Nykarleby i diverse tidningar 1861

Landsorten.

Från Nykarleby skrifves den 2 febr. att handlanden derstädes Carl Edvard Ekholm tillhöriga skonerten ”Magdalena”, som i medlet af oktober månad sistlidet år, förd af skepparen Anders Wahlström med 4 mans besättning och med last af korn, derifrån afseglat till Stockholm, enligt inlupen underrättelse, icke framkommit till nämnde stad, samt att för öfrigt ingen upplysning om fartyget kunnat vinnas, hvarföre all anledning är till den förmodan, att detsamma under resan totalt förolyckats samt såväl befälhafvaren som besättningen derå omkommit. (VBT.)Finlands Allmänna Tidning, 15.02.1861, nr 39, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Kungörelse.

Lördagen den 18 nästinstundande Maj kl. Elfva före middagen anställes å detta Landskontor offentlig entreprenad auktion, hvarvid till den minstfordrande kommer att utbjudas verkställigheten af åtskillige, nödige ansedde reparationer å känningsbåken vid Socklothällans lotsplats inom Nykarleby socken, i enlighet med uppgjordt kostnadsförslag, slutande sig å sextioen rubel fyratio kopek silfver; hvarom hugade spekulanter härigenom underrättas. Vasa Landskontor, den 29 April 1861.

Otto von Blom.
F. V. Öberg.


Vasabladet, 04.05.1861, nr 18, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Glasbruk.

Till följd af disponentens död försäljes eller utarrenderas Sandnäs glasbruk med fullt vedförråd samt större delen af för en ugnsgång erforderliga materialier. Om vilkoren erhålles upplysning af N. Malmberg i Nykarleby.


Åbo Underrättelser, 29.06.1861, nr 75, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

— Studentqvartetten. Från Nykarleby skrifves den 28 Juni: Studentsången har nu passerat här igenom under halfva loppet af sitt andra glada tåg för att eröfra Finland. Dess korta, men innehållsrika krönika härintills kan sammanfattas i följande data:

 • Soiré i Helsingfors d. 13 Maj.
 • Afresa derifrån och soirée i Borgå den 15 Maj.
 • Soiréer i Lovisa d. 17 och i Fredrikshamn d. 21 Maj.
 • Dito i Viborg d. 22 och 24 Maj.
 • Utflygt till Villmanstrand och soirée derstädes d. 26 Maj.
 • Tredje soirén i Viborg d. 28 Maj.
 • Helsingfors passeras på återvägen värdshus förbi.
 • Den 4 och 6 Juni soiréer i Åbo.
 • D. 9 i Nystad, d. 11 i Raumo,
 • d. 13 och 14 i Björneborg,
 • d. 17 i Kristinestad,
 • d. 19 i Vasa,
 • d. 22 i Nykarleby, hvartill kan läggas dito
 • d. 24 i Jakobsstad och
 • d. 26 i Gamlakarleby.

Öfverallt hjertligt emottagande, sexor, frukostar, middagar, små baler, förmiddagskaffen, utflygter m. m. på enskild och kommunalkonto. I Lovisa assisterades vid prosten Stenbäcks begrafning, der qvartetten sjöng en koral och ”integer vitæ.”

 • Monrepos,
 • Imatra,
 • Runsala,
 • Nya Vasa, m. fl. märkvärdiga ställen,
 • t. o. m. ”Elysium” nära Nådendal, besöktes.

I Björneborg begynte konserten ståteligt med ortens berömda marsch, Runebergs ord, som på qvartettens läppar ha vunnit land och rike. Vanligen har vid ankomsten till hvarje ort logis varit på förhand anordnadt uti privata hus, eller ock har sådant varit beställdt i städernes societetshus (resp. gästgifveri) utan bekymmer för räkningen, kort sagdt, de unge sångarne yttra sig med liflig erkänsla om den vänskap, som så odeladt mött dem öfverallt; men så har ock deras ankomst varit på de flesta orter en högtid, och de ha i rikt mått återgälldat med sina vackra visor den dem bevisade välviljan.

— Här i Nykarleby var soirédagen för dem arrangerad en sexa och midsommaraftonen en liten soiré dansante under ackompagnement af forsens brus på den täcka Brunnsholmen, der solen gick ned vid ”Bröder i ungdomens dar” och gick upp vid ”Majsol ler.” —


Björneborgs Tidning, 12.07.1861, nr 28, s. 1. För tydlighets skull har jag gjort turnélistan punktuppställd.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Öfversegling. Från Onsala skrifver Götheborgs Postens korrespondent: Den 6 dennes kl. 11 på aftonen blef skeppet Alexander II, kapt. J. V. Häggström, stadd på resa från hemorten Nykarleby till Hull med trälast, öfversegladt i Kattegat NV från Kullens fyr utaf ett, troligen engelskt, ångfartyg. Skeppet blef ganska illa skadat, men lyckades den 7 dennes komma in på Skallagräs, hvarest det ännu den 9 dennes qvarlåg.


