som Prost 1792.
     Gift med Brita Falander, dotter till Präp. och Past. i Limingo M. Eric Falander och dess Hustru Brita Munselius.


11. M. Georg Mathesius, född 1732. Student i Upsala 1749. Philos. Mag. i Åbo 1754. Oridin. 1757. Kapellan i Teirijärvi 1760. ditto i Malax och Solf 1781. Pastor härstädes 1793. Präp. Honor, 1807. Död 1816.
     Gift med Catrina Larsdotter Brunell, Kronofogde dotter, död 1813 i dess 76:te ålders år. Deras barn voro: Lars, blef Sacellanus i Pedersöre, och Niclas här. Prosten Mathesii fader var Präp. och Past. i Pyhäjoki M. Nils Mathesius. Prosten G. Mathesius har gjort sig känd genom åtskilliga från trycket utkomna skrifter af ekonomiskt innehåll, för hvilka han af Kongl. Svenska Vetenskaps Academien erhållit 3 större Prismedailler i silfver, och 40 Riksdaler Banco Contant, samt af Kongl. Patriotiska Sällskapet en mindre belönings Medaille.


12. M. Johan Niclas Snellman, född 1769. Stud. 1788. Philos. Mag. 1792. Oecon. Docens vid Åbo Academie 1793. Hospitalss-Predikant vid Kronoby Hospital 1795. Efter Johan N. Snellman blef tjensten som Predikant vid Korpholmens Hospital indragen och tjensgöringen anförtroddes Kronoby Församlings Presterskap. Ord. i Strengnäs 1796. Pastor i Saltvik 1810. Transporterad till Ny Carleby Pastorat 1820.
     Gift 1801 med Hedvig Wetter, dotter till Magistrats-Secreteraren i Helsingfors, Petter Gustaf Wetter, och enka efter Under-Lieutnanten vid Artillerier ibid. Johan Henric Lindroos. Dottern Henriette, som var gift med Assessoren i Wasa Hof-Rätt Anton Eric Fagerström. Dog 1828.Kapellaner:

Hafva tjent tvenne i sänder, af hvilka den andre förflyttades till Munsala Kapell 1755.


Första series innefattar äfven begge Kaplarne för en tid:

Johannes Jacobi Nycarlus, befordrades till Pastor härstädes 1625.
     Gift med Margreta, Kaplans dotter från Laihela. Margretas far var Kaplan Johannes eller Hans och mor Anna Östensdotter Sursill.


Jacobus Jacobi Carlman
, tillsatt 1628. Blef äfven Pastor här 1636.


Gustavus Canuti Witting
, befodrad till Pastor i Lochteå 1640. Afgick med döden 1647.
     Borgmästaren Knut Henricsons Son ifrån Gamla Carleby. Gift med Brita Johansdotter Ny-Carlus ifrån Ny Carleby, som sedan 1648 fick Prosten M. Eric Fortelius i Pedersöre, och dog 1650. Deras barn voro: Elisabeth, gift med 1: Kapellanen i Lochteå Lars Granberg, och 2. med Kyrkoherden Johan Cajanus i Paldamo, Susanna, gift med Jacob Cronbäck, Collega i Wasa Skola, Brita, gift med Länsmannen i Lochteå Hans Christopheri Granqvist.


Gregorius Bartholdi Raumannus
, transporterad från Lappfjerds Sacellanie. Till Ny Carleby 1636. Blef sedermera Pastor i Lappo 1654. Dog 1661.Gift med Anna Sigfridi, enka efter Kyrkoherden Johan Liungonis i Lappfjerd. Deras dotter Margreta blef gift med Kyrkoherden Gabriel Peldan i Ilmola.


Johannes Henrici Ulonius
, den första af detta namn. Student och Collega Schola härstädes 1642. Kapellan 1654.
     Son till Hospitals-Fogden Henric Olai i Kronoby, gift med Elisabeth Canuti, Kyrkoherde dotter ifrån Pedersöre.


Gabriel Canuti Westzynthius
, 1646, kom ifrån Lappajärvi omkring 1659.
     Gift med Margreta Georgii Wasilaxensis, Kyrkoherde dotter från Pyhäjoki. Deras son Magnus, blef sluteligen Pastor i Salo och Brahestad.


Canutus Jacobi Carlman
, blef sedan Regements-Pastor vid Österbottens Infanteri. Dog i Polen 1655.
     Gift med Susanna Pictorius, Kyrkoherde dotter från Kemi. Deras barn voro: Jacob, blef Kapellan härstädes. I ett annat gifte med Hauptman Johan Forsman, hvars förra hustru hon var, hade hon en son Johan Forsman, som blef Pastor härstädes och dottern Anna, gift med Rector M. Ol. Lauraus i Uleåborg.


