Borgarekvarteren i Nykarleby:

Gamla apoteket bevaras

Det gamla apoteket i Nykarleby bevaras i stöd av byggnadsskyddslagen och fasaden mot Bankgatan samt den gamla delen av De gamlas hem i stöd av stadsplanen. Fem tomter i kvarteren fastställdes inte.

Det är i korthet det utslag som länsstyrelsen gett angående de omstridda borgarekvarteren i Nykarleby. I praktiken betyder det att länsstyrelsen gått in på museiverkets linje.


Länsstyrelsen har i enlighet med stadsfullmäktiges förslag fastställt stadsplanen för åtta tomter i borgarekvarteren. Fem tomter fastställdes inte. De fem tomterna är vid Borgaregatan och vid Kyrkogatan. Kyrkogatans tomter är den sk wahlbergska tomten, andersénska tomten och apotekstomten. Knutars tomt och den schantzka tomten vid Borgaregatan lämnades också utan fastställelse.

Av de fem tomterna särbehandlades apotekstomten. Museiverket har gjort en framställning om att byggnaderna på tomten skall bevaras enligt byggnadsskyddslagen. Den här framställningen har länsstyrelsen i praktiken godkänt. Länsstyrelsens beslut skall dock fastställas av statsrådet.

Enligt utslaget som länsstyrelsen gett skall huvudbyggnadens och annexbyggnadens fasad, den ursprungliga rumsindelningen samt fasta inventarier bevaras. Samtliga uthus skall också bevaras i ursprungligt skick. Renoverings- och omändringsarbeten skall ske efter museiverkets direktiv.

Utlåtandet lämnar ändå vissa frågor obesvarade. Hör hyllorna och skåpen i apoteket till de fasta inventarierna? Vad avses med ursprungligt skick? Då huset byggdes?

I praktiken ankommer det på byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att få byggnaderna i skick. Men innan man kommer så långt kan det ta ytterligare tid. Först skall man vänta på statsrådets utslag.

— Det är numera ganska ovanligt att byggnader skyddas i stöd av byggnadsskyddslagen, säger stadsgeodet Olli Ahllund. Det är vanligare att man försöker skydda byggnaderna i stöd av stadsplan. Trots att en stadsplaneändring var på gång ville museiverket skydda apoteket i stöd av lagen. Det visar hur angelägen man är att bevara det.

Byggnadsbyrå A Hakoranta som äger apoteket har i ett utlåtande till länsstyrelsen förklarat sig villig att sälja apotekstomten till staten för 1.370.000 mk.

Fem hus är skyddade med sr-beteckning i stadsplanen som länsstyrelsen nu fastställt. Det är huvudbyggnaderna mot Bankgatan samt den gamla delen av De gamlas hem. För dessa tomter är stadsplanen godkänd i sin helhet. Det betyder att de mindre bostadshusen på den holmströmska och den pensarska tomterna, dvs två hus längs Kyrkogatan kan rivas om det finns tvingande skäl. Det samma gäller uthusen på tomterna. Ifall dessa tvingande skäl finns bör de hus som byggs i stället vara av samma storlek.Exteriören, rumsindelningen och de fasta inventarierna i det gamla apoteket bör bevaras. Likaså skall alla byggnader på tomten bevaras, anser länsstyrelsen. Förutom husen på apotekstomten bevaras fem hus av den fastställda stadsplanen för borgarekvarteren. Stadsplanen på fem tomter fastställdes inte.
Förstoring.


här ser det idag ut i salen där nykarlebyborna förr inhandlade sin medicin. Hela apoteket bär spår av oinbjudna gäster. Statsrådet skall nu avgöra ifall huset bevaras. Länsstyrelsen och museiverket vill bevara det. Förstoring.


På de fem tomterna där stadsplanen inte fastställdes råder byggnadsförbud till den 27 juli 1989 ifall man inte fastställt stadsplan före det. Innan den dagen skall staden ha inlämnat ett nytt förslag till stadsplan för tomterna.

— Det tyder på att länsstyrelsen vill ha sr-beteckning, dvs hus som skall bevaras, på alla huvudbyggnaderna på området, säger Ahllund.

Olli Ahllund förundrar sig över att länsstyrelsen vill bevara byggnaderna på Kyrkogatan trots att de fastställt stadsplanen för den holmströmska och pensarska tomten. På dessa tomter finns två hus som kan rivas om det finns tvingande skäl.

— Man borde nu överväga om stadsplanen skall föras vidare till HFD på de punkterna, säger Ahllund.

Om man inte lämnar besvär mot ärendet får man godta att göra en ny stadsplan och skriva sr över huvudbyggnaderna.

Ahllund menar att byggnaderna på de fem tomterna som inte fastställdes kommer att bevaras i praktiken. Det finns så pass många olika bestämmelser för området och dessutom kan man få upp till 80 procent i statslån för renovering av byggnaderna.

— Någon risk för att den gamla stadsplanen för kvarteren skall träda i kraft finns det däremot inte, säger Ahllund.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 29 juli 1987.
Ur Lars Pensars samlingar.


Läs mer:
Apoteket i kapitlet Fakta.
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Nykarleby.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2022-06-30, rev. 2022-06-30 .)