Finlands Allmänna Tidning, 18.09.1861, nr 217, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Barkskeppet Alexander II av Nykarleby. Kapten J. Kerrman. Oljemålning 18 maj 1860. Foto Sjöhist. institutet, Åbo Akademi.
54. Barkskeppet Alexander II av Nykarleby. Kapten J. Kerrman.
Oljemålning 18 maj 1860. Foto Sjöhist. institutet, Åbo Akademi.

Numreringen hänför sig till Birck.


Officiela och legala kungörelser.

(2659) Genom offentlig auktion, som anställes å Tullkammaren härstädes fredagen den 13 instundande December kl. 10 f. m., försäljes konfiskeradt gods, bestående af kattuner, diverse bomullstyger, dukar, sidentyg, kläde och diverse kram, som merendels påträffas i Archangeliters läderväskor. Nykarleby Sjötullkammare. den 15 November 1861.

Petter Jacob Falck.


Finlands Allmänna Tidning, 23.11.1861, nr 274, s. 4. Påsaryssar används oftare.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Sjöfart och Handel.
Skeppslista.

Det Nykarlebyanknutna är:

Barksk. ”Alexander II” [som ”öfverseglades” lite tidigare], kapt. Häggström, hemma i Nykarleby, från Hull dest. till Konstantinopel, var den 20 nov. på höjden af Wight.

Men som exempel på vilka vedermödor drabbade sjöfarare, får lite mer av artikeln följa med:

Vlissingen 20 nov. ”Johannes Emanuel” från Wiborg, som haft att utstå svåra stormar och förlorat segel m. m., har hit inkommit för motvind, men skall med det första afsegla till Newport. En man har nedfallit från fockrån.

Köpenhamn den 20 nov. ”Ahkera” kapten Gardberg, har i går inkommit hit. Snötjocka, i hela Östersjön, har nödgat kapt. att gå med små segel, likväl har han på höjden af Gottland, vid NO vind och hög sjö, förlorat klyfvarbom och bramstång.

Barksk. ”Delphin”, kapten Palmgren, från Björneborg till Toulon, var den 20 nov. efter 23 dagars resa, på höjden af Wight. Allt väl.

Barksk. ”Alexander II”, kapt. Häggström, hemma i Nykarleby, från Hull dest. till Konstantinopel, var den 20 nov. på höjden af Wight.

Barksk. ”Norma”, hemma i Tönsberg, från Uleåborg dest. till London, har, enligt avis från Cowes af den 20 nov, nära Doggersbank blifvit fylldt af vatten, fått akterspegeln instött och måst öfvergifvas af besättningen, som af skon. ”Egir”, från Luleå dest. till Rochefort, blifvit upptagen och landsatt i Cowes.

Briggen ”Fortuna” kapten Sonne, från Belfast till Windau med jernvaror och salt, har, enligt avis från Helsingör, sjunkit i Nordsjön. Besättningen bergades af en hannoveransk koff [handelsskepp], men upptogs sedermera af preussiska skeppet ”Gladiator”, kapten Steffen, och blef den 21 nov. landsatt i Helsingör.

Briggen ”Justitia”, kapten Sundgren, från Wiborg till Cette, har den 18 nov. anländt till Grimsby. En del af däckslasten är förlorad, äfvensom brädgången.

Skonerten ”Totuus”, kapten Henell, från Wiborg dest. till Cadix med bräder, som, efter hvad förr är nämndt, strandat vid ”Surup”, har, enligt från Reval ingången rapport af den 12 nov., af storm blifvit sönderslagen. Man hoppades kunna berga hela lasten och äfven en del af tacklaget.

Skonerten ”Victoria”, kapten Rindell, från Wasa till Hull, har den 16 nov. i Hornbeks-bugten bräckt spelet och derefter blifvit inbogserad till Helsingör.

“Independent”, kapten Silverwood, sednast från Wiborg, som under resan blifvit träffad af en störtsjö, har den 18 nov. inkommit till Hull med förlust af brädgången, skadadt bogspröt m. m.

”Victoria”, kapten Eriksson, från Lübeck destinerad till Åland, har den 18 nov. för motvind inkommit till Warnemünde.

— — —

(F. A. T.)


Åbo Underrättelser, 05.12.1861, nr 143, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Finlands Skeppskalender

för innevarande år innehåller under rubriken Nykarleby vilseledande uppgifter, hvarföre, för rättelse ett kommande år, följande upplysningar meddelas:

     1:o Att ett skepps- eller ”varfsbolag” derstädes hvarken funnits eller finnes samt att ett rederi icke heller under antydd firma förekommer; [I staden bildades ”Nykarleby varvsbolag” som får sitt första fartyg, skeppet Alku, 274 läster, färdigt år 1857. ]
     2:o Att skonert Kiirus är mätt 72 finska läster och icke 84 såsom kalendern orätt uppgifver, samt
     3:o Att barkskeppet Toivo jemväl är koppradt.

Observatör.


Åbo Underrättelser, 14.12.1861, nr 147, s. 3
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Några drunkningsolyckor samma år.
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2024-03-20, rev. 2024-03-21 .)