Ericus Thome Florinus
, 1655. Var förut Krigs-Prest. Lefde troligen till 1680.
     Gift med Cathrina Niurenius.


Petrus Johannis Pictorius,
Kemi Kyrkoherden Pictorii son, dog vid denna tjenst 1672.
     Gift med Christina Nilsdotter.


Jacobus Canuti Carlman
, blef hans efterträdare 1673, och dog 1680.


Gustavus Marci Neostadius
, förut Sockne-Adjunct och Pedagog, blef Kapellan härstädes 1681. Död 1702.
     Rådmans son härstädes, gift med Brita Henrici Hoffrenius, Proste dotter ifrån Raunalambi, som sedan fick Pastor Johan Forsman.

Henricus Gustavi Neostadius, son till föregående. Kapellan 1704. Död 1710.
     Hans Hustru hette Susanna Ryss.


Andreas Lundelius
, Småländn. 1710 ifrån Pädagogien härstädes. Död 1714.


Petrus Samuelis Alanus
, född 1680. Stud. 1700. Constituerad 1714. Confirmerad efter flykten 1722. Död 1751.
     Gift med Anna Margareta Enholm.


Olaus Kikovius
, befullmägtigad 1751. Död 1770. Var här förut Sockne-Adjunct.
     Gift första gången med (???) Alanus, dotter till Kyrkoherden härstädes Samuel Alanus, och andra gången med Anna Margreta Nyman, död 1798 i dess 80:de ålders år.


Samuel Alanus,
Kapellan 1773. Afled 1780.


M. Thomas Elenius
, Bondeson från Lillkyro, född 1749. Stud. 1771. Philos. Mag. 1775. Ord. 1777. Kapellan härstädes 1780. Död 1809.


M. Nils Mathesius
, född 1772. [Son till.] Student i Åbo 1789 och i Upsala 1790. Ord. 1797. Philos. Mag. 1798. Pedagog härstädes 1803. Kapellan 1810. Död 1822.
     Gift med Maria Juthe 1801. [Höll tal vid Storbroinvigningen.]


Elias Jacob Fonselius, född 1785. Stud. 1806. Ord. 1810. Sockne-Adunct vid Revolax 1819. Kapellan i Ny Carleby 1823.
     Gift med Magdalena Charlotta Schroderus, dotter till Kyrkoherden M. Isaac Schroderus i Pyhäjoki.Andra Series:

Johannes Johannis Forsman, tillträdde 1681, och blef Pastor Ioci 1694.
Son, Johan Forsman, född 1699, Sockne-Adjunct i Gamla Carleby 1726, Kaplan i Kronoby 1735, Död 1780. Johan jnr. Gift 1. med Elisabet Cajanus, Gift 2: med Brita Fant, Gift 3: med Magdalena Gutsèn, Gift 4: med Anna Guzelius.
En Dotter Margreta, var gift med Benedictus Granroth, Kapellan i Uleåborg, båda dog under flykten i Piteå 1715, deras Son Gustaf, blef Kapellan i Pedersöre.


Claudius Juniander,
Sockne-Adjunct och Pedagog härstädes 1689. Kapellan 1694. Död 1710.
     Gift 1: med Magdalena Falander, dotter till Kaplanen M. Jacob Falander i Gamle Carleby.
     Gift 2: med Anna Gustavi Gammal, Kyrkoherde dotter från Wörå, som sedan fick Kyrkoherden härstädes M. Michael Jesenhaus. Deras barn voro: Brita, gift med Kyrkoherden härstädes Johan Remahl, Anna, gift med Kaplanen Daniel Roos i Lappfjerd, och Elisabeth, gift med Präp och Past. i Limingo Thomas Stenbäck.


Gustavus Snabb
, Pedagog i Gamla Carleby 1699. Kapellan 1711. Död samma år.


M. Michael Jesenhaus
, tillträdde 1713. Orerade vid Prestmötet 1725, och blef Pastor Ioci 1742.
     Gift med Anna Bäck, Kaplans dotter ifrån Lappo, dotter till Kaplanen Gustavus Bäck i Lappo, enka efter Johan Isaaci Bäckman


Johan Elia Remahl
, Sockne-Adjunct 1734. Kapellan 1742. Pastor 1762. Var den förste som stationerades i Munsala Kapell, hvarest hans efterträdare alltid sedan, ifrån och med 1755, varit boende.
Som Kapellan responderade han 1760 för Synodal disp. de Poenitentia.


