JT 1.2. 1970

SS Ägir vill aktivera
Skapar optimistflottilj

ETT BÅTLOTTERI skall anordnas av SS Ägir också i år. En optimistjolle skall byggas som man ämnar anhålla om att få sälja lotterna på SSJ:s jubileumsutställning Till havs -70 i vår. Beslut därom fattades vid föreningens årsmöte på fredagskvällen. Hur aktivera seglingen var ett diskussionsämne och man enades om att de största insatserna behövs bland de yngsta, optimistseglarna. En flottilj skall bildas och ledare, lämpligen några föräldrar, skall utses.

Styrelsen och funktionärerna återvaldes, på ett par undantag när. Kommodor är Lennart Winqvist, vicekommodor Nils Luoma, ekonom Inga Willman, sekreterare Inger Luoma och ledamot Bengt Wiklund. Revisorerna återvaldes och till paviljongsintendenter utsågs Alf Renvall och Bertel Nyström. Klubbmästare är Bo Kron-qvist och Ingmar Anderssen. Besiktnings-nämnden består av Nils Luoma sammankallare, Olav Hjort, Stefan Winqvist, Rolf Wiklund och Bo Eklund.
    Ordförande för seglingsnämnden är Olav Hjort och ledamöter Barbro Hjort, John Witting, Gunnar Nylund, Holger Sund, Runar Tonberg och Sven Nyblom. Kökskommandot består av Barbro Penttinen, Stina Wiklund, Britt-Marie Eklund, Viveca Lundqvist, Nina Kaustinen. Kapten för snipeflottiljen är Stefan Winqvist. med Alf Renvall som vice.
    Småbåtsregattan kommer i år att gå av stapeln 8—9.8 och vara öppen för snipe, OK, comet och optimist.
    I årsberättelsen framgick att seglingen enligt statistiken haft ett gott år, men att man dock kan konstatera att intresset kunde vara större och basen bredare. Med detta som utgångspunkt diskuterades eventuella åtgärder. Stimulerande för kappseglingarna skulle det vara med livligare utbyte med grannföreningarna. En gemensam trailer skulle lösa transportproblemet billigt och snipekaptenen Stefan Winqvist fick i uppdrag att
undersöka olika möjligheter. Han skall också kontakta övriga flottiljchefer och försöka få ett närmare samarbete till stånd. Eventuellt kommer onsdagskappseglingarna också at tas upp på nytt.
    Optimistflottan har också vuxit det senaste året och ett par nybyggen är på kommande. Ett försök att få alla optimistseglare aktivt med skall göras genom att bilda en flottilj. Med hjälp av pojkarnas föräldrar kunde man ordna med bogsering och övervakning av seglingarna så att oroliga mammor kunde känna sig trygga. Ett möte med föräldrarna skall sammankallas.
    Ett seglarseminarium är planerat vid Vörå folkhögskola och SSÄ kommer att sända så många deltagare som möjligt dit för att snappa upp idéer.
    För övrigt fick mötesdeltagarna i uppgift att fundera ut vilka åtgärder som skall vidtagas för att stimulera intresset. Ett förslag om att söka samarbete med NIK för att undvika kollisioner med större evenemang framkastades också.
    En bastu på Loppan har diskuterats det senaste året. Om det blir av är ännu inte klart, men man beslöt att planera en flyttning av köket och serveringen. En enkel tillbyggnad vid paviljongen skulle ge utrymme för kök och servering och den stockbyggnad som nu används som kök kunde då så småningom inredas till bastu. Närmare planer skall uppgöras.Jakobstads Tidning, 1 februari 1970. Med största sannolikhet Inger Luoma.


Lennart har ritat ramar, strukit under och kommenterat med blå penna, så jag roade mig med att göra en faksimil. Understrykning med text i en färg och understrykning i en annan syns dock inte i äldre bläddrare.


Alf Renvall tillhandahöll kopior ur Lennart Winqvists klippbok.


Läs mer:
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar ur Jakobstads Tidning.
(Inf. 2006-01-22.)