Bilder från Nykarleby


Svaret på frågan Var och vilka i fråga om en auktionsbild från början av seklet från Nykarleby, som Dagboken publicerade lördagen den 27 januari, var inte så entydigt som man kunde tro.

Senaste fredag kunde vi framlägga två teorier om vilket magasin auktionen hölls vid. Ing. Sigmund Schalin tippade på ett magasin på berget i Nystan. Forsttekniker Ragnar Damberg antog att det var fråga om det s.k. Grundfeldts magasin.

   Här är bilden av det omstridda magasinet som Dagboken publicerade den 27 februari.
Här är bilden av det omstridda magasinet som Dagboken publicerade den 27 februari.


Nu har ekonom Stig Calamnius i Högfors, född 1907 i Nykarleby, där hans far var borgmästare, kontaktat Dagboken. Han har till yttermera visso ställt ett par bilder till förfogande.

Han stöder forsttekniker Dambergs teori om att det är Grundfeldts magasin det är fråga om.


Det vita huset var ekonom Stig Calamnius barndomshem. Till vänster skymtar det s.k. Grundfeldtska magasinet, en mörk byggnad mot den vita snön. Det stod enligt vad ekonom Calamnius minns för det mesta tomt. "Huset borde väl nu vara beläget på Östra Esplanadgatan 27 [i dag är det Topeliusesplanaden 31], men tyvärr är det också rivet liksom magasinet, som således var beläget vid "norra tullen" mot Jakobstad. Fotot är från 1917. Det vita huset var ekonom Stig Calamnius barndomshem. Till vänster skymtar det s.k. Grundfeldtska magasinet, en mörk byggnad mot den vita snön. Det stod enligt vad ekonom Calamnius minns för det mesta tomt. ”Huset borde väl nu vara beläget på Östra Esplanadgatan 27 [i dag är det Topeliusesplanaden 31], men tyvärr är det också rivet liksom magasinet, som således var beläget vid ”norra tullen” mot Jakobstad. Fotot är från 1917.


— På Hbl-fotot skymtar t.v. Nykarleby museum bakom magasinet. Denna byggnad, som torde vara den äldsta i Nykarleby, finns ännu kvar. Mitt emot museet, mot å-sidan, fanns ett färgeri som brann ned när jag var alldeles liten, skriver ekonom Calamnius.

— Staketet (gärdsgåln) som syns på Hbl-bilden var, då jag börjar minnas något, ganska förfallet. Något år senare byggdes ett nytt staket. I min gröna ungdom var grinden stängd tvärs över landsvägen, korna betade på landskommunens område. Vi ungar brukade öppna grinden när någon ”ståndsperson” kom åkande i schäs och vagn. Minns främst de ryska guvernörerna i Vasa län.

— Huset där vi bodde ägdes före oss av kronolänsman Fritz Olson, han ägde också en tid Kuddnäs, Topelius barndomshem. Det är en möjlighet att auktionen hölls i samband med att huset bytte ägare. Men det är bara en gissning.

— Jag får sålunda stöda Damberg i hans åsikt att magasinet i fråga är Grundfeldts. Känner väl till också ing. Schalins magasin i Nystan, det stod på en bergsklack med baksidan mot ån och påminner (påminde) mycket om det andra aktuella magasinet, men bakom hans magasin kunde ej någon byggnad skymta, där kom åns västra brant emot, påpekar ekonom Calamnius.

Under tiden har forsttekniker Damberg i Nykarleby utfört sannskyldigt detektivarbete för att utröna huruvida det är fråga om Grundfeldtska magasinet eller inte. Han skriver:

— Ingenjör Schalin är övertygad om att bilden av magasinet som Dagboken publicerade föreställer det magasin som fanns på berget i Nystan. Redan vid en ytlig granskning av bilden får man den uppfattningen att magasinet står med gavlarna i öst-västlig riktning. Enligt samstämmiga uppgifter från alla jag tillfrågat, stod magasinet på berget med gavlarna mot norr och söder, således med dörrarna mot Seminariegatan. Damberg har efter mycket sökande t.o.m. funnit det magasin ing. Schalin talar om. Det revs i början av 30-talet och flyttades utanför staden där det uppfördes i sin ursprungliga form.

[Seminariegatan vid korsningen med Bergstigen, magasinet skymtar till höger. Fru Petterssons stuga i fonden på gatans högra sidan.
     Foto ur Gunnar Granlunds album. Barnen Gunborg Blomqvist och Bo-Erik Ganlund tillhandahöll via Stig Haglund.
     Bilden finns även i Min utbildning till lärare och min första lärartjänst av Gunnar Nybond. Där lyder bildtexten: ”Seminariegatan en frostig vinterdag. Rika och Nanna Forsbackas gård närmast till höger.”

(Bild inf. 2006-05-13.)]


— I dag står det övergivet och förfallet, men man kan trots detta med säkerhet fastslå att det inte är magasinet på bilden även om det företer vissa likheter, t.ex. dubbeldörren, säger Damberg.

— Jag tror fortfarande att bilden föreställer Grundfeldts magasin vid norra tullen, även om jag inte vill utesluta andra möjligheter. I början av seklet fanns sådana magasin på de flesta gårdsplaner i staden, i dag är det avbildade med säkerhet borta, det har jag kontrollerat, slutar forsttekniker Ragnar Damberg. Kanske det här var svaret på frågan?


Frågan om lektor Hagfors cylinder på Hbl-bilden har intresserat. Ing. Schalin hävdade att auktionen i fråga kanske hölls på första maj eftersom Hagfors inte till vardags brukade gå i cylinder. Ekonom Calamnius har en annan förklaring: ”Är Hagfors i cylinder eller knall? På det här fotot från Västra Esplanadgatan bär Hagfors hög knall. Cylindrarna var höga och svängda. Min fader är mannen med portföljen.” Kortet är från 1910-talet.


Vilhelm Nyby, Hufvudstadsbladet den 8 mars 1973.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ett annat fotografi av Calamnius gård.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2003-12-03.)