Johan Freytag
, Sockne-Adjunct 1760. Kapellan 1763. Död 1775.
     Gift med Cathrina Grön ifrån Sotkamo, som förut haft en adjunct Isaac Sinius.


M. Elias Gustavi Granroth
, Philos. Mag. 1760. Ord. till Pastors-Adjunct i Kronoby, hvarifrån han blef Kapellan härstädes 1777, och afled 1795.


Anders Sinius
, född 1746. Stud. 1763. Ord. 1769 till sin faders Adjunct vid Wasa Sacellanie. Kapellan i Munsala 1796. Död 1822.
     Gift med Christina Margareta Cajanus, dotter till Sockne-Adjuncten Petr. Cajanus i Lochteå och enka efter Landtmätaren Israel Collin.


M. Esaias Wegelius
, född 1776. Stud. 1796. Ord. 1801 till Adjunctus Pastoris i Kemiträsk. Philos. Mag. 1802. Kapellan i Öfver Vetil 1815 och i Munsala 1823.
Son till Kyrkoherden och Prosten M. Esaias Wegelius i Wörå. Gift 1806 med sin Cousine Margareta Johannis Wegelius ifrån Kemiträsk.Sockne-Adjuncter och Pedagoger

Johannes Laurentii Essevius, Pädagog och Sockne-Adjunct i Ny Carleby 1635. Kapellan i Lappajärvi 1642. Det han fortfarit att vara öfver 40 år enligt Aspegrens uppgift i hans redan ofta nämnde Beskrifning ofver Pedersöre, men enligt Peitzii Catalog skulle han redan haft en efterträdare.
Redan i hans tid var 1632 fråga väckt i Consistorium om Pedersöre Pastorats klyfning.


Petrus Olai Lundinus
, befordrad till Pedersöre Sacellanie 1655.


Gustavus Marci Neostadius
, blef Kapellan härstädes 1681 eller något senare?

Gustavus Gabrielis Gronovius, Ord. 1683. Sockne-Adjunct och Pedagog i Ny Carleby 1684. Kapellan i Malax och Solf 1689.
     Son till Kaplanen Gabriel Gronovius i Lappo. Gift med Margreta Freese, Borgmästaredotter från Jacobstad. Deras son Nils var Rådman i Uleåborg.


Claudius Juniander
, 1689. Kapellan här i Församlingen 1694.


Laurentius Andrea Matilain
, 1694 ifrån Uleå Skolas öfre Collegat.


Andreas Lundelius
, 1696. Befodrad till Sacellanus härstädes 1710.


Carolus Remahl
, 1710.


Gustavus Henrici Neostadius
, 1712. Död samma år. Gift med Elisabeth Petraus.


Petrus Samuelis Alanus
, 1713, förordnad till Kapellan härstädes 1714.


Johan Degerman
, Nyl. Pedagog 1713 tillika Sockne-Adjunct 1724. Död 1734.


Johan Remahl,
1734. Befordrad till Kapellan härstädes 1742.

Olof Kikovius, Ord. 1736 till Adjunctus Pastoris härstädes. Sockne-Adjunct och Pedagog 1743. Kapellan i Församlingen 1751.


Henric Hedberg
, 1753. Kapellan i Öfver Wetil 1759.


Olof Roth
, Ord. Till Adjunctus Pastoris i Ny Carleby 1760, Kapellan i Alajärvi 1764. Död 1803.


Johan Freytag
, Vice Pedagog i Brahestad 1746. Sockne-Adjunct och Pedagog härstädes 1760. Kapellan i Munsala 1763.


M. Christian Salmenius
, 1763. Kapellan i Wasa 1775, och slutligen Pastor i Lappo.


Anders Kikovius
, född 1743 i Ny Carleby. Stud. 1762. Ord. 1771. Bataillions Predikant vid Österbottens Regemente 1772. Pädagog och Sockne-Adjunct 1776. Regements-Pastor 1780 med bibehållande af sina sysslor i Ny Carleby. Orator vid Prestmötet i Gamla Carleby 1784.  Befordrad till Pastor i Uleåborg 1791. Präpos Honor i Uleåborg 1794. Contracts-Prost i Uleåborg 1799. Inspector Schole Triv. Uhl. 1800. Död 1807. Efter hans afgång blefvo Sockne-Adjuncts och Pedagog sysslorne åtskilde i Ny Carleby.
     Gift med Maria Schulin. Barnlösa.


