Carta marina 1539



— — —

Redan tidigare, 1539, utgaf O. [Olaus Magnus, 1490—1557.] i Venezia på lat., it. och ty. ett mindre arbete, hvars italienska titel i öfv. lyder: "En liten bok, som närmare förklarar en karta öfver Nordens kalla, bortom det germanska hafvet belägna länder, hvilken framställer dessas ytterst märkvärdiga, förut hvarken af greker eller latinare kända naturunder". Af den karta, som därmed åsyftas, och af hvilken den lilla karta, som åtföljde 1567 års Baselupplaga af O:s "Historia", med orätt ansetts vara en kopia, påträffades 1886 af dr Oscar Brenner i Münchens Hof und Staatsbibliothek det enda nu kända exemplaret, en väggkarta, utförd i träsnitt och sammansatt af nio blad om tillsammans 170 cm. bredd och 125 cm. höjd. Denna O:s Carta marina et descriptio septentrionalium terrarum ac mirabilium rerum eis contentarum diligentissime elaborata (Venezia, 1539) visar sig vara ett kartografiskt stordåd, man må jämföra den vare sig med tidigare kartor öfver Norden eller med 1500-talets bästa och största kartografiska verk i allmänhet. Mera genom autopsi [egna iakttagelser] och begagnande af tillförlitliga muntliga uppgifter än genom att bygga på äldre kartor lyckades O. ge den första tillnärmelsevis riktiga kartbilden af Skandinavien. Från densamma ha ock efterföljande kartografer lånat åtskilligt; den öfverraskande likheten mellan Nic. Zeno d.y:s berömda karta öfver Norden (Venezia, 1558) och O:s är helt visst icke endast en tillfällighet. En reproduktion af O:s karta i ljustryck och i 1/3 af originalets storlek publicerades 1886 i Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger, n:r 15 (särskildt utg. med tysk text af O. Brenner, under titeln "Die echte karte des Olaus Magnus vom jahre 1539"; 1886). O:s egen tyska text jämte kartan (i 1/3 förminskning) utgafs 1912 af I. Collijn. Den italienska texten utgafs 1887 i faksimile efter det på Eriksberg förvarade exemplaret (blott tre sådana äro kända).

Historia om de nordiska folken, deras olika förhållanden och villkor, plägseder, religion och vidskepliga bruk, färdigheter och idrotter, samhällsskick och lefnadssätt, krig, byggnader och redskap, grufvor och bergverk, underbara ting samt om nästan alla djur, som lefva i Norden och deras natur... författadt af Olaus Magnus Gothus, ärkebiskop i Upsala, Svea och Göta rikes primas... Roma 1555".

— — —


Nordisk Familjebok, Olaus Magnus (1914).


Läs mer:
Detalj ur Carta marina. OBS! Bildstorlek 80 kB.
Kartor och kartografi i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2003-09-27.)


Ibland är jag snäll med mig själv och tillåter mig rätt vidlytiga utvikningar när något är speciellt intressant.