Han sköter 28 uppdrag

ger Nykarleby asfaltgator


Nykarleby skall få asfalterade genomfartsvägar. I höst inleds grundningsarbetena på östra Esplanadgatan och sedan asfalteras den nästa sommar. Permanentbeläggningen kommer att ske i etapper varje sommar. Den första etappen blir 700 m. I årets budget är 70.000 mk reserverat för sådana arbeten.[Grundläggning inför asfaltering av dåvarande Östra Esplanadgatan vid nuvarande Stadshuset den 19 september 1965. Rundkiosken till vänster i esplanaden. Magnus Frostdahl meddelade att det är Erik ”Bomba” Ahlströms fyrhjulsdrivna Volvo Viking YB-144. Pentti Sjögrens bandschaktare från Evijärvi. Liljedahls affärshus till höger och Nykarleby Båtvarvs båtutställning i högerkant. GULF-skylten i fjärran. Allra längst bort Köttkontrollens skärmtak. Förstoring. Fler fordon.
Från finna.fi, ÖTA 112 Rafael Olins fotosamling.]


Detta är bara ett av de många projekt som nytillträdde stadsbyggmästaren Nils Levlin kommer att få brottas med. Men inte heller nu saknar han arbete.

— Just nu bygger vi en ny gata på Frill, Gatan blir 200 m lång och förenar Gustav Adolfsgatan med Jakobstadsvägen strax norrom köttkontrollen. Enligt ett kommittébeslut skall den nya gatans namn bli Jöns Drakes väg.

I samband med utbyggandet av vatten och avloppsnätet på Källbacken så skarvar man också i gamla gator. Källbacksgatan blir 50 meter längre och senare skall också Borgaregatan eventuellt förlängas.

— Vatten- och avloppsnätet förlängs med 400 m i år, berättar byggm. Levlin. Det som närmast ligger i hågen är att försöka få ett ringmatningssystem, d.v.s om en läcka uppstår på vattenledningen så skall konsumenten ändå få vatten från ”ringens” andra del. Vatten- och avloppsnätet kommer sedan att årligen förlängas så långt de anslagna medlen räcker. I år är anslagets storlek 60.000 mk.Nils Levlin, Nykarlebys nya stadsbyggmästare.


En utbyggnad av kraftverket har också länge varit aktuell. I sommar skall sista mötet om koncessionen hållas och efter det så kan projekteringen komma i gång, men redan nu är alla avvägningsundersökningar klara.

Byggmästare Nils Levlin är född i Nykarleby. Han utdimitterades från Vasa tekniska skolas väg- och vattenbyggnads linje 1952. Han har varit byggmästare då kraftverken byggdes i Herrfors, Kållby och Värnå i Esse. År 1957 anställdes han vid ingenjörsbyrån Consulting i Helsingfors. På uppdrag av Consulting var han byggnadskontrollör vid vattentornbygget och han har också utfört avvägningsarbeten för det planerade nya kraftverket i älven [och var kontrollant när det byggdes 1983–84]. Från och med juni är han anställd av Nykarleby stad.

Det fordras mycket av en stadsbyggmästare i Nykarleby. Enligt en lista som uppgjorts av stadsstyrelsen omfattar arbetet 28 olika punkter, bl. a. att vara Arava-inspektör, stadens byggnadsinspektör och vad stadsstyrelsen därutöver bestämmer.

Arbete finns, kanske också för ett biträde.


—kan, Jakobstads Tidning 1965.


*     *     *

 Uudenkaarlepyyn rakennusmestarilla Nils Levlinillä riittää työmaata kaupungin kaduilla.
Förstoring.
[Känner du ditt Nykarleby och kan identifiera platsen? Nils står intill den stagade elstolpen som stod vid tomtgränsen mellan Gustav Adolfsgatan 39 och 41. I bakgrunden Alfred Sunds gård. En annan bild från samma tillfälle.]
 

Uusikaarlepyy rakentaa
lisää asuntoja tarvitaan

Uudenkaarlepyyn kaupungin kasvavat tehtävät ovat saaneet aikaan sen, että teknillistä henkilökuntaa on täytynyt lisätä. Äskettäin astui toimeensa kaupungin rakennusmestariksi Nils Levlin, joka on jo aikaisemminkin ollut Uudessakaarlepyyssä mm. vesitornia rakennettaessa.


Rakennusmestari Levlin kertoi työkenttänsä olevan erittäin laajan ja monipuolisen. Siihen liittyvät kaupungin suorittamien vesijohto- ja viemäröintitöiden sekä katujen rakentamisen teknillinen johtaminen. Suuri työ tulee olemaan alkava läpikulkuteiden uudelleen rakentaminen kestopäällystystä varten. Työ vaatii koneiden lisäksi noin kymmenen miestä. Rakennusmestari Levlinin töihin kuuluu myös rakennustarkastajan ja Aravan valvojan toimi, Rakennusrintama on viime vuosina elänyt vilkasta aikaa ja uusia taloja, etenkin kerrostaloja, on rakennettu useita ja lisää on tulossa. Parhaillaan rakennetaan kahta kerrostaloa. [Det ena.] Omakotitaloja on tekeillä viisi.

Kaupungissa on edelleen melkoinen asuntopula, joten uudet huoneistot ovat tervetulleita. Kaupunkiin on suunniteltu isokokoista Arava-kerrostaloa osuuskuntapohjalla, mutta toistaiseksi ei Arava-lainaa ole vielä saatu. Osuuskauppa Andelsringenin suunnitelmat ovat jo valmiina uuden liiketalon rakentamiseksi ja työt alkanevat lähiaikoina. Rakennukseen tulee iso hallityyppinen myymälä ja asuinhuoneistoja.Uuden vesitornin läheisyyteen on kohoamassa uusia, ajanmukaisia
omakotitaloja.
Förstoring.
[Pehr Tonbergs gård vid korsningen Mathesiusgatan-Källbackgatan under uppförande.]Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.
Troligen Vaasa, 1965.
(Inf. 2019-09-25.)


Läs mer:
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-09-18, rev. 2023-09-22 .)