Johan Stenbäck
, född 1763. Stud. 1781. Ord. 1788. Sockne-Adjunct 1792. Kapellan i Ylistaro 1811. Pastor i Laihela 1826. Präpos. Honor. 1829.
Son till Kaplanen Johan Stenbäck i Härmä.
     Gift 1: med Anna Maria Kempe, Rådmansdotter ifrån Ny Carleby.
     Gift 2: 1807 med Maria Christina Bergenklinga, död 1814 i dess 41:sta ålders år, dotter till Hofrätts-Advocaten Johan Bergenklinga i Uleåborg och enka efter Kaplanen Ahlstubbe i Oravais.
     Gift 3: med Maria Forbus, Köpmans dotter från Brahestad.


Jacob Wilhelm Ahlqvist
, född 1783. Stud. 1802. Ord. 1808. Sockne-Adjunct 1812.
     Gift med Anna Lovisa Eek, död 1826 i dess 46:te ålders år.
Pedagoger:

Johan Gabriel Toppelius, född 1765. Stud. 1783. Ord. 1790. Predikant i Ny Carleby 1791. Kapellan i Ilmola 1802. Död 1808.
     Målareson från Uleåborg. För nitiskt arbete med vaccination erhållit K. Finska      Hushållnings Sällskapets medalj i Silfver. Gift med Anna Christina Forsman, född 1773, dotter till Prosten M. Georg Forsman i Laihela.


M. Nils Mathesius
, 1803. Kapellan härstädes 1810.


Carl Petter Thodèn
, född 1782. Ord. 1807. Pädagog i Ny Carleby 1810. Kapellan i Larsmo 1815.
     Son till Stads-Chirurgen Lars Thodèn, bördig ifrån Dalarne. Gift 1803 med Cathrina Rebecca Estlander, Proste Dotter ifrån Lappfjerd.


Gabriel Ahlbäck
, född 1772. Stud. 1796. Pädagog i Jacobstad 1797. 1815 ifrån Jacobstads Pädagogie. Kapellan i Pedersöre 1817.
     Son till Commissions-Landtmätaren Johan Ahlbäck och Cathrina Nagel, bägge döde 1801. Gift med Margreta Cathrina Strömblad, född 1772, död 1826, Waktmästare dotter. Och hade 9 barn.


Eric Johan Chydenius
, 1818 ifrån Ditto. Kapellan i Pedersöre och Jacobstad 1831.

 

Avskrivet ur:
ÅBO STIFTS
HERDAMINNE,
från Reformationens början till närvarande tid.
Samladt och i ordning bragt
af
Mag. CARL HENRIC STRANDBERG
Prost och Kyrkoherde i Loppis
Sednare delen
Tryckt i Åbo vid
CHRIST. LUDV. HJELT, 1834

Kompleterat med uppgifter ur samma Herdaminnes första del, från 1832.

 

Andra lösryckta uppgifter med anknytning till Nykarleby.

Borgmästare Munselius hade en dotter Christina, död 1693, (gift 1689 ?) med Petrus Åhls, tidigare Sockne-Adjunct i Oulais, senare kapellan i Pyhäjärvi Kapell.

Under-Lagman Jacob Nycarli hade en dotter Margreta Neocarolina som var gift med Henricus Johannis Mathesius, Sockne-Adjunct i Oulais, som enka senare gift med Borgmästaren i Brahestad Henric Corte.

Henric Aulin, född 1737 i Ny Carleby. Stud. 1756. Philos.Mag. 1760. Ord. 1763. Predikant vid Kronoby Hospital 1767. Pastor i Kronoby 1792. Contracts-Prost 1805. Död 1819.
     Gift med Beata Jacobi Haartman, Kyrkoherde dotter ifrån Wörå, död 1799 i dess 57:de ålders år. Deras bar voro: Jacob, Kapellan i Gamla Carleby, Henrik, Sockne-Adjunct i Malax.

Caspar Marci Neostadius, Rådmans son ifrån Ny Carleby. Coll. Schole Was. 1654. Predikant i Kronoby 1661, kort derpå Kaplan, och ännu 1675.
     Gift med Elisabeth Falander, som varande Enka 1714 mördades af Kosacker, barnlösa.

Borgmästare Isac Falanders far var Kaplan Jacob Erici Falander i Kronoby och modern Catrina Brenner, dotter till Assessoren i Åbo Hof-Rätt Herman Brenner.
     En syster Till Isac var Magdalena, gift med Kaplanen Claes Juniander i Ny Carleby.


Carl-Henrik Strandberg (1834) Ur Åbo Stifts herdaminne.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Series Pastorum Ny Carlebyensium.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2010-02-03, rev. 2024-01-07 . )